Mẫu Đơn tố cáo đúng chuẩn và hướng dẫn cách viết

Tố cáo là việc cá thể báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể. Người tố cáo cần sử dụng mẫu Đơn tố cáo đúng chuẩn về hình thức và không thiếu về nội dung .

Mẫu Đơn tố cáo đúng chuẩn

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/19/mau-don-to-cao_1905114959.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Họ và tên tôi ( 2 ) : … … … … … … … … … … … …. … … Sinh ngày ( 3 ) : … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số ( 4 ) : … … … … … … … … …
Ngày cấp ( 5 ) : …. / … / … …. Nơi cấp ( 6 ) : … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( 7 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại ( 8 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh liên hệ ( 9 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi làm đơn này tố cáo và ý kiến đề nghị Quý cơ quan thực thi tìm hiểu, giải quyết và xử lý so với hành vi vi phạm pháp lý của :
Anh ( 10 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày ( 11 ) : … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số ( 12 ) : … … … … … … … … … … .
Ngày cấp ( 13 ) : … … … … … … … … … … … … … … … Nơi cấp ( 14 ) : … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( 15 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại ( 16 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vì anh ( 10 ) … … … … … … .. đã có hành vi ( 17 ) … … … ………………………………………………
Sự việc đơn cử như sau : ( 18 )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Từ những vấn đề trên, tôi cho rằng hành vi của anh … … … … … … ( 10 ) có tín hiệu vi phạm pháp lý .
Tôi cam kết hàng loạt nội dung đã trình diễn trên là trọn vẹn đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những điều trình diễn trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và xử lý theo đúng pháp luật pháp lý .
Tôi xin chân thành cảm ơn !
… .., ngày … tháng … năm 20 …

   Người tố cáo    

( Ký và ghi rõ họ tên )
Mẫu Đơn tố cáo và hướng dẫn cách viết
Mẫu Đơn tố cáo và hướng dẫn cách viết (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn cách viết Đơn tố cáo

Theo pháp luật của Luật Tố cáo, trường hợp tố cáo được triển khai bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ những nội dung sau :
– Ngày, tháng, năm tố cáo ;
– Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, phương pháp liên hệ với người tố cáo ;
– Hành vi vi phạm pháp lý bị tố cáo ;
– Người bị tố cáo và những thông tin khác có tương quan ;
– Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo .
Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, phương pháp liên hệ với từng người tố cáo ; họ tên của người đại diện thay mặt cho những người tố cáo .
Cách điền mẫu Đơn tố cáo nêu trên như sau :
( 1 ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý tố cáo ;
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) tin tức cá thể của người làm Đơn tố cáo ;
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) tin tức cá thể của người bị tố cáo
( 17 ) Tên của hành vi. Chẳng hạn : Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ; Lợi dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài …

(18) Nội dung cụ thể sự việc, hành vi vi phạm; xâm phạm quyền và lợi ích gì; căn cứ pháp lý xác định hành vi; chứng minh thiệt hại xảy ra: giá trị tài sản bị xâm hại…

Có thể gửi kèm những dẫn chứng xác nhận để chứng tỏ hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra để tăng sức thuyết phục của Đơn tố cáo .
Người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn .

>> Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.