Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Thứ hai, 18/11/2019 : 11:11:10

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 100/2015/QH13

Thành Phố Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm năm ngoái

BỘ LUẬT

HÌNH SỰ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Quốc hội phát hành Bộ luật hình sự .

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc, bảo mật an ninh của quốc gia, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào những dân tộc bản địa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, tổ chức triển khai, bảo vệ trật tự pháp lý, chống mọi hành vi phạm tội ; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp lý, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm .
Bộ luật này lao lý về tội phạm và hình phạt .

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự pháp luật mới phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được pháp luật tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

1. Đối với người phạm tội :
a ) Mọi hành vi phạm tội do người thực thi phải được phát hiện kịp thời, giải quyết và xử lý nhanh gọn, công minh theo đúng pháp lý ;
b ) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp lý, không phân biệt giới tính, dân tộc bản địa, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội ;
c ) Nghiêm trị người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy khốn, tận dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội ;
d ) Nghiêm trị người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức triển khai, có đặc thù chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .
Khoan hồng so với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn, hối cải, tự nguyện sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại gây ra ;
đ ) Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, thì hoàn toàn có thể vận dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức triển khai hoặc mái ấm gia đình giám sát, giáo dục ;
e ) Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt tại những cơ sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội ; nếu họ có đủ điều kiện kèm theo do Bộ luật này lao lý, thì hoàn toàn có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo ;
g ) Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện kèm theo làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với hội đồng, khi có đủ điều kiện kèm theo do luật định thì được xóa án tích .
2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội :
a ) Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại triển khai phải được phát hiện kịp thời, giải quyết và xử lý nhanh gọn, công minh theo đúng pháp lý ;
b ) Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp lý, không phân biệt hình thức chiếm hữu và thành phần kinh tế tài chính ;
c ) Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn phức tạp, có đặc thù chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ;
d ) Khoan hồng so với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan triển khai tố tụng trong quy trình xử lý vụ án, tự nguyện thay thế sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra, dữ thế chủ động ngăn ngừa hoặc khắc phục hậu quả xảy ra .

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và những cơ quan hữu quan khác có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai rất đầy đủ tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của mình, đồng thời hướng dẫn, giúp sức những cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại hội đồng .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm giáo dục những người thuộc quyền quản trị của mình nâng cao cẩn trọng, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp lý, tôn trọng những quy tắc của đời sống xã hội chủ nghĩa ; kịp thời có giải pháp loại trừ nguyên do và điều kiện kèm theo gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức triển khai của mình .
3. Mọi công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tích cực tham gia phòng, chống tội phạm .

Chương II

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bộ luật hình sự được vận dụng so với mọi hành vi phạm tội thực thi trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Quy định này cũng được vận dụng so với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Nước Ta hoặc tại vùng độc quyền kinh tế tài chính, thềm lục địa của Nước Ta .
2. Đối với người quốc tế phạm tội trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng người dùng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp lý Nước Ta, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì yếu tố nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự của họ được xử lý theo lao lý của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó ; trường hợp điều ước quốc tế đó không lao lý hoặc không có tập quán quốc tế thì nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự của họ được xử lý bằng con đường ngoại giao .

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Công dân Nước Ta hoặc pháp nhân thương mại Nước Ta có hành vi phạm tội ở ngoài chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này lao lý là tội phạm, thì hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự tại Nước Ta theo lao lý của Bộ luật này .
Quy định này cũng được vận dụng so với người không quốc tịch thường trú ở Nước Ta .
2. Người quốc tế, pháp nhân thương mại quốc tế phạm tội ở ngoài chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân Nước Ta hoặc xâm hại quyền lợi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Nước Ta đang ở tại biển cả hoặc tại số lượng giới hạn vùng trời nằm ngoài chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người phạm tội hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật .

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian

1. Điều luật được vận dụng so với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực hiện hành thi hành tại thời gian mà hành vi phạm tội được thực thi .
2. Điều luật lao lý một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một diễn biến tăng nặng mới hoặc hạn chế khoanh vùng phạm vi vận dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và lao lý khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được vận dụng so với hành vi phạm tội đã triển khai trước khi điều luật đó có hiệu lực hiện hành thi hành .

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

Chương III

TỘI PHẠM

1. Tội phạm là hành vi nguy khốn cho xã hội được pháp luật trong Bộ luật hình sự, do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực thi một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chính sách chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa truyền thống, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, xâm phạm quyền con người, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, xâm phạm những nghành khác của trật tự pháp lý xã hội chủ nghĩa mà theo pháp luật của Bộ luật này phải bị giải quyết và xử lý hình sự .
2. Những hành vi tuy có tín hiệu của tội phạm nhưng đặc thù nguy khốn cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được giải quyết và xử lý bằng những giải pháp khác .
Căn cứ vào đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội của hành vi phạm tội được lao lý trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây :
1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có đặc thù và mức độ nguy hại cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này pháp luật so với tội ấy là phạt tiền, phạt tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm ;

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

4. Tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng là tội phạm có đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội đặc biệt quan trọng lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này lao lý so với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình .

Điều 10. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây :
1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy khốn cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong ước hậu quả xảy ra ;
2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy khốn cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó hoàn toàn có thể xảy ra, tuy không mong ước nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra .

Điều 11. Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây :
1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc hoàn toàn có thể ngăn ngừa được ;
2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội, mặc dầu phải thấy trước và hoàn toàn có thể thấy trước hậu quả đó .

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có pháp luật khác .
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp gia tài, tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài ; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng lao lý tại một trong những điều sau đây :
a ) Điều 143 ( tội cưỡng dâm ) ; Điều 150 ( tội mua và bán người ) ; Điều 151 ( tội mua và bán người dưới 16 tuổi ) ;
b ) Điều 170 ( tội cưỡng đoạt gia tài ) ; Điều 171 ( tội cướp giật gia tài ) ; Điều 173 ( tội trộm cắp gia tài ) ; Điều 178 ( tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng gia tài ) ;
c ) Điều 248 ( tội sản xuất trái phép chất ma túy ) ; Điều 249 ( tội tàng trữ trái phép chất ma túy ) ; Điều 250 ( tội luân chuyển trái phép chất ma túy ) ; Điều 251 ( tội mua và bán trái phép chất ma túy ) ; Điều 252 ( tội chiếm đoạt chất ma túy ) ;
d ) Điều 265 ( tội tổ chức triển khai đua xe trái phép ) ; Điều 266 ( tội đua xe trái phép ) ;
đ ) Điều 285 ( tội sản xuất, mua và bán, công cụ, thiết bị, ứng dụng để sử dụng vào mục tiêu trái pháp lý ) ; Điều 286 ( tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử ) ; Điều 287 ( tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động giải trí của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử ) ; Điều 289 ( tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện đi lại điện tử của người khác ) ; Điều 290 ( tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ) ;
e ) Điều 299 ( tội khủng bố ) ; Điều 303 ( tội hủy hoại khu công trình, cơ sở, phương tiện đi lại quan trọng về bảo mật an ninh vương quốc ) ; Điều 304 ( tội sản xuất, tàng trữ, luân chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự chiến lược ) .

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong thực trạng mất năng lực nhận thức hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện đi lại hoặc tạo ra những điều kiện kèm theo khác để thực thi tội phạm hoặc xây dựng, tham gia nhóm tội phạm trừ trường hợp pháp luật tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này .
2. Người sẵn sàng chuẩn bị phạm một trong những tội sau đây thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự :
a ) Điều 108 ( tội phản bội Tổ quốc ) ; Điều 110 ( tội gián điệp ) ; Điều 111 ( tội xâm phạm bảo mật an ninh chủ quyền lãnh thổ ) ; Điều 112 ( tội bạo loạn ) ; Điều 113 ( tội khủng bố nhằm mục đích chống chính quyền sở tại nhân dân ) ; Điều 114 ( tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ) ; Điều 117 ( tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ) ; Điều 118 ( tội phá rối bảo mật an ninh ) ; Điều 119 ( tội chống phá trại giam ) ; Điều 120 ( tội tổ chức triển khai, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống chính quyền sở tại nhân dân ) ; Điều 121 ( tội trốn đi quốc tế hoặc trốn ở lại quốc tế nhằm mục đích chống chính quyền sở tại nhân dân ) ;
b ) Điều 123 ( tội giết người ) ; Điều 134 ( tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác ) ;
c ) Điều 168 ( tội cướp gia tài ) ; Điều 169 ( tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài ) ;
d ) Điều 299 ( tội khủng bố ) ; Điều 300 ( tội hỗ trợ vốn khủng bố ) ; Điều 301 ( tội bắt cóc con tin ) ; Điều 302 ( tội cướp biển ) ; Điều 303 ( tội hủy hoại khu công trình, cơ sở, phương tiện đi lại quan trọng về bảo mật an ninh vương quốc ) ; Điều 324 ( tội rửa tiền ) .
3. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chuẩn bị sẵn sàng phạm tội lao lý tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý triển khai tội phạm nhưng không triển khai được đến cùng vì những nguyên do ngoài ý muốn của người phạm tội .
Người phạm tội chưa đạt phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt .

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm hết việc phạm tội là tự mình không triển khai tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản .
Người tự ý nửa chừng chấm hết việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm ; nếu hành vi trong thực tiễn đã thực thi có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội này .
1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng triển khai một tội phạm .
2. Phạm tội có tổ chức triển khai là hình thức đồng phạm có sự câu kết ngặt nghèo giữa những người cùng triển khai tội phạm .
3. Người đồng phạm gồm có người tổ chức triển khai, người thực hành thực tế, người xúi giục, người giúp sức .
Người thực hành thực tế là người trực tiếp triển khai tội phạm .
Người tổ chức triển khai là người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy việc triển khai tội phạm .
Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thôi thúc người khác triển khai tội phạm .
Người giúp sức là người tạo điều kiện kèm theo ý thức hoặc vật chất cho việc thực thi tội phạm .
4. Người đồng phạm không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành thực tế .

Điều 18. Che giấu tội phạm

1. Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được triển khai đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, tìm hiểu, giải quyết và xử lý người phạm tội, thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này pháp luật .
2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp che giấu những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác pháp luật tại Điều 389 của Bộ luật này .
1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị sẵn sàng, đang được thực thi hoặc đã được triển khai mà không tố giác, thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp lao lý tại Điều 389 của Bộ luật này .
2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác lao lý tại Điều 389 của Bộ luật này .
3. Người bào chữa không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo quy ðịnh tại khoản 1 Ðiều này trong trýờng hợp không tố giác tội phạm do chính ngýời mà mình bào chữa đã triển khai hoặc đã tham gia triển khai mà người bào chữa biết được khi thực thi trách nhiệm bào chữa, trừ trường hợp không tố giác những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác lao lý tại Điều 389 của Bộ luật này .

Chương IV

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 20. Sự kiện bất ngờ

Người thực thi hành vi gây hậu quả nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội trong trường hợp không hề thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 21. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người triển khai hành vi nguy hại cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển và tinh chỉnh hành vi của mình, thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc quyền lợi chính đáng của mình, của người khác hoặc quyền lợi của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức triển khai mà chống trả lại một cách thiết yếu người đang có hành vi xâm phạm những quyền lợi nói trên .
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm .
2. Vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức thiết yếu, không tương thích với đặc thù và mức độ nguy hại cho xã hội của hành vi xâm hại .
Người có hành vi vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của Bộ luật này .

Điều 23. Tình thế cấp thiết

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, quyền lợi hợp pháp của mình, của người khác hoặc quyền lợi của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức triển khai mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa .
Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm .
2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá nhu yếu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 24. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

1. Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực thiết yếu gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm .
2. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức thiết yếu, thì người gây thiệt hại phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 25. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực thi việc nghiên cứu và điều tra, thử nghiệm, vận dụng văn minh khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến mới mặc dầu đã tuân thủ đúng tiến trình, quy phạm, vận dụng rất đầy đủ giải pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm .
Người nào không vận dụng đúng quá trình, quy phạm, không vận dụng khá đầy đủ giải pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Điều 26. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Người thực thi hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh nếu đã thực thi rất đầy đủ tiến trình báo cáo giải trình người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn nhu yếu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
Quy định này không vận dụng so với những trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 421, khoản 2 Điều 422 và khoản 2 Điều 423 của Bộ luật này .

Chương V

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 27. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này lao lý mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
2. Thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự được pháp luật như sau :
a ) 05 năm so với tội phạm ít nghiêm trọng ;
b ) 10 năm so với tội phạm nghiêm trọng ;
c ) 15 năm so với tội phạm rất nghiêm trọng ;
d ) 20 năm so với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .
3. Thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được triển khai. Nếu trong thời hạn lao lý tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này lao lý mức cao nhất của khung hình phạt so với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu so với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới .
Nếu trong thời hạn lao lý tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố ý trốn tránh và đã có quyết định hành động truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ .

Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không vận dụng thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự lao lý tại Điều 27 của Bộ luật này so với những tội phạm sau đây :
1. Các tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc pháp luật tại Chương XIII của Bộ luật này ;
2. Các tội phá hoại độc lập, chống loài người và tội phạm cuộc chiến tranh pháp luật tại Chương XXVI của Bộ luật này ;
3. Tội tham ô gia tài thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này ; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này .

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :
a ) Khi triển khai tìm hiểu, truy tố hoặc xét xử, do có sự biến hóa chủ trương, pháp lý làm cho hành vi phạm tội không còn nguy khốn cho xã hội nữa ;
b ) Khi có quyết định hành động đại xá .
2. Người phạm tội hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :
a ) Khi triển khai tìm hiểu, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hại cho xã hội nữa ;
b ) Khi thực thi tìm hiểu, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn năng lực gây nguy khốn cho xã hội nữa ;
c ) Người phạm tội tự thú, khai rõ vấn đề, góp thêm phần có hiệu suất cao vào việc phát hiện và tìm hiểu tội phạm, cố gắng nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có góp sức đặc biệt quan trọng, được Nhà nước và xã hội thừa nhận .
3. Người triển khai tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm hoặc gia tài của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện thay mặt của người bị hại tự nguyện hòa giải và ý kiến đề nghị miễn nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự .

Chương VI

HÌNH PHẠT

Điều 30. Khái niệm hình phạt

Hình phạt là giải pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được pháp luật trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định hành động vận dụng so với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm mục đích tước bỏ hoặc hạn chế quyền, quyền lợi của người, pháp nhân thương mại đó .

Điều 31. Mục đích của hình phạt

Hình phạt không chỉ nhằm mục đích trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp lý và những quy tắc của đời sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới ; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp lý, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm .

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

1. Hình phạt chính gồm có :
a ) Cảnh cáo ;
b ) Phạt tiền ;
c ) Cải tạo không giam giữ ;
d ) Trục xuất ;
đ ) Tù có thời hạn ;
e ) Tù chung thân ;
g ) Tử hình .
2. Hình phạt bổ trợ gồm có :
a ) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định ;
b ) Cấm cư trú ;
c ) Quản chế ;
d ) Tước một số ít quyền công dân ;
đ ) Tịch thu gia tài ;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g ) Trục xuất, khi không vận dụng là hình phạt chính .
3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị vận dụng một hình phạt chính và hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc một số ít hình phạt bổ trợ .

Điều 33. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

1. Hình phạt chính gồm có :
a ) Phạt tiền ;
b ) Đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn ;
c ) Đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn .
2. Hình phạt bổ trợ gồm có :
a ) Cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành nhất định ;
b ) Cấm kêu gọi vốn ;
c ) Phạt tiền, khi không vận dụng là hình phạt chính .
3. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị vận dụng một hình phạt chính và hoàn toàn có thể bị vận dụng một hoặc 1 số ít hình phạt bổ trợ .

Điều 34. Cảnh cáo

Cảnh cáo được vận dụng so với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều diễn biến giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt .

Điều 35. Phạt tiền

1. Phạt tiền được vận dụng là hình phạt chính so với những trường hợp sau đây :
a ) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này pháp luật ;
b ) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn công cộng và một số ít tội phạm khác do Bộ luật này lao lý .
2. Hình phạt tiền được vận dụng là hình phạt bổ trợ so với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này lao lý .
3. Mức tiền phạt được quyết định hành động địa thế căn cứ vào đặc thù và mức độ nguy hại của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình gia tài của người phạm tội, sự dịch chuyển của Chi tiêu, nhưng không được thấp hơn một triệu đồng .
4. Hình phạt tiền so với pháp nhân thương mại phạm tội được lao lý tại Điều 77 của Bộ luật này .

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được vận dụng từ 06 tháng đến 03 năm so với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này lao lý mà đang có nơi thao tác không thay đổi hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không thiết yếu phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội .
Nếu người bị phán quyết đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời hạn tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tái tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày tái tạo không giam giữ .
2. Tòa án giao người bị phạt tái tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó thao tác, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị phán quyết có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó .
3. Trong thời hạn chấp hành án, người bị phán quyết phải triển khai một số ít nghĩa vụ và trách nhiệm theo những lao lý về tái tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05 % đến 20 % để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được triển khai hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, Tòa án hoàn toàn có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ nguyên do trong bản án .
Không khấu trừ thu nhập so với người chấp hành án là người đang triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .
4. Trường hợp người bị phạt tái tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời hạn chấp hành hình phạt này thì phải thực thi một số ít việc làm lao động ship hàng hội đồng trong thời hạn tái tạo không giam giữ .
Thời gian lao động Giao hàng hội đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần .
Không vận dụng giải pháp lao động ship hàng hội đồng so với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng .
Người bị phán quyết tái tạo không giam giữ phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Luật thi hành án hình sự .

Điều 37. Trục xuất

Trục xuất là buộc người quốc tế bị phán quyết phải rời khỏi chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Trục xuất được Tòa án vận dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ trợ trong từng trường hợp đơn cử .

Điều 38. Tù có thời hạn

1. Tù có thời hạn là buộc người bị phán quyết phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định .
Tù có thời hạn so với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm .
Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù .
2. Không vận dụng hình phạt tù có thời hạn so với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng .

Điều 39. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được vận dụng so với người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình .
Không vận dụng hình phạt tù chung thân so với người dưới 18 tuổi phạm tội .

Điều 40. Tử hình

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt quan trọng chỉ vận dụng so với người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong nhóm những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, xâm phạm tính mạng con người con người, những tội phạm về ma túy, tham nhũng và 1 số ít tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác do Bộ luật này lao lý .
2. Không vận dụng hình phạt tử hình so với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử .
3. Không thi hành án tử hình so với người bị phán quyết nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :
a ) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi ;
b ) Người đủ 75 tuổi trở lên ;
c ) Người bị phán quyết tử hình về tội tham ô gia tài, tội nhận hối lộ mà sau khi bị phán quyết đã dữ thế chủ động nộp lại tối thiểu ba phần tư gia tài tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tìm hiểu, giải quyết và xử lý tội phạm hoặc lập công lớn .
4. Trong trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị phán quyết tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân .

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định được vận dụng khi xét thấy nếu để người bị phán quyết đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm việc làm đó thì hoàn toàn có thể gây nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội .
Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, tái tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo .

Điều 42. Cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị phán quyết phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số ít địa phương nhất định .
Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù .

Điều 43. Quản chế

Quản chế là buộc người bị phán quyết phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và tái tạo ở một địa phương nhất định dưới sự trấn áp, giáo dục của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương. Trong thời hạn quản chế, người bị phán quyết không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước 1 số ít quyền công dân theo pháp luật tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định .
Quản chế được vận dụng so với người phạm tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, người tái phạm nguy hại hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này pháp luật .
Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù .

Điều 44. Tước một số quyền công dân

1. Công dân Nước Ta bị phán quyết phạt tù về tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật, thì bị tước một hoặc một số ít quyền công dân sau đây :
a ) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước ;
b ) Quyền thao tác trong những cơ quan nhà nước và quyền Giao hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân .
2. Thời hạn tước một số ít quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo .

Điều 45. Tịch thu tài sản

Tịch thu gia tài là tước một phần hoặc hàng loạt gia tài thuộc chiếm hữu của người bị phán quyết để nộp vào ngân sách nhà nước .
Tịch thu gia tài chỉ được vận dụng so với người bị phán quyết về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, tội phạm về ma tuý, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này lao lý .
Khi tịch thu hàng loạt gia tài vẫn để cho người bị phán quyết và mái ấm gia đình họ có điều kiện kèm theo sinh sống .

Chương VII

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 46. Các biện pháp tư pháp

1. Biện pháp tư pháp so với người phạm tội gồm có :
a ) Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;
b ) Trả lại gia tài, thay thế sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại ; buộc công khai minh bạch xin lỗi ;
c ) Bắt buộc chữa bệnh .
2. Biện pháp tư pháp so với pháp nhân thương mại phạm tội gồm có :
a ) Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;
b ) Trả lại gia tài, thay thế sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại ; buộc công khai minh bạch xin lỗi ;
c ) Khôi phục lại thực trạng khởi đầu ;
d ) Thực hiện 1 số ít giải pháp nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả liên tục xảy ra .

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được vận dụng so với :
a ) Công cụ, phương tiện đi lại dùng vào việc phạm tội ;
b ) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua và bán, đổi chác những thứ ấy mà có ; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội ;
c ) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành .
2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản trị hợp pháp .
3. Vật, tiền là gia tài của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc triển khai tội phạm, thì hoàn toàn có thể bị tịch thu .

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

1. Người phạm tội phải trả lại gia tài đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản trị hợp pháp, phải sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác lập do hành vi phạm tội gây ra .
2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về niềm tin, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai minh bạch xin lỗi người bị hại .

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh

1. Đối với người triển khai hành vi nguy hại cho xã hội trong khi mắc bệnh lao lý tại Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án địa thế căn cứ vào Tóm lại giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh .
2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị phán quyết đã mắc bệnh tới mức mất năng lực nhận thức hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình, thì địa thế căn cứ vào Tóm lại giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
3. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển và tinh chỉnh hành vi của mình, thì địa thế căn cứ vào Tóm lại giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần, Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có nguyên do khác để miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải liên tục chấp hành hình phạt .
Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù .

Chương VIII

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 50. Căn cứ quyết định hình phạt

1. Khi quyết định hành động hình phạt, Tòa án địa thế căn cứ vào pháp luật của Bộ luật này, xem xét đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, những diễn biến giảm nhẹ và tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
2. Khi quyết định hành động vận dụng hình phạt tiền, ngoài địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 1 Điều này, Tòa án địa thế căn cứ vào tình hình gia tài, năng lực thi hành của người phạm tội .

Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các diễn biến sau đây là diễn biến giảm nhẹ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự :
a ) Người phạm tội đã ngăn ngừa hoặc làm giảm bớt mối đe dọa của tội phạm ;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá số lượng giới hạn phòng vệ chính đáng ;
d ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá nhu yếu của tình thế cấp thiết ;
đ ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức thiết yếu khi bắt giữ người phạm tội ;
e ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về ý thức do hành vi trái pháp lý của nạn nhân gây ra ;
g ) Phạm tội vì thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả mà không phải do mình tự gây ra ;
h ) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn ;
i ) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng ;
k ) Phạm tội vì bị người khác đe doạ hoặc cưỡng bức ;
l ) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế năng lực nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra ;
m ) Phạm tội do lỗi thời ;
n ) Người phạm tội là phụ nữ có thai ;
o ) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên ;
p ) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng ;
q ) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế năng lực nhận thức hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình ;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

t ) Người phạm tội tích cực trợ giúp những cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện hoặc tìm hiểu tội phạm ;
u ) Người phạm tội đã lập công chuộc tội ;
v ) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác làm việc ;

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

3. Các diễn biến giảm nhẹ đã được Bộ luật này pháp luật là tín hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là diễn biến giảm nhẹ trong khi quyết định hành động hình phạt .

Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

1. Chỉ những diễn biến sau đây mới là diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự :
a ) Phạm tội có tổ chức triển khai ;
b ) Phạm tội có đặc thù chuyên nghiệp ;
c ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội ;
d ) Phạm tội có đặc thù côn đồ ;
đ ) Phạm tội vì động cơ đê hèn ;
e ) Cố tình thực thi tội phạm đến cùng ;

g) Phạm tội 02 lần trở lên;

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

k ) Phạm tội so với người ở trong thực trạng không hề tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng, người bị hạn chế năng lực nhận thức hoặc người phụ thuộc mình về mặt vật chất, niềm tin, công tác làm việc hoặc những mặt khác ;
l ) Lợi dụng thực trạng cuộc chiến tranh, thực trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn vất vả đặc biệt quan trọng khác của xã hội để phạm tội ;
m ) Dùng thủ đoạn phức tạp, xảo quyệt, gian ác để phạm tội ;
n ) Dùng thủ đoạn, phương tiện đi lại có năng lực gây nguy cơ tiềm ẩn cho nhiều người để phạm tội ;

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;

p ) Có hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm mục đích trốn tránh hoặc che giấu tội phạm .
2. Các diễn biến đã được Bộ luật này lao lý là tín hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là diễn biến tăng nặng .

Điều 53. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

1. Tái phạm là trường hợp đã bị phán quyết, chưa được xóa án tích và lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do vô ý .
2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy khốn :
a ) Đã bị phán quyết về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích và lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do cố ý ;
b ) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích và lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý .

Mục 2. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được vận dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật so với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể .
3. Trong trường hợp có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án .

Điều 55. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hành động hình phạt so với từng tội và tổng hợp hình phạt theo lao lý sau đây :
1. Đối với hình phạt chính :

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b ) Nếu những hình phạt đã tuyên là tái tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt tái tạo không giam giữ được quy đổi thành hình phạt tù theo tỷ suất cứ 03 ngày tái tạo không giam giữ được quy đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này ;
c ) Nếu hình phạt nặng nhất trong số những hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân ;
d ) Nếu hình phạt nặng nhất trong số những hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình ;
đ ) Phạt tiền không tổng hợp với những loại hình phạt khác ; những khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung ;
e ) Trục xuất không tổng hợp với những loại hình phạt khác ;
2. Đối với hình phạt bổ trợ :
a ) Nếu những hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định hành động trong số lượng giới hạn do Bộ luật này pháp luật so với loại hình phạt đó ; riêng so với hình phạt tiền thì những khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung ;
b ) Nếu những hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị phán quyết phải chấp hành toàn bộ những hình phạt đã tuyên .

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hành động hình phạt so với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hành động hình phạt chung theo lao lý tại Điều 55 của Bộ luật này .
Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung .
2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án và lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hành động hình phạt so với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hành động hình phạt chung theo pháp luật tại Điều 55 của Bộ luật này .
3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý mà những hình phạt của những bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hành động tổng hợp hình phạt của những bản án theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

1. Đối với hành vi sẵn sàng chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định hành động theo những điều của Bộ luật này về những tội phạm tương ứng tùy theo đặc thù, mức độ nguy hại cho xã hội của hành vi, mức độ thực thi dự tính phạm tội và những diễn biến khác khiến cho tội phạm không thực thi được đến cùng .
2. Đối với trường hợp sẵn sàng chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định hành động trong khoanh vùng phạm vi khung hình phạt được lao lý trong những điều luật đơn cử .
3. Đối với trường hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.