Hiểu và vận dụng pháp luật như thế nào cho đúng? | VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Bộ luật tố tụng hình sự pháp luật trình tự, thủ tục, công dụng, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm và mối quan hệ giữa những cơ quan triển khai tố tụng và người triển khai tố tụng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia tố tụng. Vì vậy việc nhận thức và vận dụng pháp lý của những người thực thi tố tụng có ý nghĩa quan trọng. Tôi xin trao đổi yếu tố “ Đình chỉ ” trong tố tụng hình sự .

– Trong giai đoạn điều tra:

+ Khoản 3 Điều 164 BLTTHS năm 2003 lao lý : “ Nếu trong một vụ án có nhiều bị can, mà địa thế căn cứ đình chỉ tìm hiểu không tương quan đến toàn bộ những bị can thì hoàn toàn có thể đình chỉ tìm hiểu so với từng bị can ” .

          + Khoản 2 Điều 230 BLTTHS năm 2015 quy định: “Trường hợp vụ án có nhiều bị can … thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can”.

Đối chiếu khoản 3 Điều 164 BLTTHS năm 2003 và khoản 2 Điều 230 BLTTHS năm năm ngoái thì không có gì đổi khác .

– Trong giai đoạn truy tố:

+ Khoản 3 Điều 169 BLTTHS năm 2003 lao lý : “ Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà địa thế căn cứ để đình chỉ không tương quan đến tổng thể những bị can, thì hoàn toàn có thể đình chỉ vụ án so với từng bị can ” .

          + Khoản 2 Điều 248 BLTTHS 2015 quy định: “Trường hợp có nhiều bị can… thì quyết định đình chỉ vụ án đối với từng bị can”.

Đối chiếu khoản 3 Điều 169 BLTTHS năm 2003 và khoản 2 Điều 248 BLTTHS năm năm ngoái chỉ khác từ “ hoàn toàn có thể ” bằng từ “ Quyết định ” còn nội dung cũng không có gì biến hóa .
Xuất phát từ những lao lý nêu trên, thực tiễn có Kiểm sát viên nhận thức trong quá trình tìm hiểu khi có địa thế căn cứ để đình chỉ tìm hiểu thì Cơ quan tìm hiểu ra quyết định hành động “ Đình chỉ tìm hiểu vụ án, đình chỉ tìm hiểu bị can không phân biệt vụ án có một hay nhiều bị can ”. Còn quy trình tiến độ truy tố, khi có địa thế căn cứ đình chỉ thì Viện kiểm sát ra quyết định hành động “ Đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án so với bị can ”, không có sự phân biệt rõ ràng .

          Sau khi BLTTHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật, liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an- Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật TTHS. Khoản 1 Điều 33 của thông tư số 04 quy định: “Khi có căn cứ đình chỉ điều tra … Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can…”.

Như vậy, trong quá trình tìm hiểu và truy tố, khi có địa thế căn cứ đình chỉ thì thực chất vấn đề không có gì khác nhau ( chỉ khác tiến trình tố tụng ). Vấn đề đặt ra là, nếu vụ án có nhiều bị can mà địa thế căn cứ đình chỉ so với bị can này không tương quan đến những bị can khác thì dùng quyết định hành động “ Đình chỉ tìm hiểu vụ án so với bị can ” còn vụ án có 01 bị can duy nhất thì dùng quyết định hành động “ Đình chỉ tìm hiểu so với bị can ” trong quá trình tìm hiểu. Thông tư số 04 đã khắc phục được những khác nhau trong việc nhận thức và vận dụng pháp lý .
Trên đây là quan điểm của cá thể tôi, rất mong nhận được quan điểm trao đổi của những đồng nghiệp. / .

Nguyễn Ngọc Thắng -VKSND huyện Hiệp Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *