Đồng sở hữu đất có được cấp riêng sổ đỏ?

Đất đồng sở hữu có được cấp riêng sổ đỏ chính chủ ? Điều kiện tách thửa so với đất đồng sở hữu được pháp lý lao lý như thế nào ?

Quy định về đồng sở hữu đất

Điều 209 Bộ Luật dân sự năm năm ngoái có pháp luật : Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác lập so với gia tài chung .

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đất đồng sở hữu có được cấp sổ đỏ hay không? Đồ họa: M.HĐất đồng sở hữu có được cấp sổ đỏ hay không? Đồ họa: M.HTại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 lao lý về nguyên tắc cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sổ đỏ chính chủ ) như sau :Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì sổ đỏ chính chủ phải ghi vừa đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy ghi nhận ; trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu có nhu yếu thì cấp chung một Giấy ghi nhận và trao cho người đại diện thay mặt .

Như vậy, chỉ khi các bên đồng sở hữu quyền sử dụng đất có yêu cầu cấp chung giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Trường hợp không có yêu cầu thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp riêng cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Thủ tục tách sổ đỏ đất đồng sở hữu

Trình tự, thủ tục được quy định tại điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa .Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm như : Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất ; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ chính chủ cho người sử dụng đất so với thửa đất mới tách, hợp thửa ;Chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ; trao sổ đỏ chính chủ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *