Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 đến 2024

( TDVC Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh, thành quy trình tiến độ 2020 – 2024 ) – Sau khi nhà nước phát hành Nghị định 96/2019 về khung giá đất, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW thiết kế xây dựng bảng giá đất của địa phương vận dụng cho tiến trình 2020 – 2024. Thẩm định giá Thủ Đô xin gửi đến người sử dụng Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh – thành phố thường trực TW quy trình tiến độ 2020 đến 2024. Bảng giá đất nhà nước mới 05 năm quy trình tiến độ 2020 đến 2024 sửa chữa thay thế bảng giá đất toàn nước cũ quá trình năm ngoái đến 2019. Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh

>>> Thẩm định giá nhà đất

Bảng giá đất 63 tỉnh, thành giai đoạn 2020 đến 2024

Nội dung thu gọn

Thành phố thường trực TW

1. Thành phố Hà Nội

Quyết định số 30/2019 / QĐ-UBND phát hành Quy định và bảng giá những loại đất trên địa phận thành phố Thành Phố Hà Nội vận dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download : TẠI ĐÂY

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 02/2020 / QĐ-UBND về việc phát hành quy định về Bảng giá đất trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 01 năm 2020. Download : TẠI ĐÂY

3. Thành phố Hải Phòng

Theo Quyết định số 54/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm quy trình tiến độ 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng Đất Cảng phát hành 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

4. Thành phố Cần Thơ

Theo Quyết định số 19/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm tiến trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

5. Thành phố Đà Nẵng

Theo Quyết định số Số : 09/2020 / QĐ-UBND quy định bảng giá những loại đất trên địa phận thành phố Thành Phố Đà Nẵng quá trình 2020 đến 2024 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP. Đà Nẵng phát hành ngày 07 tháng 4 năm 2020. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đông Bắc

6. Tỉnh Hà Giang

Theo quyết định hành động số 28/2019 / QĐ-UBND bảng giá đất cụ thể trên địa phận tỉnh hà giang quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang phát hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

7. Tỉnh Bắc Kạn

Theo quyết định hành động số 31/2019 / QĐ-UBND phát hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Bắc Kạn quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

8. Tỉnh Lạng Sơn

Theo quyết định hành động số 31/2019 / QĐ-UBND phát hành bảng giá đất trên địa phận tỉnh Thành Phố Lạng Sơn tiến trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Lạng Sơn phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

9. Tỉnh Cao bằng

Theo Quyết định số 2336 / QĐ-UBND phát hành bảng giá những loại đất tiến trình 2020 – 2024 trên địa phận tỉnh Cao Bằng do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

10. Tỉnh Thái Nguyên

Theo quyết định hành động 46/2019 / QĐ-UBND phát hành Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên quy trình tiến độ 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên phát hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

11. Tỉnh Bắc Giang

TẠI ĐÂYTheo Quyết định số 1025 / QĐ-UBND phát hành bảng giá đất tiến trình 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang phát hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download :

12. Tỉnh Tuyên Quang

Đang update

13. Tỉnh Phú Thọ

Theo Quyết định số 20/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định về giá những loại đất trên địa phận tỉnh Phú Thọ 5 năm tiến trình 2020 – 2024 : Download TẠI ĐÂY

14. Tỉnh Quảng Ninh

Theo quyết định hành động số 42/2019 / QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc quy định giá những loại đất trên địa phận tỉnh tỉnh quảng ninh triển khai từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng

15. Tỉnh Hải Dương

Theo Quyết định 55/2019 / QĐ-UBND về phát hành Bảng giá đất tiến trình 2020 – 2024 trên địa phận tỉnh Thành Phố Hải Dương do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Hải Dương phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

16. Tỉnh Hà Nam

Theo Quyết định 48/2019 / QĐ-UBND về phát hành Bảng giá đất quy trình tiến độ 2020 – 2024 trên địa phận tỉnh Hà Nam do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Nam phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

17. Tỉnh Hưng Yên

Theo Quyết định số 40/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh hưng yên tiến trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

18. Tỉnh Nam Định

Theo Quyết định số 46/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Tỉnh Nam Định vận dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Download : TẠI ĐÂY

19. Tỉnh Ninh Bình

Theo Quyết định số 48/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Tỉnh Nam Định do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Ninh Bình phát hành ngày 27 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

20. Tỉnh Thái Bình

Theo Quyết định số : 22/2019 / QĐ-UBND Ban hành quy định về bảng giá đất quá trình 2020 – 2024 trên địa phận Tỉnh Tỉnh Thái Bình do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Thái Bình phát hành ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

21. Tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Quyết định số 62/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

22. Tỉnh Bắc Ninh

Theo quyết định hành động số 31/2019 / QĐ-UBND Ban hành Bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh Thành Phố Bắc Ninh vận dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Tây Bắc

23. Tỉnh Điện Biên

Theo quyết định hành động số 53/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Điện Biên phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

24. Tỉnh Hòa Bình

Theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn năm 2020 – 2024 do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

25. Tỉnh Lại Châu

Theo quyết định Số: 45/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lai Châu ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

26. Tỉnh Sơn La

Theo quyết định hành động số : 43/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Sơn La quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Dowload : TẠI ĐÂY

27. Tỉnh Yên Bái

Theo quyết định hành động số 28/2019 / QĐ-UBND phát hành quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Yên Bái do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái phát hành ngày 30 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

28. Tỉnh Lào Cai

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

29. Tỉnh Thanh Hoá

Theo quyết định hành động số 44/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa phận tỉnh Thanh Hóa do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa phát hành ngày 23 tháng 12 năm 2019. Download Quyết định : TẠI ĐÂY Download phục lục bảng giá đất : TẠI ĐÂY

30. Tỉnh Nghệ An

Theo Quyết định số 57/2019 / QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất trên địa phận thành phố vinh, tỉnh Nghệ An quá trình từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download :

31. Tỉnh Hà Tĩnh

Theo quyết định hành động số 61/2019 / QĐ-UBND về việc phát hành bảng giá đất tiến trình 2020 đến 2024 trên địa phận tỉnh TP Hà Tĩnh do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thành phố Hà Tĩnh phát hành ngày 19 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

32. Tỉnh Quảng Bình

Theo quyết định hành động số 40/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh quảng bình quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Dowload quyết định hành động : TẠI ĐÂY ; Dowload phục lục : TẠI ĐÂY

33. Tỉnh Quảng Trị

Theo quyết định hành động số 49/2019 / QĐ-UBND phát hành bảng giá những loại đất định kỳ 5 năm ( 2020 – 2024 ) trên địa phận tỉnh Quảng Trị do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

34. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo quyết định hành động số 80/2019 / QĐ-UBND bảng giá đất trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vận dụng trong thời hạn 5 năm ( 2020 – 2024 ) do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành ngày ngày 21 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Đông Nam Bộ

35. Tỉnh Bình Dương

Theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định bảng giá các loại trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

36. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo quyết định hành động 38/2019 / QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành ngày ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

37. Tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định hành động 35/2020 / QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh tiến trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh phát hành ngày 01 tháng 09 năm 2020. Download : TẠI ĐÂY

38. Tỉnh Bình Phước

Theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2020: Download: TẠI ĐÂY

39. Tỉnh Đồng Nai

Theo Quyết định số 49/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm quá trình 2020 – 2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Duyên Hải Nam Bộ

40. Tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download:  TẠI ĐÂY

41. Tỉnh Quảng Ngãi

Theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ngày 08 tháng 6 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY

42. Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 04/2020 / QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm quy trình tiến độ 2020 – 2024 trên địa phận tỉnh Khánh Hòa phát hành ngày 18 tháng 02 năm 2020. Download : TẠI ĐÂY

43. Tỉnh Ninh Thuận

Theo quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày ngày 19 tháng 5 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY 

44. Tỉnh Bình Thuận

Quyết định 37/2019 / QĐ-UBND quy định về bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh Bình Thuận vận dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

45. Tỉnh Bình Định

Theo Quyết định 65/2019 / QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tỉnh Bình Định về việc phát hành Bảng giá những loại đất định kỳ 05 năm ( năm 2020 – 2024 ) trên địa phận tỉnh Tỉnh Bình Định phát hành ngày 18 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

46. Tỉnh Phú Yên

Theo quyết định hành động số 53/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh phú yên 5 năm ( 2020 – 2024 ) do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

Các tỉnh Tây Nguyên

47. Tỉnh Kon Tum

Theo quyết định hành động số 30/2019 / QĐ-UBND quy định bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh Kon Tum 5 năm ( 2020 – 2024 ) do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

48. Tỉnh Gia Lai

Đang update

49. Tỉnh Đắk Nông

Đang update

50. Tỉnh Lâm Đồng

Theo quyết định hành động số 02/2020 / QĐ-UBND phát hành quy định giá những loại đất tiến trình 2020 – 2024 trên địa phận tỉnh Lâm Đồng do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng phát hành ngày 22 tháng 01 năm 2020. Download : TẠI ĐÂY

51. Tỉnh Đắk Lắk

Đang update

Các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

52. Tỉnh Tiền Giang

Đang update

53. Tỉnh Long An

Quyết định số 74 / 2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Quy định những loại đất trên địa phận tỉnh Long An 05 năm tiến trình 2020 – 2024 do tỉnh Long An phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download quyết định hành động : TẠI ĐÂY

54. Tỉnh An Giang

Quyết định số 70/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Quy định những loại đất trên địa phận tỉnh An Giang 05 năm quá trình 2020 – 2024 do tỉnh An Giang phát hành ngày 23 tháng 12 năm 2019. Download : TẠI ĐÂY

55. Tỉnh Bến Tre

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND Quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

56. Tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download quyết định: TẠI ĐÂY; Download phục lục bảng giá đất: TẠI ĐÂY

57. Tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY 

58. Tỉnh Hậu Giang

Theo QĐ 27/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Download TẠI ĐÂY

59. Tỉnh Kiên Giang

Theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày 13 tháng 01 năm 2020. Download: TẠI ĐÂY 

60. Tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019: Download: TẠI ĐÂY

61. Tỉnh Bạc Liêu

Theo quyết định Số : 372 / QĐ-UBND phát hành bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh Bạc Liêu quá trình 2020 – 2024 ngày 31 tháng 12 năm 2019 .

62. Tỉnh Cà Mau

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất tỉnh Cà Mau định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 đến 2024 do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

63. Tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024  trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019. Download: TẠI ĐÂY

THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ sẽ update bảng giá đất còn lại sớm nhất gửi đến những bạn …

Mọi chi tiết cụ thể xin vui vẻ liên hệ :Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

  • Địa chỉ : Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội .
  • đường dây nóng : 0985 103 666 – 0906020090 | E-Mail : dienhoa10h@gmail.com
  • Hệ thống thẩm định giá toàn nước :XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
  • Hồ sơ năng lượng : TẠI ĐÂY
Bạn đang đọc bài viết : “ Bảng giá đất nhà nước 63 tỉnh thành quy trình tiến độ 2020 đến 2024 ” tại phân mục tin thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *