Công văn 5737/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5737/BGDĐT-VP
V/v Triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 – 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

– Các đại học, học viện, trường đại học,
– Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ,
– Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.
– Các trường dự bị đại học

Thực hiện Thông tư số 24/2018 / TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chế độ báo cáo giải trình thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã pháp luật nội dung, kỳ báo cáo giải trình và thời hạn báo cáo giải trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhu yếu những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, những viện nghiên cứu và điều tra khoa học có huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ, những trường cao đẳng sư phạm, tầm trung sư phạm và những trường cao đẳng, tầm trung có ngành giảng dạy giáo viên, những trường dự bị ĐH ( sau đây gọi là đơn vị chức năng ) triển khai báo cáo giải trình thống kê giáo dục năm học 2019 – 2020, thời gian báo cáo giải trình số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi báo cáo giải trình là ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục đại học tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các trường thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu văn bản, tài liệu sau : – Thông tư số 24/2018 / TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo pháp luật chính sách báo cáo giải trình thống kê ngành giáo dục.

– Các thông báo, tài liệu hướng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm;

2. Gửi báo cáo giải trình về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020 theo 2 hình thức : qua mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy ( có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị chức năng ) theo địa chỉ : Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Về công tác làm việc phối hợp và tương hỗ kỹ thuật như sau : – Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng : Cục Công nghệ thông tin, email : dienhoa10h@gmail.com và Hệ thống tương hỗ trực tuyến ( có thông tin và hướng dẫn sử dụng đơn cử trên mạng lưới hệ thống ứng dụng ). – Hỗ trợ về nội dung thống kê : Phòng Thống kê – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, email : dienhoa10h@gmail.com, những nội dung về giáo dục ĐH liên hệ bà Đỗ Thị Vân số điện thoại thông minh ( 024 ) 38 694 075, những nội dung về cao đẳng sư phạm, tầm trung sư phạm liên hệ ông Nguyễn Duy Hiền số điện thoại thông minh ( 024 ) 38 683 247 ; Đề nghị Thủ trưởng những đơn vị chức năng chỉ huy những phòng, ban công dụng tổ chức triển khai triển khai trang nghiêm, nhập khá đầy đủ tài liệu và gửi báo cáo giải trình về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn. Trân trọng.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (để phối hợp);
– Các Bộ, cơ quan TW (để phối hợp chỉ đạo);
– UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
– Vụ Giáo dục Đại học (để thực hiện);
– Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện);
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, TK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *