Công ty hợp danh – Wikipedia tiếng Việt

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Tư cách pháp nhân: Công ty hợp danh có kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phát hành chứng khoán: Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Như vậy, thực chất của công ty hợp danh là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn, chính thế cho nên, lao lý hạn chế việc kêu gọi vốn trong thị trường dưới hình thức phát hành những sàn chứng khoán ( công cụ nợ ) .

Cách thức góp vốn và cấp giấy ghi nhận[sửa|sửa mã nguồn]

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết .2. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty .3. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó so với công ty ; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có tương quan hoàn toàn có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên .

4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Vốn điều lệ của công ty;
 • Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;
 • Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

5. Trường hợp giấy ghi nhận phần vốn góp bị mất, bị rách nát, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy ghi nhận phần vốn góp .

Tài sản của công ty hợp danh[sửa|sửa mã nguồn]

1. Tài sản góp vốn của những thành viên đã được chuyển quyền chiếm hữu cho công ty .2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty .

3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.

4. Các gia tài khác theo lao lý của pháp lý .5 .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.