Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.
Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo Trung ương ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Văn phòng nhà nước ;
– Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội ;
– Hội đồng vương quốc giáo dục ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ;
– Như Điều 3 ( để triển khai ) ;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp ) ;
– Công báo ;
– Kiểm toán nhà nước ;
– Website nhà nước ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT ;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐIỀU LỆ
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ này pháp luật về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, gồm có : tổ chức triển khai và quản trị nhà trường ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục trong nhà trường ; trách nhiệm và quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới ; trách nhiệm và quyền của học viên ; gia tài và kinh tế tài chính của nhà trường ; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội .2. Điều lệ này vận dụng cho trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục phổ thông ( sau đây gọi chung là trường trung học ), tổ chức triển khai và cá thể có tương quan .

Điều 2. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân
Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học

1. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng nhà trường gắn với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ; xác lập tầm nhìn, thiên chức, những giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang và truyền thống cuội nguồn của nhà trường .2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Phối hợp với mái ấm gia đình học viên, tổ chức triển khai và cá thể trong tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục .3. Tuyển sinh và đảm nhiệm học viên, quản trị học viên theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong khoanh vùng phạm vi được phân công .5. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên tham gia những hoạt động giải trí xã hội .6. Quản lý giáo viên, nhân viên cấp dưới theo lao lý của pháp lý .7. Huy động, quản trị, sử dụng những nguồn lực cho hoạt động giải trí giáo dục theo lao lý của pháp lý .8. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo pháp luật của pháp lý .9. Thực hiện những hoạt động giải trí về bảo vệ chất lượng giáo dục, nhìn nhận và kiểm định chất lượng giáo dục theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .10. Thực hiện công khai minh bạch về cam kết chất lượng giáo dục, những điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng giáo dục và thu, chi kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý .11. Thực hiện dân chủ, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình của cơ sở giáo dục trong quản trị những hoạt động giải trí giáo dục ; bảo vệ việc tham gia của học viên, mái ấm gia đình và xã hội trong quản trị những hoạt động giải trí giáo dục theo pháp luật của pháp lý .12. Thực hiện những trách nhiệm và quyền khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 4. Loại hình và hệ thống trường trung học

1. Trường trung học được tổ chức triển khai theo hai mô hình : công lập và tư thục .a ) Trường trung học công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng và trực tiếp quản trị. Nguồn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho chi tiếp tục của trường trung học công lập hầu hết do ngân sách nhà nước bảo vệ .b ) Trường trung học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư quốc tế góp vốn đầu tư và bảo vệ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí, được xây dựng theo pháp luật của pháp lý. Nguồn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước .2. Trường trung học có một cấp học :a ) Trường trung học cơ sở .b ) Trường trung học phổ thông .3. Trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học :a ) Trường tiểu học và trung học cơ sở .b ) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông .c ) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông .4. Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác :a ) Trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú .b ) Trường trung học phổ thông chuyên, trường năng khiếu sở trường .c ) Trường, lớp dành cho người khuyết tật .d ) Trường giáo dưỡng .đ ) Cơ sở giáo dục khác .

Điều 5. Tên trường, biển tên trường

1. Việc đặt tên trường được pháp luật như sau :a ) Tên trường : Trường trung học cơ sở ( hoặc : trung học phổ thông ; tiểu học và trung học cơ sở ; trung học cơ sở và trung học phổ thông ; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ; trung học phổ thông chuyên ) + tên riêng của trường .b ) Việc đặt tên riêng của trường phải bảo vệ rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu sai về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của nhà trường ; tương thích với truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa .2. Tên trường được ghi trên quyết định hành động thành lập trường, con dấu của trường, biển tên trường và sách vở thanh toán giao dịch .3. Biển tên trường ghi những nội dung sau :

a) Góc phía trên, bên trái:
– Đối với trường trung học có cấp học cao nhất là cấp trung học cơ sở:
Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và tên huyện;
Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Đối với trường trung học có cấp trung học phổ thông:
Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh;
Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b ) Ở giữa ghi tên trường theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .c ) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, email, website ( nếu có ) của nhà trường .4. Tên trường và biển tên trường của trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí riêng thì triển khai theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của loại trường chuyên biệt đó .

Điều 6. Phân cấp quản lý

1. Trường trung học cơ sở và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị .2. Trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo quản trị. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thiết kế xây dựng nội dung phối hợp quản trị và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục có tương quan của trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông .3. Trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí riêng thì thực thi phân cấp quản trị theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của loại trường chuyên biệt đó .

Điều 7. Tổ chức, hoạt động của trường trung học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt và trường trung học tư thục

1. Trường trung học có cấp tiểu học tuân theo những pháp luật của Điều lệ này và Điều lệ trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .2. Trường chuyên biệt, trường trung học tư thục pháp luật tại Điều 4 của Điều lệ này tuân theo những pháp luật của Điều lệ này và quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường chuyên biệt, trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .

Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Điều kiện, thủ tục thành lập; điều kiện hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải thể trường trung học và các cơ sở giáo dục khác

1. Điều kiện, thủ tục xây dựng trường trung học công lập, được cho phép xây dựng trường trung học tư thục ; điều kiện kèm theo, thủ tục để trường trung học được hoạt động giải trí giáo dục ; sáp nhập, chia, tách trường trung học ; đình chỉ hoạt động giải trí giáo dục so với trường trung học ; giải thể trường trung học triển khai theo lao lý về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư và hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ giáo dục của nhà nước .2. Điều kiện, thủ tục để cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông ; đình chỉ, tịch thu quyết định hành động được cho phép cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông triển khai theo lao lý về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư và hoạt động giải trí trong nghành giáo dục của nhà nước .

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của trường trung học
Cơ cấu tổ chức trường trung học gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ các hoạt động giáo dục đặc thù của trường chuyên biệt.

Điều 10. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường của trường trung học công lập :a ) Hội đồng trường của trường trung học công lập là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, triển khai quyền đại diện thay mặt chiếm hữu của nhà trường và những bên có quyền lợi tương quan, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quyết định hành động về phương hướng hoạt động giải trí của nhà trường, kêu gọi và giám sát việc sử dụng những nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với hội đồng và xã hội, bảo vệ thực thi tiềm năng giáo dục .

b) Thành phần của hội đồng trường trung học công lập gồm: bí thư cấp ủy; hiệu trưởng; chủ tịch Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện tổ chuyên môn, tổ văn phòng; đại diện chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh.
Hội đồng trường có chủ tịch, thư ký và các thành viên, số lượng thành viên của hội đồng trường là số lẻ, ít nhất là 07 người, nhiều nhất là 15 người. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm.

c ) Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập : Quyết định về kế hoạch, tầm nhìn, kế hoạch, tiềm năng tăng trưởng nhà trường, những dự án Bất Động Sản trong từng quy trình tiến độ và từng năm học ; quyết định hành động về quy định hoặc sửa đổi, bổ trợ quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ; quyết định hành động về chủ trương sử dụng kinh tế tài chính, gia tài của nhà trường ; phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường ; giám sát hoạt động giải trí tuyển sinh và việc tổ chức triển khai thực thi những hoạt động giải trí theo kế hoạch giáo dục của nhà trường ; giám sát việc triển khai những quyết định hành động của hội đồng trường và việc thực thi quy định dân chủ trong những hoạt động giải trí của nhà trường ; giám sát việc kêu gọi, quản trị và sử dụng những nguồn lực của nhà trường theo lao lý của pháp lý .

d) Hoạt động của hội đồng trường trung học công lập:
Hội đồng trường hợp thường kỳ ít nhất 03 lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền của nhà trường. Hội đồng trường có thể họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường được mời đại diện các thành phần khác tham dự cuộc họp của hội đồng trường khi cần thiết. Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có chủ tịch hội đồng trường). Quyết định của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí. Quyết định của hội đồng trường được công bố công khai.

đ) Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung học công lập:
Căn cứ vào quy định về thành phần của hội đồng trường tại điểm b khoản 1 Điều này, hiệu trưởng đề nghị chính quyền địa phương cử đại diện tham gia hội đồng trường; tổng hợp danh sách hội đồng trường do chính quyền địa phương, tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu; làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định công nhận hội đồng trường.
Hiệu trưởng tổ chức phiên họp đầu tiên của hội đồng trường để bầu chủ tịch hội đồng trường bằng phiếu kín; làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định công nhận chủ tịch hội đồng trường. Thư ký hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường chỉ định.

e ) Hằng năm, nếu có sự đổi khác về nhân sự, hiệu trưởng làm tờ trình đề xuất quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ( so với cấp trung học cơ sở và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở ), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ( so với trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có Cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông ) ra quyết định hành động bổ trợ, kiện toàn hội đồng trường .2. Hội đồng trường của trường trung học tư thục :a ) Hội đồng trường của trường trung học tư thục là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, triển khai quyền đại diện thay mặt cho nhà đầu tư và những bên có quyền lợi tương quan, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi quyết định hành động của nhà đầu tư .

b) Thành phần của hội đồng trường gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp.
Thành phần của hội đồng trường của trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường. Thành viên trong trường gồm các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Thành viên ngoài trường gồm đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu.

c ) Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục xây dựng và hoạt động giải trí của hội đồng trường so với trường trung học tư thục được thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .

Điều 11. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởnga ) Hiệu trưởng trường trung học là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, quản trị, điều hành quản lý những hoạt động giải trí và chất lượng giáo dục của nhà trường .b ) Người được chỉ định làm hiệu trưởng trường trung học so với trường trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường trung học so với trường trung học tư thục phải đạt tiêu chuẩn lao lý tại khoản 3 Điều này và theo lao lý của pháp lý .c ) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được viên chức, nhân viên cấp dưới trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo pháp luật. Hiệu trưởng công tác làm việc tại một trường trung học công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tục .

d) Nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng:
– Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định tại Điều 9 Điều lệ này; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; tổ chức thành lập hội đồng trường theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này;
– Tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch phát triển nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;
– Thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ này. Trường hợp hiệu trưởng không nhất trí với quyết định của hội đồng trường cần xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết định của hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này;
– Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
– Thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật;
– Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh trung học phổ thông (nếu có) và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
– Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường;
– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
– Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật;
– Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng;
– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Phó hiệu trưởnga ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, quản lý việc làm do hiệu trưởng phân công ; quản lý hoạt động giải trí của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền .b ) Người được chỉ định hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 3 Điều này và theo pháp luật của pháp lý .c ) Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học phó hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo lao lý .

d) Nhiệm vụ và quyền của phó hiệu trưởng
– Điều hành công việc được hiệu trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền;
– Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tụ học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lục chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với phó hiệu trưởng;
– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung họca ) Về trình độ giảng dạy và thời hạn công tác làm việc : phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của nhà giáo theo pháp luật của Luật Giáo dục so với cấp học, đạt trình độ chuẩn được giảng dạy ở cấp học cao nhất so với trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học tối thiểu 05 năm ( hoặc 04 năm so với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ) ở cấp học đó .b ) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn lao lý tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học theo lao lý chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .4. Thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung họca ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng so với trường trung học cơ sở và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng so với trường trung học phổ thông và trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông .b ) Quy trình chỉ định, công nhận, chỉ định lại, không bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực thi theo pháp luật của pháp lý .c ) Người có thẩm quyền chỉ định thì có quyền chỉ định lại, không bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học .

Điều 12. Các hội đồng khác trong nhà trường

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng
Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư cấp ủy, phó hiệu trưởng, đại diện hội đồng trường, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Hội đồng kỷ luậta ) Hội đồng kỷ luật học sinh được xây dựng để xét hoặc xóa kỷ luật so với học viên theo từng vấn đề. Hội đồng kỷ luật học sinh do hiệu trưởng quyết định hành động xây dựng và làm quản trị. Các thành viên của hội đồng gồm : phó hiệu trưởng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( nếu có ), tổng đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiên phong Hô Chí Minh ( nếu có ), giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, 1 số ít giáo viên có kinh nghiệm tay nghề giáo dục và trưởng ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên của trường .b ) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được xây dựng để xét và đề xuất giải quyết và xử lý kỷ luật so với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo từng vấn đề. Việc xây dựng, thành phần và hoạt động giải trí của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được thực thi theo pháp luật của pháp lý .

3. Hội đồng tư vấn
Các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường chỉ huy về mọi mặt so với nhà trường và hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý .2. Công đoàn, Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai xã hội khác trong nhà trường hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý nhằm mục đích giúp nhà trường triển khai tiềm năng, nguyên tắc giáo dục .

Điều 14. Tổ chuyên môn

1. Cán bộ quản trị, giáo viên, viên chức làm công tác làm việc thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác làm việc tư vấn cho học viên của nhà trường được tổ chức triển khai thành những tổ trình độ. Tổ trình độ có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ do hiệu trưởng chỉ định, chịu sự quản trị, chỉ huy của hiệu trưởng .2. Tổ trình độ có những trách nhiệm sau :a ) Chủ động thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giải trí giáo dục thuộc trình độ đảm nhiệm theo tuần, tháng, học kỳ, năm học ; phối hợp với những tổ trình độ khác thiết kế xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường .b ) Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm để sử dụng trong nhà trường theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .c ) Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ trình độ theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt .d ) Tham gia nhìn nhận, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .đ ) Tham gia tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ theo kế hoạch của tổ trình độ và của nhà trường .e ) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công .3. Tổ trình độ tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt trình độ tối thiểu 01 lần trong 02 tuần và hoàn toàn có thể họp đột xuất theo nhu yếu việc làm hoặc khi hiệu trưởng nhu yếu. Tổ trình độ hoạt động giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, trợ giúp lan nhau giữa những thành viên để tăng trưởng năng lượng trình độ .

Điều 15. Tổ Văn phòng

1. Môi trường trung học có một tổ văn phòng gồm nhân viên cấp dưới thực thi công tác làm việc văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và những công tác làm việc khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó ( nếu có ) .2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng :a ) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, thiết kế xây dựng, báo cáo giải trình và quyết định hành động kế hoạch hoạt động giải trí của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học .b ) Giúp hiệu trưởng thực thi công tác làm việc văn thư, trách nhiệm quản lý tài chính, gia tài, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo pháp luật .c ) Tham gia tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường .d ) Tham gia nhìn nhận, xếp loại viên chức, người lao động .đ ) Quản lý, tàng trữ hồ sơ của trường .e ) Thực hiện những trách nhiệm khác khi hiệu trưởng phân công .3. Tổ văn phòng hoạt động và sinh hoạt tối thiểu 01 lần trong 01 tháng và hoàn toàn có thể họp đột xuất theo nhu yếu việc làm hoặc khi hiệu trưởng nhu yếu. Tổ văn phòng hoạt động giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, trợ giúp lẫn nhau giữa những thành viên để tăng trưởng năng lượng trình độ, nhiệm vụ .

Điều 16. Lớp học

1. Học sinh được tổ chức triển khai theo lớp học. Mỗi lớp học có lớp trưởng và những lớp phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm ra mắt, được học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học viên ; mỗi tổ học viên có tổ trưởng và tổ phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm trình làng, được học viên trong tổ bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ .2. Hoạt động của lớp học bảo vệ tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học viên được dữ thế chủ động đàm đạo, tham gia thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí của tổ và của lớp học với sự tương hỗ của giáo viên .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý đơn cử số học viên trong mỗi lớp học theo hướng giảm sĩ số học viên trên lớp ; bảo vệ mỗi lớp học ở những cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học viên .4. Số học sinh trong mỗi lớp học của trường chuyên biệt được pháp luật trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường chuyên biệt .

Chương III
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 17. Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục

1. Trường trung học triển khai chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ; triển khai khung kế hoạch thời hạn năm học theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử của địa phương, nhà trường .2. Căn cứ chương trình những môn học, hoạt động giải trí giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời hạn năm học và điều kiện kèm theo thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục, nhà trường kiến thiết xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức triển khai triển khai chương trình giáo dục phổ thông .3. Học sinh khuyết tật học hòa nhập được triển khai kế hoạch giáo dục linh động, tương thích với năng lực của từng cá thể và lao lý về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật .

Điều 18. Sách giáo khoa, thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường trung học hướng dẫn giáo viên, học viên sử dụng sách giáo khoa theo pháp luật của pháp lý .2. Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc hạng mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành và những thiết bị dạy học khác theo pháp luật của chương trình giáo dục phổ thông .3. Nhà trường lựa chọn, trang bị thiết bị dạy học, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm Giao hàng cho hoạt động giải trí dạy học và giáo dục theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Điều 19. Hoạt động giáo dục

1. Các hoạt động giáo dục thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, được tổ chức trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường, nhằm thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hoạt động giáo dục trải qua 1 số ít hình thức hầu hết : học lí thuyết, làm bài tập, thực hành thực tế, thí nghiệm, thực thi những dự án Bất Động Sản học tập, thăm quan, cắm trại, đọc sách, hoạt động và sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động giải trí Giao hàng hội đồng .

Điều 20. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập

1. Nhà trường tham gia ban chỉ huy, thiết kế xây dựng, triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bảo vệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại địa phương .2. Nhà trường phối hợp những ban, ngành đoàn thể kêu gọi học viên thuộc đối tượng người tiêu dùng phổ cập giáo dục trung học cơ sở đi học. Tổ chức dạy học và những hoạt động giải trí giáo dục bảo vệ chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở3. Nhà trường tham gia tìm hiểu, update số liệu và quản trị hồ sơ phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo địa phận được phân công ; phối hợp kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của cấp xã ; tham mưu chính quyền sở tại cấp xã ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo lao lý .4. Nhà trường thực thi giáo dục hòa nhập cho học viên có thực trạng đặc biệt quan trọng, học viên khuyết tật trong trường trung học cơ sở theo lao lý của Luật Người khuyết tật, những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, những lao lý của Điều lệ này và lao lý về giáo dục hoà nhập dành cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .

Điều 21. Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục
Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường gồm:

1. Đối với nhà trường :a ) Sổ đăng bộ .b ) Học bạ học viên .c ) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên ( theo lớp học ) .d ) Hồ sơ giáo dục so với học viên khuyết tật ( nếu có ) .đ ) Kế hoạch giáo dục của nhà trường ( theo năm học ) .e ) Sổ ghi đầu bài .g ) Số quản trị cấp phép văn bằng, chứng từ .h ) Sổ quản trị và hồ sơ tàng trữ những văn bản, công văn đi, đến .i ) Hồ sơ quản trị thiết bị giáo dục, thư viện .k ) Hồ sơ quản lý tài sản, kinh tế tài chính .l ) Hồ sơ kiểm tra, nhìn nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới .m ) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học viên .n ) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh .o ) Hồ sơ phổ cập giáo dục ( so với cấp trung học cơ sở ) .2. Đối với tổ trình độ :a ) Kế hoạch giáo dục của tổ trình độ ( theo năm học ) .b ) Sổ ghi chép nội dung hoạt động và sinh hoạt trình độ .3. Đối với giáo viên :a ) Kế hoạch giáo dục của giáo viên ( theo năm học ) .b ) Kế hoạch bài dạy ( giáo án ) .c ) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên .d ) Sổ chủ nhiệm ( so với giáo viên làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp ) .4. Hồ sơ lao lý tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho những loại hồ sơ giấy theo lộ trình tương thích với điều kiện kèm theo của địa phương, nhà trường, năng lực thực thi của giáo viên và bảo vệ tính hợp pháp của những loại hồ sơ điện tử. Việc quản trị hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo pháp luật theo chuẩn liên kết, chuẩn tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo .5. Việc dữ gìn và bảo vệ hồ sơ quản trị hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường được thực thi theo pháp luật của pháp lý .

Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

1. Học sinh được kiểm tra, nhìn nhận tác dụng học tập, rèn luyện theo quy định nhìn nhận và xếp loại học viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Việc kiểm tra, nhìn nhận học viên được triển khai theo lao lý của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ; bảo vệ tính tổng lực, công minh, trung thực, khách quan, vì sự tân tiến của học viên, coi trọng việc động viên khuyến khích học viên tân tiến ; chú trọng nhìn nhận quy trình học tập của học viên ; nhìn nhận bằng nhiều chiêu thức, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau ; không so sánh học viên này với học viên khác và không gây áp lực đè nén cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên .3. Học sinh học tiểu học ở trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng xác nhận vào học bạ việc triển khai xong chương trình tiểu học .4. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở .5. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt nhu yếu thì được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện kèm theo dự thi theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp không đạt nhu yếu thì được hiệu trưởng cấp giấy ghi nhận triển khai xong chương trình giáo dục phổ thông .6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhìn nhận tác dụng học tập, giáo dục học viên được thực thi theo lộ trình tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của cơ sở giáo dục, bảo vệ nhu yếu nhìn nhận vì sự tăng trưởng học viên, thôi thúc những giải pháp và hình thức dạy học, giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .

Điều 23. Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường

1. Trường trung học có phòng truyền thống cuội nguồn để giữ gìn những tài liệu, hiện vật có tương quan tới việc xây dựng và tăng trưởng của nhà trường để Giao hàng trách nhiệm giáo dục truyền thống lịch sử nhà trường cho giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên .2. Mỗi trường chọn một ngày trong năm làm ngày truyền thống lịch sử của trường ( nếu có ) .3. Học sinh cũ của trường được xây dựng ban liên lạc để giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của nhà trường, kêu gọi những nguồn lực để trợ giúp nhà trường trong việc thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục .

Điều 24. Phát triển văn hóa đọc

1. Trường trung học tạo điều kiện kèm theo cho giáo viên, học viên tiếp cận và sử dụng thông tin từ thư viện, những nguồn thông tin hữu dụng khác để tăng trưởng văn hoá đọc .2. Trường trung học có nghĩa vụ và trách nhiệm tăng trưởng kiến thức và kỹ năng đọc và kỹ năng và kiến thức tìm kiếm thông tin cho giáo viên, học viên .

Điều 25. Hợp tác quốc tế
Trường trung học được phát triển các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 26. Giáo viên, nhân viên trường trung học

1. Giáo viên làm trách nhiệm dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học .2. Nhân viên làm công tác làm việc tương hỗ, Giao hàng hoạt động giải trí dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học .

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện trách nhiệm tổ chức triển khai những hoạt động giải trí dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ trình độ ; quản trị học viên trong những hoạt động giải trí giáo dục do nhà trường tổ chức triển khai ; tham gia những hoạt động giải trí trình độ ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng, hiệu suất cao giáo dục .2. Trau đồi đạo đức, nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ; gương mẫu trước học viên ; yêu quý, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên ; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên ; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp .3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, thay đổi chiêu thức dạy học, giáo dục .4. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ .5. Tham gia công tác làm việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương .6. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, những lao lý của pháp lý và của ngành Giáo dục đào tạo, những quyết định hành động của hiệu trưởng ; thực thi trách nhiệm do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, nhìn nhận của hiệu trưởng và những cấp quản trị giáo dục .7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta, mái ấm gia đình học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục .8. Thực hiện những trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 28. Nhiệm vụ của nhân viên

1. Xây dựng kế hoạch việc làm tương thích với từng vị trí việc làm và nhu yếu của từng cấp học .2. Thực hiện kế hoạch việc làm được duyệt .3. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ hồ sơ, sổ sách, thiết bị dạy học, giáo dục theo lao lý .4. Phối hợp với giáo viên và những nhân viên cấp dưới khác trong quy trình tiến hành trách nhiệm, ship hàng những hoạt động giải trí dạy học và giáo dục trong nhà trường .5. Thực hiện chính sách báo cáo giải trình theo lao lý .6. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ .7. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ .8. Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu truởng phân công .

Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có những quyền sau đây :a ) Được tự chủ thực thi trách nhiệm trình độ với sự phân công, tương hỗ của tổ trình độ và nhà trường .b ) Được huởng lương, chính sách phụ cấp, chủ trương tặng thêm ( nếu có ) theo lao lý ; được đổi khác chức vụ nghề nghiệp ; được hưởng những quyền hạn về vật chất, ý thức theo pháp luật .c ) Được tạo điều kiện kèm theo học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và những chính sách chủ trương khác theo pháp luật khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, tu dưỡng .d ) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu và điều tra khoa học tại những trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học với điều kiện kèm theo bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm nơi mình công tác làm việc và được sự đồng ý chấp thuận của hiệu trưởng bằng văn bản .đ ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể .e ) Được nghỉ hè và những ngày nghỉ khác theo lao lý của pháp lý .g ) Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý .2. Giáo viên làm công tác làm việc chủ nhiệm, ngoài những quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây :a ) Được dự những giờ học, hoạt động giải trí giáo dục khác của học viên lớp do mình làm chủ nhiệm .b ) Được dự những cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi xử lý những yếu tố có tương quan đến học viên của lớp do mình làm chủ nhiệm .c ) Được dự những lớp tu dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác làm việc chủ nhiệm .d ) Được quyền được cho phép cá thể học viên có nguyên do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục .đ ) Được giảm định mức giờ dạy theo lao lý

Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên

1. Trình độ chuẩn được giảng dạy của giáo viên được pháp luật như sau :a ) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên trở lên ( hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm ) hoặc có bằng cử nhân ( bằng tốt nghiệp ĐH ) chuyên ngành tương thích và có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm theo pháp luật của pháp lý .b ) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo được nhà trường, những cơ quan quản trị giáo dục tạo điều kiện kèm theo để được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng theo lao lý của pháp lý .

2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được giảng dạy theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên cấp dưới theo pháp luật pháp luật của pháp lý .

Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới không được làm những điều sau đây :a ) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm ; xâm phạm thân thể của học viên và đồng nghiệp .b ) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh ; gian lận trong kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên ; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục .c ) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục ; dạy sai nội dung kỹ năng và kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Nước Ta .d ) Ép buộc học viên học thêm để thu tiền ; tận dụng việc hỗ trợ vốn, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc góp phần tiền hoặc hiện vật .đ ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng những chất kích thích khác khi đang tham gia những hoạt động giải trí dạy học, giáo dục .e ) Cản trở, gây khó khăn vất vả trong việc tương hỗ, ship hàng công tác làm việc dạy học, giáo dục học viên và những việc làm khác .2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải bảo vệ tính sư phạm, đúng mực, có tính năng giáo dục so với học viên .3. Trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải chỉnh tề, tương thích với hoạt động giải trí sư phạm, theo lao lý của nhà nước về phục trang của viên chức Nhà nước .4. Giáo viên và nhân viên cấp dưới không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng những thương hiệu thi đua và những thương hiệu khác theo lao lý .2. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có hành vi vi phạm lao lý tại Điều lệ này và những lao lý khác của pháp lý thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 33. Tuổi của học sinh trường trung học

1. Tuổi của học viên vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học viên vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học viên được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học viên vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi pháp luật thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng địa thế căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước .2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học viên khuyết tật, học viên có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, học viên ở quốc tế về nước hoàn toàn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi lao lý .3. Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học .4. Học sinh có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí tuệ hoàn toàn có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong khoanh vùng phạm vi cấp học. Việc xem xét so với từng trường hợp đơn cử được triển khai theo những bước sau :a ) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn ý kiến đề nghị với nhà trường .b ) Hiệu trưởng xây dựng Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau : đại diện thay mặt của Lãnh đạo trường và Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên của trường ; giáo viên dạy lớp học viên đang theo học .c ) Căn cứ tác dụng khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động .5. Học sinh trong độ tuổi pháp luật ở quốc tế về nước, con trẻ người quốc tế thao tác tại Nước Ta được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có năng lực đảm nhiệm. Việc xem xét so với từng trường hợp đơn cử được triển khai theo những bước sau :a ) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn ý kiến đề nghị với nhà trường .b ) Hiệu trưởng tổ chức triển khai khảo sát trình độ của học viên và xếp vào lớp tương thích .

Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh

1. Thực hiện trách nhiệm học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường .2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới của nhà trường và những người lớn tuổi ; đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau trong học tập, rèn luyện ; thực thi điều lệ, nội quy nhà trường ; chấp hành pháp lý của Nhà nước .3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá thể .4. Tham gia những hoạt động giải trí tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ; trợ giúp mái ấm gia đình, tham gia lao động và hoạt động giải trí xã hội, hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường, triển khai trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải .5. Giữ gìn, bảo vệ gia tài của nhà trường, nơi công cộng ; góp thêm phần kiến thiết xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn của nhà trường .

Điều 35. Quyền của học sinh

1. Được bình đẳng trong việc tận hưởng giáo dục tổng lực, được bảo vệ những điều kiện kèm theo về thời hạn, cơ sở vật chất, vệ sinh, bảo đảm an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung ứng thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại Giao hàng những hoạt động giải trí học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo lao lý .2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và những cấp quản trị giáo dục về những quyết định hành động so với bản thân mình ; được quyền chuyển trường khi có nguyên do chính đáng theo lao lý hiện hành ; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi pháp luật theo Điều 33 của Điều lệ này .3. Được tham gia những hoạt động giải trí nhằm mục đích tăng trưởng năng khiếu sở trường về những môn học, thể thao, thẩm mỹ và nghệ thuật do nhà trường tổ chức triển khai nếu có đủ điều kiện kèm theo .4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo lao lý so với những học viên được hưởng chính sách xã hội, những học viên có khó khăn vất vả về đời sống và những học viên có năng lượng đặc biệt quan trọng .5. Được chuyển trường nếu đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật ; thủ tục chuyển trường thực thi theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .6. Được hưởng những quyền khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh

1. Hành vi, ngôn từ, ứng xử của học viên phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo vệ tính văn hoá, tương thích với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học viên trung học .2. Trang phục của học viên phải chỉnh tề, thật sạch, ngăn nắp, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện kèm theo của từng trường, hiệu trưởng hoàn toàn có thể quyết định hành động để học viên mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên của nhà trường nhất trí .

Điều 37. Các hành vi học sinh không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới của nhà trường, người khác và học viên khác .2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh .3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, những chất kích thích khác và pháo, những chất gây cháy nổ .4. Sử dụng điện thoại di động, những thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không Giao hàng cho việc học tập và không được giáo viên được cho phép .5. Đánh nhau, gây rối trật tự, bảo mật an ninh trong nhà trường và nơi công cộng .6. Sử dụng, trao đổi mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống có nội dung kích động đấm đá bạo lực, đồi trụy ; sử dụng đồ chơi hoặc chơi game show có hại cho sự tăng trưởng lành mạnh của bản thân .7. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và những cấp quản trị giáo dục khen thưởng bằng những hình thức sau đây :a ) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường .b ) Khen thưởng những thương hiệu học viên theo lao lý .c ) Cấp giấy ghi nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích điển hình nổi bật hoặc có văn minh vượt bậc trong một số ít nghành nghề dịch vụ học tập, trào lưu thi đua ; đạt thành tích trong những kỳ thi, hội thi theo pháp luật và được cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo .d ) Các hình thức khen thưởng khác .2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc giải quyết và xử lý kỷ luật theo những hình thức sau đây :a ) Nhắc nhở, tương hỗ, giúp sức trực tiếp để học viên khắc phục khuyết điểm .b ) Khiến trách, thông tin với cha mẹ học viên nhằm mục đích phối hợp trợ giúp học viên khắc phục khuyết điểm .c ) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực thi những giải pháp giáo dục khác theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Chương VI
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 39. Địa điểm, quy mô, diện tích
Địa điểm, quy mô, diện tích của trường phải đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 40. Cơ sở vật chất của trường trung học

1. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học phải bảo vệ mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường trung học theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Nhà trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng kế hoạch, lộ trình đơn cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất nhằm mục đích đạt những mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn .3. Nhà trường có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất của nhà trường, tránh tiêu tốn lãng phí ; định kỳ có kế hoạch tái tạo, tăng cấp cơ sở vật chất theo pháp luật ; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo vệ bảo đảm an toàn khi chưa tái tạo, sửa chữa thay thế .

Điều 41. Thiết bị giáo dục

1. Trường trung học được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức triển khai quản trị và sử dụng có hiệu suất cao thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Giáo viên có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng hiệu suất cao thiết bị giáo dục của nhà trường vào những hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; khuyến khích giáo viên và học viên tự làm vật dụng dạy học theo nhu yếu về nội dung và chiêu thức dạy học, giáo dục được lao lý trong chương trình giáo dục phổ thông .

Điều 42. Thư viện

1. Trường trung học có thư viện. Thư viện được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật về tiêu chuẩn thư viện trường đại trà phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Thư viện nhà trường Giao hàng hoạt động giải trí học tập, dạy học, nghiên cứu và điều tra khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên cấp dưới .3. Thư viện nhà trường được sắp xếp, sắp xếp bảo đảm an toàn, khoa học, thân thiện, sinh động và tương thích với tâm sinh lý lứa tuổi học viên trung học. Khuyến khích những nhà trường kiến thiết xây dựng thư viện mở, tạo khoảng trống đọc riêng dành cho học viên. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện kèm theo .4. Khuyến khích xã hội hóa trong tăng trưởng thư viện .

Điều 43. Tài chính của nhà trường
Tài sản, tài chính của trường trung học được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương VII
QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 44. Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Mỗi lớp có một ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mỗi năm học gồm những thành viên do cha mẹ, người giám hộ học viên cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học viên .2. Mỗi trường có một ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mỗi năm học gồm một số ít thành viên do những ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường triển khai những hoạt động giải trí giáo dục .3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên từng lớp, từng trường trung học được thực thi theo Điều lệ ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .

Điều 45. Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Nhà trường dữ thế chủ động phối hợp liên tục và ngặt nghèo với mái ấm gia đình và xã hội để thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục thống nhất nhằm mục đích triển khai tiềm năng, nguyên tắc giáo dục .

2.         Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị-xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:

a ) Thống nhất quan điểm, nội dung, chiêu thức giáo dục giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để triển khai tiềm năng giáo dục .b ) Huy động những lực lượng và nguồn lực của hội đồng chăm sóc cho sự nghiệp giáo dục, góp thêm phần kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường ; kiến thiết xây dựng trào lưu học tập và thiên nhiên và môi trường giáo dục lành mạnh, bảo đảm an toàn ; ngăn ngừa những hoạt động giải trí có ảnh hưởng tác động xấu đến học viên ; tạo điều kiện kèm theo để học viên được đi dạo, hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao lành mạnh tương thích với lứa tuổi

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *