Mẫu Giấy đề nghị thanh toán do Bộ Tài chính ban hành mới nhất

LuatVietnam cung ứng mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo những văn bản hiện hành và hướng dẫn cách viết chuẩn xác nhất .

 

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong quy trình thao tác, những hoạt động giải trí thực thi vì mục tiêu chung của tập thể, phát sinh từ ngân sách của cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác làm việc, shopping trang thiết bị, văn phòng phẩm, …
Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động hoàn toàn có thể thanh toán những khoản này .

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng ;
– Tổng hợp những khoản đã chi kèm theo chứng từ ( nếu có ) ;

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
 

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi tiêu tốn cho những trách nhiệm được giao, người mua hàng hoặc người tiêu tốn lập giấy đề nghị thanh toán .
Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc / Tổng Giám đốc ( hoặc người được uỷ quyền ) duyệt chi .
Căn cứ quyết định hành động của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ .
giay de nghi thanh toan
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán hiện nay do Bộ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Tải về Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm …..
Kính gửi : ……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán : …………………………………………………………………
Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ) : …………………………………………………………………………………
Nội dung thanh toán : …………………………………………………………………………………….
Số tiền : ……………………… ( Viết bằng chữ ) : ………………………………………………………
( Kèm theo ……………………… chứng từ gốc )

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn viết Giấy đề nghị thanh toán:

1. Góc phía trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị chức năng, bộ phận .
Ví dụ :
Đơn vị : Tổng công ty ABC
Bộ phận : Phòng Hành chính tổng hợp
2. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết phải ghi rõ gửi Giám đốc / Tổng Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền xét duyệt chi .
3. Người đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, địa chỉ ( đơn vị chức năng, bộ phận ) nơi mình thao tác .
Ví dụ :
Họ và tên người đề nghị thanh toán : Nguyễn Văn A
Bộ phận : Phòng Hành chính tổng hợp
4. Nội dung thanh toán : Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán về nguyên do thanh toán, nguồn gốc, mục tiêu của khoản chi .
Ví dụ : Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm tháng 3/2019 .
5. Số tiền : Ghi rõ, đúng, đúng chuẩn tổng số tiền của khoản chi .
Số tiền thanh toán viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán viết bằng chữ .
Ví dụ :
Số tiền : 15.000.000 đồng
Bằng chữ : Mười lăm triệu đồng chẵn
6. Phương thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt .
Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, phải ghi thêm những nội dung :
– Người thụ hưởng
– Số thông tin tài khoản
– Tại Ngân hàng
7. Nguồn kinh phí đầu tư : Tùy theo quy định quản trị của từng cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp, những khoản chi đề nghị thanh toán hoàn toàn có thể thuộc những nguồn khác nhau như ngân sách quản trị công ty, ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách triển khai khu công trình, …
8. Ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm :
– Hóa đơn, chứng từ ;
– Tờ trình về việc xin mua, xin chi ;
– Kế hoạch công tác làm việc ( có nội dung chi ) ;
… … .

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và được LuatVietnam hướng dẫn cách viết chi tiết, chuẩn xác nhất.
 

Đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Tải về Sửa/In biểu mẫu
Đơn vị : … … … … … … … … .
Mã QHNS : … … … … … … ..

Mẫu số: C42-BB

( Ban hành kèm theo Thông tư số 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính )

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày … .. tháng … … năm … … …

– Họ và tên người thanh toán : …………………………………………………………..
– Bộ phận ( hoặc địa chỉ ) : ……………………………………………………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây :

Diễn giải

Số tiền

A

1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này :
– Phiếu chi số … … … … … …. ngày … … … … … ..
– Phiếu chi số … … … … … …. ngày … … … … … ..
– … .
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ : … … … … … số … … … … … .. ngày … … … … … … .
2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ trợ

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Mẫu Đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

Tải về Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm ….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán : …………………………………………………………………….
Bộ phận ( hoặc địa chỉ ) : ……………………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán : ………………………………………………………………………………………..
Số tiền : …………………………………………………….. ( Viết bằng chữ ) : …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
( Kèm theo : …………………………………………………….. chứng từ gốc ) .

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu Đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 79

Tải về Sửa/In biểu mẫu

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS : … … … … … … .

Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày … .. tháng … …. năm … …
– Họ tên người thanh toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Bộ phận ( hoặc địa chỉ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây :

Diễn giải

Số tiền

A
1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này :
– Phiếu chi số … … … …. ngày … … …
– Phiếu chi số … … … …. ngày … … …
– …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ : … … … .. số … … …. ngày … … … … .
2. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ trợ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Trên đây là các mẫu Giấy đề nghị thanh toán. Để tham khảo các biểu mẫu khác, độc giả có thể xem tại đây. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.