Mẫu 03: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2021

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì ?2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì?

Mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền lập ra để chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu được phát hành theo Quyết định 24/2021 / QĐ-TTg pháp luật về quá trình thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và tiến trình xác lập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tiến trình 2022 – 2025 do Thủ tướng nhà nước phát hành. Sau đây là nội dung cụ thể.

  • Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo
  • Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo
  • Thủ tục xác nhận hộ nghèo

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì?

Hộ nghèo là hộ mái ấm gia đình đã qua tìm hiểu, thanh tra rà soát hằng năm ở cơ sở phân phối những tiêu chuẩn về xác lập hộ nghèo và được quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã quyết định hành động công nhận. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu công nhận những hộ đủ điều kiện kèm theo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi có hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : …. / GCN-HN. HCN …., ngày …. tháng …. năm … ..

GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 1 9 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ; Căn cứ Nghị định số 07/2021 / N Đ – CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của nhà nước pháp luật chuẩn nghèo đa chiều tiến trình 2021 – 2025 ; Căn cứ tác dụng thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa phận, quản trị Ủy ban nhân dân xã / phường / thị xã chứng nhận : Hộ mái ấm gia đình ông / bà : … … … … … … … … … … .. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số CCCD / CMND : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp … … … … … … … … … … … … …. Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

I. Danh sách thành viên trong hộ gia đình

STT

Họ và tên

Dân tộc

Quan hệ với chủ hộ

Năm sinh

Ghi chú (trường hợp gia đình có sự thay đổi các thành viên trong hộ)

Nam

Nữ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II. Kết quả phân loại hộ gia đình giai đoạn 2022 – 2025

NĂM 20 …..

ngày … tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch UBND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20 ….

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20 ….

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20…

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20…

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11

C N

□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

Ghi chú về các từ viết tắt:

– N : Hộ nghèo ; CN : Hộ cận nghèo ; – Các số từ 1 – 12 viết tắt về những chỉ số thiếu vắng dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đơn cử : 1. Việc làm ; 2 : Người phụ thuộc vào trong hộ mái ấm gia đình ; 3 : Dinh dưỡng ; 4 : Bảo hiểm y tế ; 5 : Trình độ giáo dục người lớn ; 6 : Tình trạng đi học của trẻ nhỏ ; 7 : Chất lượng nhà tại, 8 : Diện tích nhà ở trung bình đầu người ; 9 : Nguồn nước hoạt động và sinh hoạt ; 10 : Nhà tiêu hợp vệ sinh ; 11 : Sử dụng dịch vụ viễn thông ; 12 : Phương tiện ship hàng tiếp cận thông tin. ( Ghi X vào ô tương ứng với hiệu quả phân loại Hộ nghèo, hộ cận nghèo và những chỉ số thiếu vắng của hộ nghèo, hộ cận nghèo )

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp cho hộ mái ấm gia đình làm địa thế căn cứ xác lập hộ mái ấm gia đình và những thành viên trong hộ mái ấm gia đình được hưởng những chủ trương tương hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 2. Theo Quyết định công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa phận, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã ký tên, đóng dấu công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ mái ấm gia đình vào ô của năm liền sau thời gian thanh tra rà soát, làm cơ sở để người dân hưởng chủ trương tương hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm tại ô ký tên, đóng dấu. 3. Trường hợp hộ mái ấm gia đình có đổi khác về thành viên thì gửi những sách vở tương quan về sự đổi khác thành viên ( giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng sinh / khai sinh, giấy chuyển hộ khẩu, giấy khai tử, … ) để quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xem xét, bổ trợ vào list thành viên trong hộ mái ấm gia đình trên Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đa cấp. quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ký tên, đóng dấu vào dòng ghi tên thành viên biến hóa tại cột Ghi chú trong biểu Danh sách thành viên trong hộ mái ấm gia đình. 4. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được dữ gìn và bảo vệ cẩn trọng để tránh hư hỏng, rách nát hoặc bị mất. Trường hợp bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cấp đổi lại cho hộ mái ấm gia đình trên cơ sở list, tài liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa phận do Ủy ban nhân dân cấp xã quản trị và thu lại Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cũ để lưu hồ sơ. /.

3. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

(1) Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp ( viết tắt là thôn ) và thanh tra rà soát viên lập list hộ mái ấm gia đình cân thanh tra rà soát, gồm : – Hộ mái ấm gia đình thuộc list hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản trị tại thời gian thanh tra rà soát ; – Hộ mái ấm gia đình có Giấy đề xuất thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định 24/2021.

(2) Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và thanh tra rà soát viên tích lũy thông tin hộ mái ấm gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ mái ấm gia đình.

(3) Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

– Thành phần cuộc họp : Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã, công chức được giao trách nhiệm làm công tác làm việc giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn ( chủ trì họp ), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, thanh tra rà soát viên và 1 số ít đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình qua thanh tra rà soát, hộ mái ấm gia đình khác ; mời đại diện thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. – Nội dung cuộc họp : Lấy quan điểm thống nhất của tối thiểu 50 % tổng số người tham gia cuộc họp về hiệu quả nhìn nhận, tính điểm so với những hộ mái ấm gia đình qua thanh tra rà soát ( hầu hết tập trung chuyên sâu vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ). Trường hợp quan điểm thống nhất dưới 50 %, triển khai thanh tra rà soát lại theo lao lý tại khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 4 Quyết định 24/2021. – Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện thay mặt của những hộ dân ( 01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã ).

(4) Niêm yết, thông báo công khai

– Niêm yết công khai minh bạch hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ; thông tin qua đài truyền thanh cấp xã ( nếu có ) trong thời hạn 03 ngày thao tác. – Trong thời hạn niêm yết, thông tin công khai minh bạch, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã tổ chức triển khai phúc tra tác dụng thanh tra rà soát theo đúng quy trình tiến độ thanh tra rà soát trong thời hạn không quá 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được khiếu nại ; niêm yết công khai minh bạch hiệu quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày thao tác. – Hết thời hạn niêm yết công khai minh bạch và phúc tra ( nếu có ), Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã về list hộ nghèo, hộ cận nghèo và list hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ( sau khi thanh tra rà soát ).

(5) Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo giải trình bằng văn bản, gửi quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện về hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa phận. – Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quan điểm vấn đáp bằng văn bản.

(6) Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu quan điểm của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định hành động công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo và list hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa phận theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định 24/2021.

Trên đây là Mẫu 03: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2021 cùng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé. Mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền lập ra để chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu được phát hành theo Quyết định 24/2021 / QĐ-TTg lao lý về tiến trình thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình tiến độ xác lập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy trình tiến độ 2022 – 2025 do Thủ tướng nhà nước phát hành. Sau đây là nội dung cụ thể.

  • Mẫu giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo
  • Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo
  • Thủ tục xác nhận hộ nghèo

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là gì?

Hộ nghèo là hộ mái ấm gia đình đã qua tìm hiểu, thanh tra rà soát hằng năm ở cơ sở phân phối những tiêu chuẩn về xác lập hộ nghèo và được quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã quyết định hành động công nhận. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu công nhận những hộ đủ điều kiện kèm theo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi có hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : …. / GCN-HN. HCN …., ngày …. tháng …. năm … ..

GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 1 9 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ; Căn cứ Nghị định số 07/2021 / N Đ – CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của nhà nước lao lý chuẩn nghèo đa chiều tiến trình 2021 – 2025 ; Căn cứ hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa phận, quản trị Ủy ban nhân dân xã / phường / thị xã chứng nhận : Hộ mái ấm gia đình ông / bà : … … … … … … … … … … .. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Số CCCD / CMND : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp … … … … … … … … … … … … …. Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

I. Danh sách thành viên trong hộ gia đình

STT

Họ và tên

Dân tộc

Quan hệ với chủ hộ

Năm sinh

Ghi chú (trường hợp gia đình có sự thay đổi các thành viên trong hộ)

Nam

Nữ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II. Kết quả phân loại hộ gia đình giai đoạn 2022 – 2025

NĂM 20 …..

ngày … tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch UBND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20 ….

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20 ….

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20…

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11
□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

NĂM 20…

ngày …. tháng …. năm ….

Xác nhận của Chủ tịch U BND xã /phường/ thị trấn

( Ký tên, đóng dấu )

N

Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN

□ 1 □ 3 □ 5 □ 7 □ 9 □ 11

C N

□ 2 □ 4 □ 6 □ 8 □ 10 □ 12

Ghi chú về các từ viết tắt:

– N : Hộ nghèo ; CN : Hộ cận nghèo ; – Các số từ 1 – 12 viết tắt về những chỉ số thiếu vắng dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đơn cử : 1. Việc làm ; 2 : Người nhờ vào trong hộ mái ấm gia đình ; 3 : Dinh dưỡng ; 4 : Bảo hiểm y tế ; 5 : Trình độ giáo dục người lớn ; 6 : Tình trạng đi học của trẻ nhỏ ; 7 : Chất lượng nhà tại, 8 : Diện tích nhà ở trung bình đầu người ; 9 : Nguồn nước hoạt động và sinh hoạt ; 10 : Nhà tiêu hợp vệ sinh ; 11 : Sử dụng dịch vụ viễn thông ; 12 : Phương tiện Giao hàng tiếp cận thông tin. ( Ghi X vào ô tương ứng với tác dụng phân loại Hộ nghèo, hộ cận nghèo và những chỉ số thiếu vắng của hộ nghèo, hộ cận nghèo )

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp cho hộ mái ấm gia đình làm địa thế căn cứ xác lập hộ mái ấm gia đình và những thành viên trong hộ mái ấm gia đình được hưởng những chủ trương tương hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 2. Theo Quyết định công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa phận, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã ký tên, đóng dấu công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ mái ấm gia đình vào ô của năm liền sau thời gian thanh tra rà soát, làm cơ sở để người dân hưởng chủ trương tương hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm tại ô ký tên, đóng dấu. 3. Trường hợp hộ mái ấm gia đình có đổi khác về thành viên thì gửi những sách vở tương quan về sự biến hóa thành viên ( giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng sinh / khai sinh, giấy chuyển hộ khẩu, giấy khai tử, … ) để quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xem xét, bổ trợ vào list thành viên trong hộ mái ấm gia đình trên Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đa cấp. quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ký tên, đóng dấu vào dòng ghi tên thành viên biến hóa tại cột Ghi chú trong biểu Danh sách thành viên trong hộ mái ấm gia đình. 4. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được dữ gìn và bảo vệ cẩn trọng để tránh hư hỏng, rách nát hoặc bị mất. Trường hợp bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cấp đổi lại cho hộ mái ấm gia đình trên cơ sở list, tài liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa phận do Ủy ban nhân dân cấp xã quản trị và thu lại Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cũ để lưu hồ sơ. /.

3. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

(1) Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp ( viết tắt là thôn ) và thanh tra rà soát viên lập list hộ mái ấm gia đình cân thanh tra rà soát, gồm : – Hộ mái ấm gia đình thuộc list hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản trị tại thời gian thanh tra rà soát ; – Hộ mái ấm gia đình có Giấy ý kiến đề nghị thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định 24/2021.

(2) Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và thanh tra rà soát viên tích lũy thông tin hộ mái ấm gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ mái ấm gia đình.

(3) Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

– Thành phần cuộc họp : Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã, công chức được giao trách nhiệm làm công tác làm việc giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn ( chủ trì họp ), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, thanh tra rà soát viên và 1 số ít đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình qua thanh tra rà soát, hộ mái ấm gia đình khác ; mời đại diện thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. – Nội dung cuộc họp : Lấy quan điểm thống nhất của tối thiểu 50 % tổng số người tham gia cuộc họp về hiệu quả nhìn nhận, tính điểm so với những hộ mái ấm gia đình qua thanh tra rà soát ( hầu hết tập trung chuyên sâu vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ). Trường hợp quan điểm thống nhất dưới 50 %, thực thi thanh tra rà soát lại theo pháp luật tại khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 4 Quyết định 24/2021. – Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện thay mặt của những hộ dân ( 01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã ).

(4) Niêm yết, thông báo công khai

– Niêm yết công khai minh bạch tác dụng thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ; thông tin qua đài truyền thanh cấp xã ( nếu có ) trong thời hạn 03 ngày thao tác. – Trong thời hạn niêm yết, thông tin công khai minh bạch, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã tổ chức triển khai phúc tra tác dụng thanh tra rà soát theo đúng quy trình tiến độ thanh tra rà soát trong thời hạn không quá 07 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được khiếu nại ; niêm yết công khai minh bạch hiệu quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động và sinh hoạt hội đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày thao tác. – Hết thời hạn niêm yết công khai minh bạch và phúc tra ( nếu có ), Ban Chỉ đạo thanh tra rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã về list hộ nghèo, hộ cận nghèo và list hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ( sau khi thanh tra rà soát ).

(5) Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo giải trình bằng văn bản, gửi quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện về hiệu quả thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa phận. – Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quan điểm vấn đáp bằng văn bản.

(6) Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu quan điểm của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định hành động công nhận list hộ nghèo, hộ cận nghèo và list hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa phận theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định 24/2021. Trên đây là Mẫu 03 : Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2021 cùng tiến trình thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Quyết định 24/2021 / QĐ-TTg. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *