Quy luật lợi suất giảm dần là gì?

Học thuật

Quy luật lợi suất giảm dần hể hiện rằng trong kim chỉ nan thời gian ngắn về cung, khi liên tục bổ trợ một lượng như nhau của một nguồn vào tác nhân biến hóa vào hàm sản xuất và giữ nguyên lượng của những nguồn vào tác nhân khác, tất cả chúng ta sẽ đạt tới điếm mà mức tăng sản lượng giảm xuống .

Quy luật lợi suất giảm dần (law of diminishing returns) thể hiện rằng trong lý thuyết ngắn hạn về cung, khi liên tục bổ sung một lượng như nhau của một đầu vào nhân tố biến đổi vào hàm sản xuất và giữ nguyên lượng của các đầu vào nhân tố khác, chúng ta sẽ đạt tới điếm mà mức tăng sản lượng (tức sản phẩm hiện vật cận biên của đầu vào biến đổi) giảm xuống. Khi sản phẩm hiện vật cận biên giảm, sản phẩm hiện vật bình quân cũng có thể giảm – tức quy luật lợi tức bình quân giảm dần bắt đầu phát huy tác dụng. 

Sự tăng lên, sau đó giảm xuống của sản lượng khi các đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi được bổ sung thêm vào hàm sản xuất.

Sản phẩm hiện vật cận biên biến hóa vì những đơn vị chức năng nguồn vào tác nhân đổi khác tăng thêm không trọn vẹn tương thích với những đơn vị chức năng nguồn vào tác nhân cố định và thắt chặt. Tại mức sản lượng thấp, loại sản phẩm hiện vật cận biên tăng lên cùng với việc bổ trợ thêm nhiều nguồn vào đổi khác hơn đầu vào cố định và thắt chặt ( khi chưa tận dụng hết hiệu suất ), vì nguồn vào đổi khác tăng thêm tạo ra sự tận dụng đầu vào cố định và thắt chặt tốt hơn. Có thể khi sản lượng tăng lên, sự phối hợp tối ưu những tác nhân sản xuất đạt được tại mức mà những nguồn vào đổi khác và cố định và thắt chặt được phối hợp theo tỷ suất thích hợp nhất để tối đa hóa sản phầm hiện vật cận biên. Sau đó, việc bổ trợ thêm những nguồn vào biến hóa vào đầu vào cố định và thắt chặt ( hiện đã tận dụng hiệu suất cao hiệu suất ) dẫn đến sự ngày càng tăng với tỷ suất thấp hơn trong sản lượng, do đó mẫu sản phẩm hiện vật cận biên giảm .
Nói ngắn gọn, nội dung quy luật là “ Nếu tất cả chúng ta liên tục ngày càng tăng những đơn vị chức năng bằng nhau của một đầu vào đổi khác trong một khoảng chừng thời hạn nhất định trong khi những nguồn vào khác được giữ không đổi, đến một mức nào đó thì tổng sản lượng sẽ tăng thêm ngày càng ít và đạt đến mức tối đa ” .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *