Quyền, nhiệm vụ, chức năng của hội đồng quản trị công ty cổ phần

Xác định hội đồng quản trị có quyền hạn gì, chức năng, trách nhiệm của hội đồng quản trị ra sao… sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách thức vận hành trong công ty cổ phần, cũng như thẩm quyền và nhiệm vụ mà một HĐQT phải làm cho doanh nghiệp.

Theo như tên gọi, vốn điều lệ của công ty CP sẽ được chia đều thành nhiều phần bằng nhau ( CP ). Những cá thể, tổ chức triển khai mua lại những CP này sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông của công ty có quyền bầu ra hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định hành động, thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty, không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông .

Số lượng thành viên của một hội đồng quản trị dao động từ 3 đến 11 người, bao gồm thành viên hội đồng quản trị và thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Xem thêm: Công ty cổ phần là gì?

Là những người quyết định hành động những yếu tố quản trị công ty, hội đồng quản trị có những quyền nhất định như :

  •  Quyết định các vấn đề liên quan đến giá cổ phần và trái phiếu được phát hành;
  •  Các giải pháp phát triển hoạt động trung và ngắn hạn của công ty như: Chiến lược phát triển hàng năm, mở rộng thị trường, các hoạt động marketing, đổi mới công nghệ;
  •  Quyết định phương án đầu tư và các dự án đầu tư trong thẩm quyền;
  •  Quyết định việc thành lập các công ty con, chi nhánh hay việc mua lại cổ phần của doanh nghiệp khác.

Hội đồng quản trị còn có quyền quyết định hành động cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai công ty ; bầu cử, không bổ nhiệm, hoặc bãi nhiệm quản trị hội đồng quản trị ; chỉ định, không bổ nhiệm, ký hợp đồng, chấm hết hợp đồng so với giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản trị quan trọng khác do điều lệ công ty lao lý .
Ngay cả những quyết định hành động lớn như tổ chức triển khai lại hay giải thể công ty, tuy không có quyền quyết định hành động như đại hội đồng cổ đông nhưng hội đồng quản trị có quyền được nêu đề xuất kiến nghị về những yếu tố này .
Cụ thể hơn, Anpha sẽ trình diễn cụ thể về quyền và nhiệm vụ của hội đồng quản trị như dưới đây .

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

– Quyết định kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hàng năm của công ty ;
– Quyết định bán CP mới trong khoanh vùng phạm vi số CP được quyền chào bán của từng loại ; quyết định hành động kêu gọi thêm vốn theo hình thức khác ;
– Quyết định giá bán CP và trái phiếu của công ty ;
– Quyết định mua lại CP theo lao lý tại Khoản 1 Điều 130 của Luật này ;

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Quyết định giải pháp góp vốn đầu tư và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong thẩm quyền và số lượng giới hạn theo pháp luật của pháp lý ;
– Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến ;
– Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty, nếu điều lệ công ty không pháp luật một tỷ suất hoặc giá trị khác. Quy định này không vận dụng so với hợp đồng và thanh toán giao dịch lao lý tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật này ;
– Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quy định quản trị nội bộ của công ty, quyết định hành động xây dựng công ty con, lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt và việc góp vốn, mua CP của doanh nghiệp khác ;
– Giám sát, chỉ huy giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản trị khác trong quản lý và điều hành việc làm kinh doanh thương mại hàng ngày của công ty ;
– Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị hội đồng quản trị ; chỉ định, không bổ nhiệm, ký hợp đồng, chấm hết hợp đồng so với giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản trị quan trọng khác do điều lệ công ty pháp luật ; quyết định hành động tiền lương và quyền lợi và nghĩa vụ khác của những người quản trị đó ; cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định hành động mức thù lao và quyền lợi và nghĩa vụ khác của những người đó ;
– Trình báo cáo quyết toán kinh tế tài chính hằng năm lên đại hội đồng cổ đông ;
– Duyệt chương trình, nội dung tài liệu Giao hàng họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy quan điểm để đại hội đồng cổ đông trải qua quyết định hành động ;
– Kiến nghị mức cổ tức được trả ; quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại ;
– Kiến nghị việc tổ chức triển khai lại, giải thể, nhu yếu phá sản công ty ;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Khi thực thi chức năng, quyền và nhiệm vụ của mình, hội đồng quản trị tuân thủ đúng pháp luật của pháp lý, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do hội đồng quản trị trải qua trái với lao lý của pháp lý hoặc điều lệ công ty, gây thiệt hại cho công ty thì những thành viên đống ý trải qua nghị quyết đó trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và phải đền bù thiệt hại cho công ty ; thành viên phản đối trải qua nghị quyết nói trên được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm .

Trên đây là những thông tin liên quan tới quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hội đồng quản trị công ty cổ phần. Nếu cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay dịch vụ của Anpha, bạn vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 0938 268 123 (TP. HCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được hỗ trợ. 

Mỹ Ngân – Phòng pháp lý Anpha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *