Tạm giữ và xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính – Ánh sáng luật

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

1. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại, giấy phép, chứng từ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được vận dụng trong trường hợp thật thiết yếu sau đây :
a ) Để xác định diễn biến mà nếu không tạm giữ thì không có địa thế căn cứ ra quyết định hành động xử phạt. Trường hợp tạm giữ để định giá tang vật vi phạm hành chính làm địa thế căn cứ xác lập khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì vận dụng pháp luật xác lập giá trị tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính để làm địa thế căn cứ xác lập khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt của Luật Xử lý vi phạm hành chính .

b) Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội;

c ) Để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt theo pháp luật tại mục 9 .
2. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại pháp luật tại mục 1 phải được chấm hết ngay sau khi xác định được diễn biến làm địa thế căn cứ quyết định hành động xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy khốn cho xã hội hoặc quyết định hành động xử phạt được thi hành .
Trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần, sau khi nộp tiền phạt lần đầu thì người vi phạm được nhận lại tang vật, phương tiện đi lại bị tạm giữ .
3. Người có thẩm quyền vận dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính thì có thẩm quyền ra quyết định hành động tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề. Thẩm quyền tạm giữ không phụ thuộc vào vào giá trị của tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính .
4. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề khi có một trong những địa thế căn cứ lao lý mục 1 và được triển khai như sau :
a ) Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đang xử lý vấn đề lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề theo lao lý tại mục 12 ;
b ) Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo giải trình người có thẩm quyền tạm giữ về tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề đã tạm giữ để xem xét ra quyết định hành động tạm giữ ; quyết định hành động tạm giữ phải được giao cho người vi phạm, đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm 01 bản .
Trường hợp không ra quyết định hành động tạm giữ thì phải trả lại ngay tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề .
Đối với trường hợp tang vật là sản phẩm & hàng hóa dễ hư hỏng thì người tạm giữ phải báo cáo giải trình ngay thủ trưởng trực tiếp để xử lý, nếu để hư hỏng hoặc thất thoát thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .
5. Người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định hành động tạm giữ có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề. Trong trường hợp tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề bị mất, bán trái pháp luật, đánh cắp hoặc hư hỏng, mất linh phụ kiện, thay thế sửa chữa thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo pháp luật của pháp lý .
6. Khi thực thi việc tạm giữ, người lập biên bản, người có thẩm quyền tạm giữ phải niêm phong tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ, trừ những trường hợp sau đây :
a ) Động vật, thực vật sống ;
b ) Hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng, khó dữ gìn và bảo vệ theo lao lý của pháp lý .
7. Trong trường hợp tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ được niêm phong thì phải thực thi ngay trước mặt người vi phạm ; nếu người vi phạm vắng mặt thì phải thực thi niêm phong trước mặt đại diện thay mặt mái ấm gia đình người vi phạm, đại diện thay mặt tổ chức triển khai hoặc đại diện thay mặt chính quyền sở tại cấp xã hoặc tối thiểu 01 người tận mắt chứng kiến .
8. Biên bản, quyết định hành động tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề hoàn toàn có thể được lập, gửi bằng phương pháp điện tử .
9. Trong trường hợp chỉ vận dụng hình thức phạt tiền so với cá thể, tổ chức triển khai vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong những loại sách vở theo thứ tự : giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện đi lại hoặc sách vở thiết yếu khác có tương quan đến tang vật, phương tiện đi lại cho đến khi cá thể, tổ chức triển khai đó chấp hành xong quyết định hành động xử phạt. Nếu cá thể, tổ chức triển khai vi phạm không có sách vở nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt hoàn toàn có thể tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, trừ trường hợp pháp luật tại mục 13 .
10. Cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị vận dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề thì hoàn toàn có thể bị tạm giữ giấy phép, chứng từ hành nghề để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt. Việc tạm giữ giấy phép, chứng từ hành nghề trong thời hạn chờ ra quyết định hành động không làm ảnh hưởng tác động quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề của cá thể, tổ chức triển khai đó .

11. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ; trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ.

Thời hạn tạm giữ hoàn toàn có thể được lê dài so với những vấn đề thuộc trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 66 của Luật này nhưng không quá 01 tháng, kể từ ngày tạm giữ. Đối với vấn đề thuộc trường hợp lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này thì thời hạn tạm giữ hoàn toàn có thể được liên tục lê dài nhưng không quá 02 tháng, kể từ ngày tạm giữ .
Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề được tính từ thời gian tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ thực tiễn .
Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp tạm giữ để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt lao lý tại mục 1. c thì thời hạn tạm giữ kết thúc khi quyết định hành động xử phạt được thi hành xong .
Người có thẩm quyền tạm giữ phải ra quyết định hành động tạm giữ, lê dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề .
12. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, thực trạng của tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ và phải có chữ ký của người triển khai việc tạm giữ, người vi phạm, đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm ; trường hợp không có chữ ký của người vi phạm thì phải có chữ ký của tối thiểu 01 người tận mắt chứng kiến. Biên bản phải được lập thành 02 bản, giao cho người vi phạm, đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm 01 bản .
13. Đối với phương tiện đi lại giao thông vận tải vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức triển khai, cá thể vi phạm có địa chỉ rõ ràng, có điều kiện kèm theo bến bãi rộng lớn, dữ gìn và bảo vệ phương tiện đi lại hoặc năng lực kinh tế tài chính đặt tiền bảo lãnh thì hoàn toàn có thể được giữ phương tiện đi lại vi phạm dưới sự quản trị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

1. Người ra quyết định hành động tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ theo giải pháp ghi trong quyết định hành động xử phạt hoặc trả lại cho cá thể, tổ chức triển khai nếu không vận dụng hình thức xử phạt tịch thu so với tang vật, phương tiện đi lại bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề .
Đối với tang vật, phương tiện đi lại đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp ; cá thể, tổ chức triển khai vi phạm phải nộp một khoản tiền tương tự trị giá tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính thì tang vật, phương tiện đi lại đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước .
Đối với tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu nhưng đã ĐK giải pháp bảo vệ thế chấp ngân hàng gia tài theo pháp luật của pháp luật dân sự thì bên nhận thế chấp ngân hàng được nhận lại tang vật, phương tiện đi lại hoặc trị giá tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ; cá thể, tổ chức triển khai vi phạm phải nộp một khoản tiền tương tự trị giá tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước .
2. Đối với tang vật, phương tiện đi lại, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt phải được trả ngay cho người bị xử phạt sau khi thi hành xong quyết định hành động xử phạt .
3. Đối với tang vật vi phạm hành chính là sản phẩm & hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải tổ chức triển khai bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản. Tiền thu được phải gửi vào thông tin tài khoản tạm gửi mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu sau đó theo quyết định hành động của người có thẩm quyền, tang vật đó bị tịch thu thì tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước ; trường hợp tang vật đó không bị tịch thu thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp .
4. Đối với tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ để xác định diễn biến mà nếu không tạm giữ thì không có địa thế căn cứ ra quyết định hành động xử phạt và để ngăn ngừa ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội khi hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận mà không có nguyên do chính đáng thì được xử lý như sau :
a ) Trường hợp xác lập được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện đi lại thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải thông tin cho họ 02 lần. Lần thông tin thứ nhất phải được thực thi trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại. Lần thông tin thứ hai được triển khai trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày thông tin thứ nhất. Hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thông tin lần thứ hai nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận thì trong thời hạn 05 ngày thao tác, người có thẩm quyền phải ra quyết định hành động tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính ;
b ) Trường hợp không xác lập được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, phương tiện đi lại thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải thông tin 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng của TW hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại. Lần thông tin thứ nhất phải được thực thi trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại. Lần thông tin thứ hai được triển khai trong thời hạn 07 ngày thao tác, kể từ ngày thông tin thứ nhất. Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông tin lần thứ hai nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản trị hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận thì trong thời hạn 05 ngày thao tác, người có thẩm quyền phải ra quyết định hành động tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính .
5. Đối với tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ theo pháp luật để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt theo lao lý của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi hết thời hạn thi hành quyết định hành động xử phạt mà cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt vi phạm hành chính không thi hành quyết định hành động xử phạt thì trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định hành động xử phạt, người có thẩm quyền tạm giữ phải chuyển tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành động xử phạt để quyết định hành động việc kê biên, bán đấu giá theo lao lý của pháp lý để bảo vệ thi hành quyết định hành động xử phạt .
6. Đối với giấy phép, chứng từ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định hành động xử phạt nếu người vi phạm không đến nhận mà không có nguyên do chính đáng thì trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định hành động xử phạt, người có thẩm quyền tạm giữ phải chuyển cho cơ quan đã cấp những loại sách vở đó để thực thi việc tịch thu theo lao lý của pháp lý và thông tin cho người vi phạm biết .

7. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại thì phải tiến hành tiêu hủy theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

8. Đối với những chất ma túy và những vật thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo lao lý của Luật Xử lý vi phạm hành chính .
9. Người có tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ chỉ phải trả ngân sách lưu kho, phí bến bãi rộng lớn, phí dữ gìn và bảo vệ tang vật, phương tiện đi lại và những khoản ngân sách khác trong thời hạn tang vật, phương tiện đi lại bị tạm giữ theo lao lý của Luật Xử lý vi phạm hành chính .
Không thu phí lưu kho, phí bến bãi rộng lớn và phí dữ gìn và bảo vệ trong thời hạn tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu chủ tang vật, phương tiện đi lại không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc vận dụng biện pháp tịch thu so với tang vật, phương tiện đi lại .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *