Công Văn 4217/Ct-Ttht – Chia sẻ kiến thức, kết nối đam mê

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán.

Đang xem : Công văn 4217 / ct-ttht
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN so với lao động thời vụ, thử việc. Việc khấu trừ thuế TNCN so với lao động thử việc được lao lý như thế nào ?. Bài viết này sẽ phân phối cho bạn thông tin và cách tính thuế so với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động .

*

Theo Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật Cách tính thuế TNCN so với lao động thời vụ, thử việc. Thì :

Nếu người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động DƯỚI 03 THÁNG – Lao động thời vụ, thử việc. Thì Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc như sau:

Các tổ chức triển khai, cá thể trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá thể cư trú không ký hợp đồng lao động ( theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này )

– Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

=> Doanh nghiệp hoặc cá thể trả thu nhập sẽ phải triển khai KHẤU TRỪ 10 % trên thu nhập trước khi trả cho cá thể .
Nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá thể sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì hoàn toàn có thể làm cam kết ( 02 / CK-TNCN theo Thông tư 92/2015 / TT-BTC ). Sau đó gửi tổ chức triển khai trả thu nhập để tổ chức triển khai trả thu nhập làm địa thế căn cứ trong thời điểm tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá thể .

Điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“ c ) Tiền thù lao nhận được dưới những hình thức như : tiền hoa hồng đại lý bán sản phẩm & hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới ; tiền tham gia những đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học, kỹ thuật ; tiền tham gia những dự án Bất Động Sản, đề án ; tiền nhuận bút theo pháp luật của pháp lý về chính sách nhuận bút ; tiền tham gia những hoạt động giải trí giảng dạy ; tiền tham gia màn biểu diễn văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật, thể dục, thể thao ; tiền dịch vụ quảng cáo ; tiền dịch vụ khác, thù lao khác .
d ) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh thương mại, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban trấn áp doanh nghiệp, ban quản trị dự án Bất Động Sản, hội đồng quản trị, những hiệp hội, hội nghề nghiệp và những tổ chức triển khai khác. ”
– Nếu cá thể chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng người dùng phải khấu trừ thuế theo tỷ suất nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá thể sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá thể có thu nhập làm cam kết ( theo mẫu 02 / CK-TNCN phát hành kèm theo Thông tư 92 ) gửi tổ chức triển khai trả thu nhập để tổ chức triển khai trả thu nhập làm địa thế căn cứ trong thời điểm tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN .

– Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm cam kết.

=> Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức triển khai trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn phải tổng hợp list và thu nhập của những cá thể chưa đến mức khấu trừ thuế ( vào mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị thuế ) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của Luật quản trị thuế

Như vậy:

– Đối với cá thể ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có Tổng thu nhập DƯỚI 2 TRIỆU đồng / lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của NLĐ thôi, KHÔNG cần làm cam kết 02 / CK-TNCN .
– Đối với cá thể ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có thu nhập TỪ 2 TRIỆU đồng / lần hoặc / tháng TRỞ LÊN thì khi chi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ 10 % thu nhập trước khi chi trả cho NLĐ .
=> Nếu không muốn khấu trừ 10 % thì Doanh Nghiệp nhu yếu cá thể làm bản cam kết 02 / CK-TNCN .

Chú ý: Trường hợp được làm bản cam kết 02 đối với hợp đồng thời vụ, thử việc là cá nhân đó:

– Phải có MST Cá nhân tại thời gian làm cam kết
– Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. ( Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10 % )
– Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá thể sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

Nếu các cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng, trong năm dương lịch trước khi vào làm tại DN, nhưng đã đi làm ở 1 nơi khác và có thu nhập tại đó, đã có MST

=> Thì không được làm cam kết 02. Phải khấu trừ 10% (Nếu thu nhập từ 2tr trở lên)

Kêt luận: Những lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng dịch vụ cá nhân, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập theo mức dưới đây:

a) Nếu Tổng thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMDN photo của người đó. (Kèm theo: Hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công..) -> Không khấu trừ thuế TNCN.

– Nhưng tháng 12 nhân viên cấp dưới chỉ đi làm 15 ngày : Mức lương nhân viên cấp dưới A được nhận = 3.000.000 x 15 / 26 = 1.730.000

=> Như vậy là tháng 12 sẽ không khấu trừ thuế TNCN của nhân viên A (Vì thu nhập

b) Nếu có Tổng thu nhập từ 2 triệu/lần hoặc /tháng thì khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên Tổng thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

Ví dụ: Công bạn thuê lao động thời vụ trả lương: 4.000.000/tháng và phụ cấp 500.000 thì:-> Thuế TNCN phải nộp = (4.000.000 + 500.000) X 10% = 450.000 (Tính theo Tổng thu nhập chi trả cho nhân viên nhé, không giảm trừ). Lưu ý: Các khoản phụ cấp cho lao động thời vụ, giao khoán phải chịu thuế TNCN.

Xem thêm : đọc truyện conan tập 90
– Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì Công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 10 % trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên ( không được trừ tiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ ) .

Ví dụ: Trong tháng 3 Ông A mức lương 10.000.000 đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 227.272 đồng thì Công ty kê khai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là 10.907.272 đồng.

Trường hợp không muốn khấu trừ 10%.

=> Thì Công ty A cho người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN. Cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ. Thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Cách Tính thuế TNCN hợp đồng thử việc:

Căn cứ vào những lao lý nêu trên, Cục thuế TP Thành Phố Hà Nội vấn đáp theo nguyên tắc như sau :
– Đối với cá thể ký
hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba ( 03 ) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu ( 2.000.000 ) đồng / lần trở lên thì công ty thực thi khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập trước khi trả cho cá thể .

Cách Kê khai thuế TNCN thời vụ, thử việc trên HTKK (Mẫu 05/KK-TNCN)

– Các bạn kê khai như nhân viên cấp dưới thao tác thông thường trong Công ty thôi nhé .

Kê khai vào Chỉ tiêu <21>: Cộng cả nhân viên thời vụ vào đây nhé.

Kê khai vào Chỉ tiêu <24>: Nếu DN bạn khấu trừ thuế TNCN của họ thì cộng họ vào đây, nếu không khấu trừ (tức là làm cam kết 23 thì không cộng họ vào đây)

Kê khai vào Chỉ tiêu <27>: Là tổng số tiền mà DN bạn trả cho lao động thời vụ (Dù có hay không khấu trừ thuế TNCN cũng kê khai vào đây, tức là dù có làm cam kết hoặc không thì cũng phải kê khai số tiền trả cho họ vào đây).

Kê khai vào Chỉ tiêu <30>: Nếu DN khấu trừ thuế TNCN của họ thì Cộng tổng số tiền vào đây (Nếu trường hợp không khấu trừ, tức là làm cam kết thì không được nhập Tổng số tiền vào đây).

Kê khai vào Chỉ tiêu <33>: Là số tiến thuế TNCN mà DN bạn đã khấu trừ của họ.

Cuối năm vẫn phải quyết toán như nhân viên bình thường nhé. Kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán:

Bạn đang xem bài viết: “Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, giao khoán

Từ khóa tìm kiếm nhiều : Cách tính thuế tncn so với hợp đồng giao khoán, quyết toán thuế tncn, mẫu 02 / ck-tncn, , tính thuế thu nhập cá thể trực tuyến, cách tính thuế thu nhập cá thể 2019
Có thể bạn chăm sóc : ” Khi nào thì cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN ? “
Theo khoản 2, Điều 25 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, Đơn vị cá thể trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động nếu có nhu yếu .

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể được cấp theo từng lần phát sinh khấu trừ. Hoặc cấp cho cả 1 kỳ trong năm dương lịch.

Trường hợp cá thể không nhu yếu. Hoặc so với những cá thể chuyển nhượng ủy quyền quyết toán tại thì đơn vị chức năng, cá thể trả thu nhập không cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
Xem thêm : Link Tải Miễn Phí Đáp Án Câu Hỏi Và Đáp Án Thi Điều Dưỡng Giỏi ( Ko Kèm Đáp Án )

Mời các bạn tham gia học thử khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóahọc Kế toán DN sản xuất – Tính giá thành tại trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *