Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất Đai 2013

Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất Đai 2013

Theo Luật Đất Đai 2013 có 7 đối tượng người dùng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm có tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế. Luật sư tư vấn đất đai : 090 220 1233

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Người sử dụng đất có quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là quyền cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với người sử dụng đất.

Theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất gồm những đối tượng người dùng sau :
Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật này, gồm có :
1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập và tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý về dân sự ( sau đây gọi chung là tổ chức triển khai ) ;
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong nước ( sau đây gọi chung là hộ mái ấm gia đình, cá thể ) ;
3. Cộng đồng dân cư gồm hội đồng người Nước Ta sinh sống trên cùng địa phận thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tựa như có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ ;
4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thời thánh, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường giảng dạy riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức triển khai tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo ;
5. Tổ chức quốc tế có công dụng ngoại giao gồm cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt khác của quốc tế có công dụng ngoại giao được nhà nước Nước Ta thừa nhận ; cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức triển khai liên chính phủ, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai liên chính phủ ;
6. Người Nước Ta định cư ở quốc tế theo pháp luật của pháp lý về quốc tịch ;
7. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế gồm doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp liên kết kinh doanh, doanh nghiệp Nước Ta mà nhà đầu tư quốc tế mua CP, sáp nhập, mua lại theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư .
Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đươc quy đinh như sau:

– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị xã mà có nhu yếu thì được cấp một Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chung cho những thửa đất đó .
– Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người chiếm hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất phải ghi vừa đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người chiếm hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy ghi nhận ; trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu có nhu yếu thì cấp chung một Giấy ghi nhận và trao cho người đại diện thay mặt .
– Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất được nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất sau khi đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý .
– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng người dùng phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp .
– Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là gia tài chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận hợp tác ghi tên một người .

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

– Trường hợp có sự chênh lệch diện tích quy hoạnh giữa số liệu đo đạc trong thực tiễn với số liệu ghi trên sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy ghi nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không biến hóa so với ranh giới thửa đất tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất diện tích quy hoạnh đất được xác lập theo số liệu đo đạc thực tiễn. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh chênh lệch nhiều hơn nếu có .
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có đổi khác so với ranh giới thửa đất tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất và diện tích quy hoạnh đất đo đạc thực tiễn nhiều hơn diện tích quy hoạnh ghi trên sách vở về quyền sử dụng đất thì phần diện tích quy hoạnh chênh lệch nhiều hơn ( nếu có ) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật tại Điều 99 của Luật này .

Đối tương được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đươc quy đinh tai Điêu 99 Luât Đất đai 2013 bao gôm:

– Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại những điều 100, 101 và 102 của Luật này bao gôm :
Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư đang sử dụng đất có sách vở về quyền sử dụng đất
Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà không có những sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp
Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có những sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp lý về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng đô thị, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành

– Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ ;
– Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành ;
– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ;
– Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;
– Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ;
– Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước
– Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có ;
– Người sử dụng đất đề xuất cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *