Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Đối với những định nghĩa khác, xem Cơ quan hành chính
Cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp TW gồm có cơ quan chính phủ, những Bộ và cơ quan ngang Bộ .Hiện nay Nước Ta có 18 Bộ :

Và 4 cơ quan ngang Bộ:

Ngoài ra, chính phủ nước nhà còn có những cơ quan thường trực ( không phải cơ quan hành chính ) hiện tại gồm có :
Cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương là những Ủy ban Nhân dân. Tương ứng với mỗi cấp địa phương có một cấp Ủy ban Nhân dân :

Các cơ quan hành chính theo ngành tại địa phương bao gồm các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân và cơ quan đại diện của các bộ tại địa phương:

 • Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: các sở, ban, cục.
 • Tại huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: các phòng, chi cục.
 • Tại các xã, phường, thị trấn: các đội.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ( cơ quan hành chính Nhà nước thẩm quyền trình độ ) được tổ chức triển khai theo Nghị định 24/2014 / NĐ-CP. Bao gồm :

 • Sở Nội vụ
 • Sở Tư pháp
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Tài chính
 • Sở Công thương
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Sở Giao thông Vận tải (hay Sở Giao thông-Công chính ở các thành phố trực thuộc trung ương)
 • Sở Xây dựng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Y tế
 • Thanh tra tỉnh
 • Văn phòng Ủy ban Nhân dân
 • Các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù riêng của từng tỉnh, chẳng hạn như Sở Ngoại vụ không phải tỉnh nào cũng có.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện ( là cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trình độ ) được tổ chức triển khai theo Nghị định 14/2008 / NĐ-CP. Bao gồm : Các cơ quan trình độ được tổ chức triển khai thống nhất ở những Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Phòng Nội vụ
 • Phòng Tư pháp
 • Phòng Tài chính-Kế hoạch
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Phòng Văn hoá và Thông tin
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng Y tế
 • Thanh tra huyện
 • Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

Ngoài 1000

cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh như trên, còn có một số cơ quan chuyên môn để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện:
 • Phòng Quản lý Đô thị
 • Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Phòng Công Thương
 • Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo (căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện đảo)

Các cơ quan đại diện thay mặt của những Bộ tại địa phương gồm có những cục và chi cục. Chẳng hạn như Tổng cục Thống kê có những đại diện thay mặt tại những tỉnh là cục thống kê tỉnh, tại những huyện là chi cục thống kê .Cấp xã, phường, thị xã không có cơ quan trình độ, tuy nhiên có chức vụ trình độ sau đây :

 • Trưởng Công an
 • Chỉ huy trưởng Quân sự
 • Văn phòng-Thống kê
 • Địa chính-Xây dựng
 • Tài chính-Kế toán
 • Tư pháp-Hộ tịch
 • Văn hóa-Xã hội
 • Giáo trình “Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính”, Học viện Hành chính Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.