Khi nào cần phải chuyển vụ án để điều tra?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự năm năm ngoái ( BLTTHS ) chuyển vụ án để tìm hiểu được pháp luật như sau :

“Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra

1. Viện kiểm sát cùng cấp quyết định hành động việc chuyển vụ án để tìm hiểu khi thuộc một trong những trường hợp :

a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;

b ) Cơ quan tìm hiểu cấp trên rút vụ án để tìm hiểu ;
c ) Điều tra viên bị biến hóa là Thủ trưởng Cơ quan tìm hiểu ;
d ) Viện kiểm sát đã nhu yếu chuyển vụ án mà Cơ quan tìm hiểu không thực thi .
2. Việc chuyển vụ án ra ngoài khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW hoặc ngoài khoanh vùng phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự chiến lược cấp quân khu quyết định hành động .
3. Thủ tục chuyển vụ án để tìm hiểu theo thẩm quyền :
a ) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị của Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định hành động chuyển vụ án ;
b ) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hành động chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định hành động đó đến Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu vụ án, Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền liên tục tìm hiểu vụ án, bị can hoặc người đại diện thay mặt của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền .
4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động chuyển vụ án, Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu vụ án có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền để liên tục tìm hiểu .
5. Thời hạn tìm hiểu được tính tiếp từ ngày Cơ quan tìm hiểu nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn tìm hiểu vụ án theo pháp luật của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn tìm hiểu mà không hề kết thúc việc tìm hiểu thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động gia hạn tìm hiểu theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này. ”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về các trường hợp chuyển vụ án để điều tra.

Do đặc thù phức tạp của tội phạm và đặc thù của hoạt động giải trí tìm hiểu, trong nhiều vụ án ngay từ đầu chưa thể xác lập đúng chuẩn thẩm quyền tìm hiểu pháp luật tại Điều 163 BLTTHS. Do đó, sau thời hạn thực thi tích lũy những tài liệu chứng cứ để làm rõ người phạm tội và vụ án, nếu xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền tìm hiểu của mình, Cơ quan Điều tra đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định hành động chuyển vụ án cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền để liên tục tìm hiểu. BLTTHS đã lao lý chuyển vụ án để tìm hiểu theo thẩm quyền .
Viện kiểm sát cùng cấp quyết định hành động việc chuyển vụ án để tìm hiểu khi thuộc một trong những trường hợp :
– Cơ quan tìm hiểu cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền tìm hiểu và đề xuất chuyển vụ án ;
– Cơ quan tìm hiểu cấp trên rút vụ án để tìm hiểu ;

– Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;

– Viện kiểm sát đã nhu yếu chuyển vụ án mà Cơ quan tìm hiểu không thực thi .
Việc chuyển vụ án ra ngoài khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực TW hoặc ngoài khoanh vùng phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự chiến lược cấp quân khu quyết định hành động .
– Nếu vụ án thuộc thẩm quyền tìm hiểu của cấp huyện, mà việc chuyển vụ án trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực TW, thì do VKSND quyết định hành động ;
– Nếu vụ án thuộc thẩm quyền tìm hiểu của cấp huyện, mà việc chuyển vụ án trong khoanh vùng phạm vi một quân khu, thì do VKSQS khu vực quyết định hành động .
Thủ tục chuyển vụ án để tìm hiểu theo thẩm quyền :
– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị của Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định hành động chuyển vụ án ;
– Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hành động chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định hành động đó đến Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu vụ án, Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền liên tục tìm hiểu vụ án, bị can hoặc người đại diện thay mặt của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền .
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động chuyển vụ án, Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu vụ án có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền để liên tục tìm hiểu. Việc chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền gồm có toàn bộ những tài liệu, cả vật chứng, bị can nếu đang bị tạm giam để liên tục triển khai những hoạt động giải trí tìm hiểu cũng như kiểm sát tìm hiểu theo luật .
Thời hạn tìm hiểu được tính tiếp từ ngày Cơ quan tìm hiểu nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn tìm hiểu vụ án theo pháp luật của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn tìm hiểu mà không hề kết thúc việc tìm hiểu thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động gia hạn tìm hiểu theo thủ tục chung quy định BLTTHS năm ngoái. Trong trường hợp này, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động gia hạn tìm hiểu chính là Viện kiểm sát tương ứng với Cơ quan Điều tra mới được chuyển hồ sơ vụ án .
Ngoài ra, Điều luật này còn được pháp luật chi tiết cụ thể tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư liên tịch 04/2018 / TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP :

“Điều 29. Chuyển vụ án để điều tra, truy tố theo thẩm quyền; nhập, tách vụ án hình sự

1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có địa thế căn cứ xác lập vụ án không thuộc thẩm quyền tìm hiểu, Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu vụ án trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản gửi Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát có thẩm quyền, kèm theo những tài liệu xác lập thẩm quyền tìm hiểu để trao đổi về việc chuyển hồ sơ vụ án để tìm hiểu theo thẩm quyền. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền tìm hiểu phải trao đổi với Viện kiểm sát cùng cấp để có văn bản vấn đáp. Tùy từng trường hợp, việc chuyển vụ án được giải quyết và xử lý như sau :
a ) Trường hợp Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền tìm hiểu nhất trí đảm nhiệm hồ sơ vụ án để tìm hiểu thì Cơ quan tìm hiểu đang tìm hiểu có văn bản đề xuất chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng cấp để quyết định hành động việc chuyển vụ án theo thẩm quyền ;

b) Trường hợp Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra không nhất trí tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra thì phải có văn bản nêu rõ lý do; nếu lý do không có căn cứ thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có văn bản đề nghị chuyển vụ án gửi Viện kiểm sát cùng cấp để quyết định việc chuyển vụ án theo thẩm quyền, Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra phải tiếp nhận hồ sơ vụ án khi có quyết định chuyển vụ án của Viện kiểm sát; nếu lý do không nhất trí do tranh chấp về thẩm quyền điều tra, thì Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án phối hợp cùng Viện kiểm sát cùng cấp báo cáo, đề nghị Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết về thẩm quyền điều tra theo quy định tại khoản 3 Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự.”

Như vậy, Điều luật có một số ít điểm mới như : bỏ cụ từ “ theo thẩm quyền ” ở cuối tên Điều luật ; nội dung được chia làm 5 khoản, lao lý cụ thể những trường hợp chuyển vụ án để tìm hiểu ; bổ trợ lao lý thời hạn chuyển vụ án để tìm hiểu .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *