Công văn 8859/CT-TTHT năm 2019 về chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8859/CT-TTHT
V/v: Chuyển lỗ khi tính thuế TNDN.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Digital Marketing Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 10, The Galleria Office Building, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0102288997

Trả lời Văn thư số 01 / DMV của Công ty Cổ phần Digital Marketing Nước Ta về việc ý kiến đề nghị hướng dẫn về chuyển lỗ, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có quan điểm như sau : – Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 / 2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước pháp luật và ” hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. “ 2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển hàng loạt và liên tục số lỗ vào thu nhập ( thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế ) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp trong thời điểm tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của những quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. ” – Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số ít điều Luật Quản lý thuế ; Luật sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước : “ 5. Khai bổ trợ hồ sơ khai thuế a ) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ trợ hồ sơ khai thuế. Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm : Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ trợ vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ trợ hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ trợ hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác lập lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ trợ hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp ( nếu có ). Hồ sơ khai thuế bổ trợ được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào, không nhờ vào vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế ; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã phát hành Kết luận, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh : – Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không tương quan đến thời kỳ, khoanh vùng phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo pháp luật. – Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót tương quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc khoanh vùng phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo lao lý.

– Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã phát hành Kết luận, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế tương quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực thi khai kiểm soát và điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được Kết luận, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế theo Kết luận, quyết định hành động giải quyết và xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ( người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ trợ ). b ) Hồ sơ khai bổ trợ – Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh ; – Bản báo cáo giải trình khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh mẫu số 01 / KHBS phát hành kèm theo Thông tư này ( trong trường hợp khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế ) ; – Tài liệu kèm theo lý giải số liệu trong bản báo cáo giải trình khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh. c ) Các trường hợp khai bổ trợ hồ sơ khai thuế … c. 3 ) Trường hợp người nộp thuế khai bổ trợ hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ trợ, số tiền thuế kiểm soát và điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế. … ” Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP Digital Marketing Nước Ta sau khi quyết toán có phát sinh khoản lỗ của năm năm nay thì khoản lỗ này được kết chuyển hàng loạt và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Trường hợp khi thực thi quyết toán thuế năm 2017 Công ty không thực thi việc chuyển khoản qua ngân hàng lỗ của năm năm nay thì Công ty thực thi kê khai bổ trợ theo lao lý tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vấn đáp Công ty để biết và triển khai theo đúng lao lý tại những văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. /.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng NVDTPC;
– Phòng TT-KT5;
– Lưu: VT, TTHT.
1011-9864381/CVTu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.