Chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng?

Hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, biến hóa hoặc là chấm hết những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ; hợp đồng hoàn toàn có thể được thỏa thuận hợp tác bằng miệng hoặc là bằng văn bản .

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những vị trí có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của công ty cổ phần  để thực hiện những chiến lược, kế hoạch phát triển công ty. Với vai trò quan trọng như vậy thì chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng? được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người giữ chức vụ này.

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm trong số những thành viên hội đồng quản trị. Đây là người giữ chức vụ cao nhất trong công ty và có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý cũng như đưa ra những giải pháp để tăng trưởng công ty, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị được pháp luật chi tiết cụ thể tại Luật doanh nghiệp lúc bấy giờ .

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Nội dung tiếp theo sẽ giải thích cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng?

Cơ cấu công ty CP như thế nào ?

Cơ cấu công ty CP được lao lý chi tiết cụ thể trong Điều 95 – Luật Doanh nghiệp như sau :
Điều 95. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị công ty CP
Công ty CP có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ; so với công ty CP có trên mười một cổ đông là cá thể hoặc có cổ đông là tổ chức triển khai chiếm hữu trên 50 % tổng số CP của công ty phải có Ban trấn áp .
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty được lao lý tại Điều lệ công ty. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty phải thường trú ở Nước Ta ; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Nước Ta thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo lao lý tại Điều lệ công ty để thực thi những quyền và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .

Chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng?

Căn cứ theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp lao lý
1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo pháp luật tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có lao lý khác .
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị ;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c ) Tổ chức việc trải qua nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị ;
d ) Giám sát quy trình tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị ;
đ ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ;
e ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .
Ngoài ra địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý như sau : “ Cá nhân, pháp nhân hoàn toàn có thể ủy quyền cho cá thể, pháp nhân khác xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự. ”
Mặt khác địa thế căn cứ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 lao lý :
Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp là cá thể đại diện thay mặt cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện thay mặt cho doanh nghiệp với tư cách người nhu yếu xử lý việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .
Theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp ngoài những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị theo lao lý thì chủ tịch hội đồng quản trị còn có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo điều lệ công ty. Mặt khác trong Bộ luật dân sự cũng có pháp luật về việc cá thể, pháp nhân hoàn toàn có thể ủy quyền cho cá thể, pháp nhân khác xác lập và triển khai thanh toán giao dịch dân sự. Luật doanh nghiệp cũng lao lý, người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp là cá thể đại diện thay mặt cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp .
Từ những nghiên cứu và phân tích như trên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ được kí kết hợp đồng với những đối tác chiến lược khi Chủ tịch HĐQT là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty hoặc người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền .

Chủ tịch hội đồng quản trị có được ủy quyền?

Ngoài vấn đề chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng? thì vấn đề ủy quyền cũng có vai trò rất quan trọng đối với người giữ chức vụ này.

Ủy quyền chính là sự thỏa thuận hợp tác của những bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm nhân danh bên ủy quyền .

Khi thực hiện việc ủy quyền các bên sẽ tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như là thời hạn ủy quyền. Các điều khoản trong hợp đồng ủy quyền cần thỏa thuận cụ thể, chi tiết để có thể hạn chế được tối đa nhất những tranh chấp phát sinh không đáng có.

Căn cứ theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật như sau : “ 4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không hề triển khai được trách nhiệm của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc pháp luật tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định thì những thành viên còn lại bầu một người trong số những thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc hầu hết thành viên còn lại ưng ý cho đến khi có quyết định hành động mới của Hội đồng quản trị. ”
Nếu như người đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị mà muốn ủy quyền cho một người khác thì chỉ được ủy quyền cho một thành viên khác khi vắng mặt hoặc là không hề thực thi được trách nhiệm của mình .
Hay hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần là chỉ khi có nguyên do chính đáng thì chủ tịch hội đồng quản trị mới được phép ủy quyền cho một thành viên khác trong cùng công ty và việc chuyển nhượng ủy quyền này phải được lập thành văn bản ghi rõ ràng khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt, những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo điều lệ công ty và theo những văn bản pháp lý có tương quan .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *