Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Theo đó, người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Nước Ta hoặc người quốc tế được phép cư trú tại Nước Ta từ 12 tháng trở lên và phải có những điều kiện kèm theo sau : có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ; có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế tài chính, thuế, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc những chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị chức năng học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của những môn học kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế, nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí kinh tế tài chính từ 7 % trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học ; có thời hạn công tác làm việc trong thực tiễn về thuế, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác làm việc thực tiễn được tính cộng dồn từ thời hạn tốt nghiệp ghi trên bằng ĐH ( hoặc sau đại học ) đến thời gian ĐK dự thi ; nộp không thiếu hồ sơ dự thi, ngân sách dự thi theo lao lý .

Hàng năm, Tổng cục Thuế tổ chức ít nhất 01 kỳ thi và ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi. Hội đồng thi do Tổng cục Thuế thành lập. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

Hội đồng thi sẽ thông tin chính thức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tối thiểu trên 01 phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện kèm theo, thời hạn, khu vực thi và những thông tin khác tương quan đến kỳ thi trước ngày thi tối thiểu 45 ngày ; đồng thời, đăng tải list người dự thi ( họ và tên, ngày sinh, số báo danh, môn thi tham gia, khu vực thi ) và những thông tin khác có tương quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi tối thiểu 15 ngày …
Hội đồng thi có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố tác dụng thi, tác dụng phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi tác dụng điểm thi, điểm phúc khảo cho người dự thi qua thư điện tử theo địa chỉ mà người dự thi đã ĐK trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi hoặc ngày hết hạn nhận đơn ý kiến đề nghị phúc khảo …
Thông tư số 10/2021 / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 12/3/2021, sửa chữa thay thế Thông tư số 117 / 2012 / TT-BTC ngày 19/7/2012 và Thông tư số 51/2017 / TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *