Mẫu Biên Bản Họp Chuyển Nhượng Cổ Phần 2021 Mới Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ
… … … … … ..
Số : / 2020 / BB-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XYZ

Địa chỉ trụ sở chính : Số 19 ngõ 71/11 A phố Nguyễn Quý Đức, P. Thanh Xuân Bắc, Quận TX Thanh Xuân, Thành phố TP. Hà Nội
Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số : 19919910999
2. Thời gian và khu vực
Vào hồi 9 h00, ngày tháng năm 2020
Địa điểm họp : Tại trụ sở Công ty
3. Thành phần tham gia họp :

STT Tên thành viên Chức danh Số phiếu biểu quyết Số cổ phần sở hữu 
1 NGUYỄN TRỌNG X Cổ đông sáng lập 100.000 100.000
2 ĐẶNG THỊ Y Cổ đông sáng lập
quản trị HĐQT
80.000 80.000
3 NGÔ THỊ HỒNG Z Cổ đông sáng lập 20.000 20.000
4 NGÔ THỊ K Cổ đông công ty được mời dự họp 0 0

Các cổ đông xuất hiện khá đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 200.000 phiếu, tương ứng sở hữu 200.000 CP, chiếm 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty .
4. Chủ tọa và thư ký :
Chủ toạ : – Bà ĐẶNG THỊ X – quản trị HĐQT
– Thư ký : Bà NGÔ THỊ HỒNG Y
5. Chương trình và nội dung cuộc họp :
– Thay đổi ĐK kinh doanh thương mại của Công ty .
– Sửa đổi Điều lệ tương thích với nội dung đổi khác Giấy CN ĐKDN

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Cổ đông chuyển nhượng: 

ÔngNGUYỄN TRỌNG A

Sinh ngày : 21/06/1977 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Chứng minh nhân dân số : 012021455 do Công an thành phố Thành Phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh Thành phố TP.HN
Chỗ ở hiện tại : Số 70 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Q. Đống Đa, Thành phố TP. Hà Nội
– Số CP chuyển nhượng : 100.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000.000, VNĐ, tương ứng với 50 % vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Phượng, bà Ngô Thị Hồng Hạnh và bà Ngô Thị Tuyết, đơn cử :
– Chuyển nhượng : 20.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000, VNĐ, tương ứng với 10 % vốn Điều lệ của công ty cho bà Đặng Thị Y là cổ đông sáng lập của công ty
– Chuyển nhượng : 40.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000, VNĐ, tương ứng với 20 % vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị Hồng Z là cổ đông sáng lập của công ty
– Chuyển nhượng : 40.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000, VNĐ, tương ứng với 20 % vốn Điều lệ của công ty cho bà Ngô Thị K là cổ đông nhận chuyển nhượng
– Tổng số CP sau khi chuyển nhượng : 0

**   Cổ đông nhận chuyển nhượng:  

ĐẶNG THỊ C

Sinh ngày : 12/11/1988 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Căn cước công dân số : 001181015357 do Cục công an ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/09/2016
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh Thành phố Thành Phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố TP.HN

– Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 20.000 cổ phần phổ thông, trị giá 000.000,VNĐ, tương ứng với 10% vốn Điều lệ của công ty từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty.

– Tổng số CP sau khi chuyển nhượng : 100.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000.000, VNĐ, tương ứng với 50 % vốn Điều lệ của công ty

NGÔ THỊ HỒNG X

Sinh ngày : 29/07/1989 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Hộ chiếu số C0544675do Cục quản trị xuất nhập cảnh cấp ngày 12/06/2015
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : Số 45, ngõ 116 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố TP.HN
Chỗ ở hiện tại : Số 18, ngõ 116 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Thành Phố Hà Nội
Số CP nhận chuyển nhượng : 40.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000, VNĐ, tương ứng với 20 % vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty .
Tổng số CP sau khi chuyển nhượng : 60.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 000.000, VNĐ, tương ứng với 30 % vốn Điều lệ công ty

Bà: NGÔ THỊ Z

Sinh ngày : 23/12/1988 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Căn cước công dân số : 027186000875 do Cục công an ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : Số 99 Ngách 17/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Thành Phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Số 7 Ngách 158 / 111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Thành Phố Hà Nội
Số CP nhận chuyển nhượng : 40.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 400.000.000, VNĐ, tương ứng với 20 % vốn Điều lệ từ ông Nguyễn Trọng X là cổ đông của công ty .
Tổng số CP sau khi chuyển nhượng : 40.000 CP đại trà phổ thông, trị giá 400.000.000, VNĐ, tương ứng với 20 % vốn Điều lệ công ty
Thời điểm chuyển nhượng : … … / … … … / 2020
Vốn điều lệ không biến hóa : 2.000.000.000, VNĐ ( Hai tỉ đồng )

Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:

Stt Họ và tên Số cổ phần đã mua Số cổ phần  chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Tổng số cổ phần Giá trị vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ %
1 NGUYỄN TRỌNG X 100.000 – 100.000 0 0 0
2 ĐẶNG THỊ C 80.000 + 20.000 100.000 1.000.000.000 50
3 NGÔ THỊ HỒNG Z 20.000 + 40.000 60.000 600.000.000 30
4 NGÔ THỊ K 0 + 40.000 40.000 400.000.000 20

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000 phiếu – Số phiếu đống ý : 200.000 phiếu
– Tổng số phiếu thu về : 200.000 phiếu – Số phiếu không ưng ý : 0
– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000 phiếu – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0
– Số phiếu không quan điểm : 0
Tỷ lệ biểu quyết trải qua nội dung trên đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi tương thích với nội dung đổi khác Đăng ký kinh doanh thương mại. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là :
Điều 6 : Cổ đông sáng lập Công ty
Điều lệ sửa đổi được những cổ đông trải qua

Biểu quyết:

– Tổng số phiếu phát ra : 200.000 phiếu – Số phiếu đống ý : 200.000 phiếu
– Tổng số phiếu thu về : 200.000 phiếu – Số phiếu không đống ý : 0
– Tổng số phiếu hợp lệ : 200.000 phiếu – Tổng số phiếu không hợp lệ : 0
– Số phiếu không quan điểm : 0
Tỷ lệ biểu quyết trải qua nội dung trên đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp .

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

A.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Đăng ký biến hóa thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng CP

B.Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

– Công ty đã sửa đổi điều lệ tương thích với đổi khác ĐKDN

VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông nhất trí trải qua 100 % nội dung cuộc họp và giao cho Giám đốc Công ty thực thi những nội dung đã được nêu ở mục ( I ) của biên bản này .
Cuộc họp kết thúc hồi 10 h45, cùng ngày

CHỦ TỌA THƯ KÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.