Mẫu Đơn xin vào Đảng và điều kiện được kết nạp

Đơn xin vào Đảng là biểu mẫu được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09 – HD / BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nhiệm vụ công tác làm việc Đảng viên .Đảng viên được kết nạp theo quá trình thế nào ?Điều kiện để được kết nạp Đảng

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi :
Chi uỷ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đảng uỷ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … ..
Tôi là : … … … … … … … … … … … … … …., sinh ngày … tháng … năm … … …
Nơi sinh : … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Dân tộc : … … … … … … … … … … … … .. Tôn giáo : … … … … … … … … … … … … .
Trình độ học vấn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nơi cư trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vào Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm … … … .
tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Được xét là tình cảm Đảng ngày … tháng … năm … … tại chi bộ … … … … .
Qua nghiên cứu và điều tra Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; được sự giáo dục, tu dưỡng của chi bộ, của tổ chức triển khai Đoàn, Công đoàn ( nếu có ) tôi đã nhận thức được : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi nguyện trung thành với chủ với lý tưởng và tiềm năng cách mạng của Đảng, phấn đấu triển khai xong tốt trách nhiệm được giao, xứng danh là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam .
…………., ngày … tháng … năm … … …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

( ký, ghi rõ họ và tên )

Ví dụ cụ thể đơn xin vào Đảng

Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi : ( 1 )
Chi uỷ : Chi bộ trường A
Đảng uỷ : Xã B, huyện C, tỉnh D
Tôi là : Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 15 tháng 12 năm 199 x
Nơi sinh : Xã B, huyện C, tỉnh D
Quê quán : ( 2 ) Xã B, huyện C, tỉnh D
Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không
Trình độ học vấn : Đại học
Nơi cư trú : Xã B, huyện C, tỉnh D
Nghề nghiệp : Giáo viên
Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể : Không
Vào Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2008
tại : Trường THCS A, xã B, huyện C, tỉnh D .
Được xét là tình cảm Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2010 tại chi bộ trường A xã B, huyện C, tỉnh D .
Qua nghiên cứu và điều tra Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; được sự giáo dục, tu dưỡng của chi bộ, của tổ chức triển khai Đoàn, Công đoàn ( nếu có ) tôi đã nhận thức được :
– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Nước Ta ; đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa .
– Mục đích của Đảng là thiết kế xây dựng nước Nước Ta độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công minh, văn minh, không còn người bóc lột người ….
Tôi nguyện trung thành với chủ với lý tưởng và tiềm năng cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, xứng danh là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam .
…………., ngày … tháng … năm … … …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

( ký, ghi rõ họ và tên )

Lưu ý: 

1. Nơi không có chi uỷ thì ghi chi bộ

Chi ủy là tổ chức triển khai Đảng, do chi bộ chỉ huy và quyết định hành động mọi hoạt động giải trí, là cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị nội dung hoạt động và sinh hoạt, hoạt động giải trí của chi bộ và không có thẩm quyền ra Nghị quyết, thi hành kỷ luật .
Chi bộ cơ sở là một trong những nền tảng của Đảng và có trách nhiệm :
– Là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ cơ sở cùng với Đảng bộ cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở Đảng .
– Tham gia chỉ huy thiết kế xây dựng và triển khai có hiệu suất cao những chủ trương, trách nhiệm công tác làm việc của cơ quan .
– Chăm lo đời sống vật chất, niềm tin của cán bộ, công chức và người lao động .
– Xây dựng Đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh …

2. Ghi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Ý nghĩa của Đơn xin vào Đảng

Đây là một trong những sách vở quan trọng nhất cho người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, trong quy trình xem xét kết nạp Đảng cần phải sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ những sách vở sau :
– Giấy ghi nhận học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng ;
– Đơn xin vào Đảng ;
– Lý lịch của người vào Đảng và những văn bản thẩm tra kèm theo ;
– Giấy ra mắt của Đảng viên chính thức được phân công trợ giúp ;
– Nghị quyết trình làng đoàn viên xuất sắc ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở ( nếu có ) ;
– Tổng hợp quan điểm nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng hoạt động và sinh hoạt và chi ủy ( hoặc chi bộ ) nơi cư trú so với người vào Đảng .
Như vậy, khi tự nguyện làm đơn xin vào Đảng, địa thế căn cứ vào quy trình phấn đấu, rèn luyện mà người đó có được kết nạp vào Đảng hay không .

Xem thêm: Các loại hồ sơ cần có để kết nạp Đảng viên
 

Mẫu Đơn xin vào Đảng mới nhất 2021 và điều kiện kết nạp
Mẫu Đơn xin vào Đảng mới nhất 2021 và điều kiện kết nạp (Ảnh minh họa)

Điều kiện để được kết nạp Đảng

Theo lao lý tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân Nước Ta từ 18 tuổi trở lên, là :
– Chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc bản địa Nước Ta ;
– Phấn đấu suốt đời vì lý tưởng của Đảng, đặt quyền lợi của Tổ quốc, công nhân và nhân dân lao động lên trên quyền lợi của mình ;
– Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp lý Nước Ta ;
– Hoàn thành tốt trách nhiệm được giao ;
– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân ;
– Phục tùng tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng .
Do đó, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, công dân cần phân phối 1 số ít điều kiện kèm theo nhất định : Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi ; Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ; Thừa nhận và tự nguyện triển khai Cương lĩnh, Điều lệ Đảng ; Được hai Đảng viên chính thức ra mắt …
Xem thêm …

Đảng viên được kết nạp theo quy trình thế nào?

Đảng viên muốn được kết nạp thì phải thực thi theo trình tự, thủ tục sau đây :

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng và sẽ được cấp giấy ghi nhận .

Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng

Người muốn vào Đảng phải tự làm đơn, trình diễn rõ những nhận thức của mình về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng và tự khai lý lịch vừa đủ, rõ ràng, trung thực .

Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Ở bước này, người muốn vào Đảng sẽ được thẩm tra lý lịch Đảng theo bản tự khai lý lịch của mình gồm bản thân và người thân trong gia đình của người muốn vào Đảng ( cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ ( chồng ) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ) .

Bước 5: Xét kết nạp

Sau khi được thẩm tra lý lịch, chi bộ sẽ triển khai họp để ra ý kiến đề nghị kết nạp Đảng viên .

Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp

Trong thời hạn 30 ngày thao tác .

Bước 7: Đảng viên trải qua thời gian dự bị

Thời gian làm Đảng viên dự bị là 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp .

Bước 8: Chuyển Đảng chính thức

Kể từ ngày Đảng viên hết 12 tháng dự bị, trong thời hạn 30 ngày thao tác, chi bộ phải xét và ý kiến đề nghị công nhận chính thức cho Đảng viên. Nếu không đủ điều kiện kèm theo thì đề xuất cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định hành động xóa tên .

Xem thêm…

Trên đây là chi tiết mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất và các quy định liên quan. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Thủ tục xét lý lịch để kết nạp Đảng mới nhất

>> Thủ tục chuyển thành Đảng viên chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.