Có được chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác?

Tôi hiện đang là thành viên trong công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên. Sắp tới công ty sẽ tăng vốn điều lệ của công ty và chia đều vốn góp thêm cho những thành viên theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp trong công ty. Tôi hiện tại tiền đã góp vốn đầu tư hết nên không còn vốn để góp vào. Tôi hoàn toàn có thể bán phần của mình cho người khác hay không ?

Nội dung này được Ban chỉnh sửa và biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo pháp luật tại Luật Doanh nghiệp năm trước thì vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi ĐK doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp những thành viên cam kết góp vào công ty .

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên ;
– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới .
Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân loại cho những thành viên theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty .
Tại Khoản 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm trước có lao lý như sau :

“Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân loại cho những thành viên theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo lao lý tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định hành động tăng thêm vốn điều lệ hoàn toàn có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho những thành viên khác theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu những thành viên không có thỏa thuận hợp tác khác. ”

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác nếu không có nhu cầu góp thêm vốn khi công ty tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoàn toàn có thể chuyển nhượng một phần hoặc hàng loạt quyền góp vốn của mình cho người khác theo pháp luật sau :
– Thành viên phải chào bán quyền góp vốn đó cho những thành viên còn lại theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện kèm theo ;

– Thành viên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại của công ty cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết quyền góp vốn của thành viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Do đó: Trường hợp bạn không có đủ điều kiện để góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, thì bạn có thể thực hiện chào bán quyền góp vốn đó cho các thành viên còn lại của công ty hoặc cho người không phải là thành viên công ty theo quy định trên.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi so với yếu tố mà bạn đang vướng mắc .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *