Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm những bộ phận nào?

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được lao lý tại Điều 3 Nghị định 16/2017 / NĐ-CP pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể gồm có :
1. Vụ Chính sách tiền tệ .
2. Vụ Quản lý ngoại hối .

3. Vụ Thanh toán.

4. Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính .
5. Vụ Dự báo, thống kê .
6. Vụ Hợp tác quốc tế .
7. Vụ Ổn định tiền tệ – kinh tế tài chính .
8. Vụ Kiểm toán nội bộ .
9. Vụ Pháp chế .
10. Vụ Tài chính – Kế toán .
11. Vụ Tổ chức cán bộ .
12. Vụ Thi đua – Khen thưởng .
13. Vụ Truyền thông .
14. Văn phòng .
15. Cục Công nghệ thông tin .
16. Cục Phát hành và kho quỹ .

17. Cục Quản trị.

18. Sở Giao dịch .
19. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng .
20. Các Trụ sở tại tỉnh, thành phố thường trực TW .
21. Viện Chiến lược ngân hàng .
22. Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia Việt Nam .
23. Thời báo Ngân hàng .
24. Tạp chí Ngân hàng .
25. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng .
26. Học viện Ngân hàng .
Các đơn vị chức năng lao lý từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là đơn vị chức năng hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước triển khai tính năng quản trị nhà nước và công dụng Ngân hàng Trung ương ; những đơn vị chức năng pháp luật từ khoản 21 đến khoản 26 Điều này là đơn vị chức năng sự nghiệp ship hàng công dụng quản trị nhà nước của Ngân hàng Nhà nước .
Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Hợp tác quốc tế có 7 phòng ; Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính có 6 phòng ; Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng ; Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế có 4 phòng ; Vụ Ổn định tiền tệ – kinh tế tài chính có 3 phòng .
Văn phòng có 5 phòng ; Cục Phát hành và kho quỹ có 09 phòng và Chi cục tại Thành phố Hồ Chí Minh ; Cục Quản trị có 7 phòng và Chi cục tại Thành phố Hồ Chí Minh ; Cục Công nghệ thông tin có 7 phòng và Chi cục tại Thành phố Hồ Chí Minh ; Sở Giao dịch có 9 phòng .
Các Trụ sở tại tỉnh, thành phố thường trực TW : Chi nhánh thành phố TP. Hà Nội có 7 phòng ; Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có 8 phòng ; Chi nhánh tỉnh, thành phố TP. Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk có 5 phòng ; 56 Chi nhánh tỉnh còn lại có 4 phòng .

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát hành quyết định hành động pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của những đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước theo lao lý của pháp lý, trừ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng .
Trên đây là nội dung tư vấn so với vướng mắc của bạn về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để hiểu cụ thể hơn yếu tố này, bạn vui mừng tìm hiểu thêm thêm tại Nghị định 16/2017 / NĐ-CP .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *