Bộ máy nhà nước Việt Nam theo hiến pháp 2013 | Luật Havip

Hiến pháp 2013 sinh ra và chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2014, theo đó, về cơ bản vẫn không thay đổi mạng lưới hệ thống 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai có sự đổi khác so với trước. Vì vậy, sau đây mình trình làng sơ đồ tổ chức triển khai bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013 như sau :

1. Bộ máy nhà nước là gì?

Để thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, bộ máy nhà nước cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

So Do Bo May Nha Nuoc
– Cơ quan tư pháp :

  • Các cơ quan xét xử ( Tòa án nhân dân tối cao, những Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự chiến lược … ) ;
  • Các cơ quan kiểm sát ( Viện kiểm sát nhân dân tối cao, những Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược ). Hiệu lực, hiệu suất cao của bộ máy nhà nước tùy thuộc vào hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của từng cơ quan nhà nước .

Nếu bạn đang gặp khó khăn vất vả trong quy trình làm báo cáo giải trình luận văn thì tìm hiểu thêm những dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, nhận làm thuê luận án tiến sỹ của chúng tôi nhé .

2. Tổ chức các phân hệ của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhìn tổng quát, bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức triển khai thành những phân hệ sau :

Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội triển khai quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định hành động những yếu tố quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao so với hoạt động giải trí của Nhà nước. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được lao lý tại Điều 70 Hiến pháp 2013 .

Chủ tịch nước

hủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại ( Điều 86 ) ; trách nhiệm, quyền hạn được lao lý tại Điều 88 Hiến pháp 2013 .

Chính phủ

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ có nhiệm vụ thống nhất quản lý mọi mặt đời sống xã hội trên cơ sở Hiến pháp và luật.

Các cơ quan xét xử

Các cơ quan xét xử gồm :
– Tòa án nhân dân tối cao .
– Tòa án nhân dân địa phương .
– Tòa án quân sự chiến lược .
– Các TANDTC do luật định .
Nhiệm vụ là xét xử và xử lý những vụ án hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình … để bảo vệ trật tự pháp lý. Nguyên tắc hoạt động giải trí của tòa án nhân dân là độc lập xét xử, chỉ tuân theo pháp lý .

Các cơ quan kiểm sát

Các cơ quan kiểm sát gồm :
– Viện kiển sát nhân dân tối cao .
– Viện kiểm sát nhân dân địa phương .
– Viện kiểm sát quân sự chiến lược .
Nhiệm vụ là kiểm sát việc tuân theo pháp lý và thực thi quyền công tố nhà nước trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền do luật định, bảo vệ cho pháp lý được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất .

Chính quyền địa phương

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Điều 113).

Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền sở tại địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân tổ chức triển khai việc thi hành Hiến pháp và pháp lý ở địa phương ; tổ chức triển khai triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực thi những trách nhiệm do cơ quan nhà nước cấp trên giao ( Điều 114 ) .

Link bài viết: https://tmsquynhon.com.vn/bo-may-nha-nuoc-viet-nam-theo-hien-phap-2013/

Link trang chủ: https://tmsquynhon.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.