Nội quy, quy chế cơ quan – Tài liệu text

Nội quy, quy chế cơ quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.7 KB, 6 trang )

PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lê Thanh, ngày 25tháng 9 năm 2009
NỘI QUY, QUY CHẾ CƠ QUAN
I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ
– Đảm bảo nguyên tắc làm việc có hiệu quả trong một đơn vị hành chính sự nghiệp,
chủ động gắn với trách nhiệm của CBVC nhà nước ; thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm
vụ chức trách được giao .
– Xây dựng, định hướng rõ nhiệm vụ chức trách về công việc cho các tập thể, cá
nhân trong đơn vị.
– Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà
trường trong năm học.
– Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của CBVC trong nhà trường
góp phần xây dựng nền nếp trật tự kỷ cương, ngăn chặn các nội dung tiêu cực và các tệ nạn
xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục của đơn vị đề ra.
– Mỗi CBVC của nhà trường phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, Luật Giáo dục, Điều lệ của nhà trường THPT nhằm xây dựng Trường
ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, thực hiện chủ trương xây dựng “Nhà trường
văn hoá – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”
– Để đạt được định hướng trên mỗi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tốt
việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ
trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; nghiêm túc thực hiện các
quy định của ngành giáo dục. Bên cạnh đó còn phải chấp hành các điều trong nội quy, quy
chế đã được xây dựng, bàn bạc và thống nhất thực hiện.
II. CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY CHẾ
– Căn cứ điều 15, Luật Giáo dục về vai trò trách nhiệm của nhà giáo
– Căn cứ điều 33, 37, 39, Pháp lệnh Cán bộ công chức.
– Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 và các chỉ tiêu kế
hoạch xây dựng phát triển giáo dục của trường THCS Lê Thanh.
III. NỘI DUNG QUY CHẾ
Điều 1: Đối với cán bộ, giáo viên

Mọi giáo viên phải thực hiện tốt các điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Chương IV-
Điều lệ trường THCS do Bộ GD & ĐT ban hành ngày 02/4/2007).Ngoài những yêu cầu
trên cán bộ, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nghề nghiệp được Đảng và Nhà
nước phân công.
Điều 2 : Đối với nhân viên.
Nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công
chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.
Điều 3: Đối với toàn thể CBVC trong nhà trường
Mọi thành viên trong nhà trường phải có ý thức trách nhiệm, tự trọng về bản thân và
nhà trường THCS Lê Thanh; biết phát huy tinh thần dân chủ theo Quy chế dân chủ trường
học ; bàn bạc, góp ý về những biện pháp cụ thể để xây dựng nhà trường.
Mọi người có tinh thần xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết nội bộ trong từng tập thể,
đồng thời tôn trọng, thực hiện tốt Nghị quyết của nhà trường, đồng thuận vì mục tiêu
chung, hướng tới sự phát triển của nhà trường..
Điều 4: Giờ giấc làm việc :
4.1. Thời gian vào lớp :
Mùa đông : + Buổi sáng : Từ 7h 15’ đến 11h 30’
.
+ Buổi chiều : Từ 13h 30’ đến 17h 00’.
Mùa hè : + Buổi sáng : Từ 7h 00’ đến 11h 15’
.
+ Buổi chiều : Từ 14h 00’ đến 17h 30’.
4.2. Thời gian làm việc của nhân viên hành chính:
– Nhân viên hành chính bao gồm : làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ
những trường hợp do cấp trên điều động). Nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn
phải thực hiện theo các yêu cầu được quy định trong hợp đồng.
4.3 Thời gian làm việc của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
– Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được phân công trực phải có mặt đầu giờ hành chính
(kể cả sáng và chiều).
– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, TTCM (hoặc người được uỷ nhiệm) có mặt

trước giờ hành chính để triển khai nhiệm vụ. (trước giờ vào lớp 15 phút).
4.4 Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVBM, GVCN)
– Giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường vào giờ truy bài ít nhất mỗi tuần 3
buổi (cả thứ 2), chịu trách nhiệm giám sát hoạt động truy bài của lớp chủ nhiệm và điểm
danh sĩ số. Những buổi không có mặt, phải giao cho lớp trưởng điểm danh.
Tuyệt đối không để tình trạng không nắm được diễn biến chuyên cần của học sinh.
– Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi học thì có thể không phải lên đầu giờ
nhưng phải có trách nhiệm tự tìm hiểu về những nội dung đã được các tổ chức đoàn thể
thông báo, nhất là công tác dạy thay.
5.1.Chế độ hội họp
1. Họp Hội đồng trường: 2 lần/năm
2. Họp HĐGD: 1 lần/tháng
3. Họp công đoàn : 1 lần/tháng
4. Giao ban Ban Giám hiệu : 1 lần/tuần
5. Ban Thi đua: 4 lần/năm (cuối các đợt thi đua)
6. Giao ban với đại diện Hội CMHS : 2 tháng/lần (trừ đột xuất)
7. Họp CMHS: 3 kỳ/năm( đầu năm, hết HKI, cuối năm). Riêng khối 9: 4 kỳ/năm
8. Họp tổ CM : 2 tuần/ lần vào các chiều thứ 5
5.2. Chế độ báo cáo:
– Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông
qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.
– Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho
người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.
– Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư
phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp
thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện. Nội
dung thông báo có thể do cá nhân trực tiếp thông báo tới từng CBVC trong nhà trường.
Điều 6: Kỷ luật lao động
– Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu
trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình

với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.
– Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp khi được Hiệu trưởng( hoặc người được uỷ
quyền) xác nhận và đồng ý. Những trường hợp đặc biệt Công đoàn nhà trường sẽ xác minh
và ý kiến với Hiệu trưởng.
– Nhân viên hành chính nếu trong thời gian làm việc mà nghỉ không xin phép (có lý
do hoặc không lý do) ảnh hưởng đến công việc chung thì do Hiệu trưởng xử lý kỷ luật.
– Khi tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể nào thì phải nghiêm chỉnh thực
hiện quy định của đoàn thể đó.
* Quy định về việc muộn giờ, muộn họp :
+ Nếu vào muộn từ 5 phút đến 10 phút: Giáo viên vẫn tiếp tục việc dạy, họp bình
thường nhưng sẽ bị trừ điểm thi đua trong đợt gần nhất.
+ Nếu vào muộn từ 10 phút đến 15 phút : giáo viên vẫn tiếp tục dạy tiết đó và phải
chịu trách nhiệm về việc dạy bù tiết khác và bị trừ điểm thi đua trong đợt gần nhất. .
+ Nếu vi phạm lần 3 sẽ bị khiển trách, phê bình trước hội đồng, nếu vi phạm quá 3
lần 3 sẽ không xét thi đua trong năm.
* Quy định về việc bỏ giờ, bỏ họp :
Nếu trường hợp là bỏ họp thì CBVC phải chịu trách nhiệm về những nội dung trong
phiên họp đã triển khai. Nếu bỏ giờ, bỏ họp lần 3 thì sẽ không xét thi đua trong học kì, nếu
vi phạm quá 3 lần trở đi sẽ xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học.
* Lưu ý : Cả hai hiện tượng trên nếu vẫn tiếp diễn không có sự thay đổi thì lập hồ sơ kỷ
luật đề nghị xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chuyển ngạch công chức.
– Giờ Chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp cuối buổi sáng ngày thứ 6 và ít nhất ba
buổi truy bài thuộc quy chế chuyên môn với GVCN.
– CBVC khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, không mất trật tự, không làm việc riêng,
muốn phát biểu phải có tổ chức, không được có các biểu hiện tự do vô kỉ luật.
– Hàng tháng, theo lịch của BGH, các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào
điểm yêu cầu làm đúng quy định.
– Giáo viên vào sổ điểm lớp 2 lần/tháng (giữa tháng và cuối tháng), giáo viên vào
điểm trong sổ điểm lớp mà mắc từ 5 lỗi trở lên/môn/1 trang (kể cả lỗi sửa đúng quy định)
thì không được xét Lao động tiên tiến, mắc lỗi nhưng sửa không đúng quy định tuỳ theo

mức độ trừ điểm thi đua hoặc không xét thi đua.
Điều 7 : Trang phục của giáo viên .
Trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng Điều lệ trường THCS.
Trang phục ngày lễ, ngày kỷ niệm, đại hội là trang phục lễ hội. (Nam : sơmi trắng thắt khăn
cavat, Nữ: áo dài)
Điều 8 : Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBVC
– Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBVC phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với
học sinh. Nghiêm cấm việc trù úm, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì
hình thức nào.
– Đối với CBVC phải niềm nở, lịch sự khi tiếp đón HS, CMHS và khách đến trường,
tránh những biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa nhà trường.
Điều 9 : Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
– CBVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông ; không
sử dụng điện thoại di động, uống rượu bia khi lên. Không hút thuốc lá trong khu vực
trường.
– Trung thực, công khai khi kiểm tra, đánh giá học sinh và trong thi cử, tuyển sinh.
Mọi người chủ động, tự giác, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” để chống
tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học để
nâng cao chất lượng giáo dục.
– Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các phong trào thi đua, rèn
luyện, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và
các công tác xã hội khác.
Điều 10: Quy định về việc sử dụng tài sản công .
– Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước,
điện thoại cơ quan, mạng Internet cơ quan và bảo vệ tài sản công. Người cuối cùng khi rời
khỏi chỗ ngồi phải chủ động tắt các thiết bị điện.
– Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách
nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.
Điều 11. Nề nếp làm việc:
– Thống nhất trong toàn trường nề nếp làm việc như sau : Người phụ trách tổ chức,

bộ phận nào thì chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chi bộ về hoạt động của tổ chức,
đoàn thể đó .
Mọi giáo viên phải thực hiện tốt những điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ( Chương IV-Điều lệ trường trung học cơ sở do Bộ GD và ĐT phát hành ngày 02/4/2007 ). Ngoài những yêu cầutrên cán bộ, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp được Đảng và Nhànước phân công. Điều 2 : Đối với nhân viên cấp dưới. Nhân viên phải thực hiện không thiếu chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch côngchức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận. Điều 3 : Đối với toàn thể CBVC trong nhà trườngMọi thành viên trong nhà trường phải có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tự trọng về bản thân vànhà trường trung học cơ sở Lê Thanh ; biết phát huy ý thức dân chủ theo Quy chế dân chủ trườnghọc ; luận bàn, góp ý về những giải pháp đơn cử để kiến thiết xây dựng nhà trường. Mọi người có niềm tin kiến thiết xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết nội bộ trong từng tập thể, đồng thời tôn trọng, thực hiện tốt Nghị quyết của nhà trường, đồng thuận vì mục tiêuchung, hướng tới sự tăng trưởng của nhà trường .. Điều 4 : Giờ giấc thao tác : 4.1. Thời gian vào lớp : Mùa đông : + Buổi sáng : Từ 7 h 15 ’ đến 11 h 30 ’ + Buổi chiều : Từ 13 h 30 ’ đến 17 h 00 ’. Mùa hè : + Buổi sáng : Từ 7 h 00 ’ đến 11 h 15 ’ + Buổi chiều : Từ 14 h 00 ’ đến 17 h 30 ’. 4.2. Thời gian thao tác của nhân viên cấp dưới hành chính : – Nhân viên hành chính gồm có : thao tác đúng lao lý theo giờ hành chính ( trừnhững trường hợp do cấp trên điều động ). Nhân viên hợp đồng ngoài những lao lý trên cònphải thực hiện theo những nhu yếu được pháp luật trong hợp đồng. 4.3 Thời gian thao tác của Ban Giám hiệu, chỉ huy những tổ chức triển khai đoàn thể – Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được phân công trực phải xuất hiện đầu giờ hành chính ( kể cả sáng và chiều ). – quản trị Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, TTCM ( hoặc người được uỷ nhiệm ) có mặttrước giờ hành chính để tiến hành trách nhiệm. ( trước giờ vào lớp 15 phút ). 4.4 Thời gian thao tác của giáo viên ( gồm có GVBM, GVCN ) – Giáo viên chủ nhiệm lớp phải xuất hiện tại trường vào giờ truy bài tối thiểu mỗi tuần 3 buổi ( cả thứ 2 ), chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát hoạt động giải trí truy bài của lớp chủ nhiệm và điểmdanh sĩ số. Những buổi không xuất hiện, phải giao cho lớp trưởng điểm danh. Tuyệt đối không để thực trạng không nắm được diễn biến siêng năng của học viên. – Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi học thì hoàn toàn có thể không phải lên đầu giờnhưng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tự tìm hiểu và khám phá về những nội dung đã được những tổ chức triển khai đoàn thểthông báo, nhất là công tác làm việc dạy thay. 5.1. Chế độ hội họp1. Họp Hội đồng trường : 2 lần / năm2. Họp HĐGD : 1 lần / tháng3. Họp công đoàn : 1 lần / tháng4. Giao ban Ban Giám hiệu : 1 lần / tuần5. Ban Thi đua : 4 lần / năm ( cuối những đợt thi đua ) 6. Giao ban với đại diện thay mặt Hội CMHS : 2 tháng / lần ( trừ đột xuất ) 7. Họp CMHS : 3 kỳ / năm ( đầu năm, hết HKI, cuối năm ). Riêng khối 9 : 4 kỳ / năm8. Họp tổ CM : 2 tuần / lần vào những chiều thứ 55.2. Chế độ báo cáo : – Các cá thể, tập thể khi tiến hành những trách nhiệm, kế hoạch hoạt động giải trí phải thôngqua chỉ huy nhà trường hoặc người đảm nhiệm. – Sau khi được tham gia những lớp tập huấn, tu dưỡng phải báo cáo lại hiệu quả chongười đảm nhiệm bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi. – Các bảng thông tin, nội dung thông tin phải rõ ràng, khoa học, bảo vệ tính sưphạm. Mỗi bảng thông tin phải ghi danh tổ chức triển khai ( hoặc cá thể ) thông tin. Trường hợpthông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện thay mặt. Nộidung thông tin hoàn toàn có thể do cá thể trực tiếp thông tin tới từng CBVC trong nhà trường. Điều 6 : Kỷ luật lao động – Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệutrưởng ( hoặc Phó Hiệu trưởng ) và yêu cầu giải pháp xử lý phần việc làm của mìnhvới tổ trưởng trình độ để xin phép trước khi nghỉ. – Nghỉ có nguyên do chính đáng là trường hợp khi được Hiệu trưởng ( hoặc người được uỷquyền ) xác nhận và chấp thuận đồng ý. Những trường hợp đặc biệt quan trọng Công đoàn nhà trường sẽ xác minhvà quan điểm với Hiệu trưởng. – Nhân viên hành chính nếu trong thời hạn thao tác mà nghỉ không xin phép ( có lýdo hoặc không nguyên do ) ảnh hưởng tác động đến việc làm chung thì do Hiệu trưởng giải quyết và xử lý kỷ luật. – Khi tham gia hoạt động và sinh hoạt trong những tổ chức triển khai đoàn thể nào thì phải nghiêm chỉnh thựchiện pháp luật của đoàn thể đó. * Quy định về việc muộn giờ, muộn họp : + Nếu vào muộn từ 5 phút đến 10 phút : Giáo viên vẫn liên tục việc dạy, họp bìnhthường nhưng sẽ bị trừ điểm thi đua trong đợt gần nhất. + Nếu vào muộn từ 10 phút đến 15 phút : giáo viên vẫn liên tục dạy tiết đó và phảichịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc dạy bù tiết khác và bị trừ điểm thi đua trong đợt gần nhất. . + Nếu vi phạm lần 3 sẽ bị khiển trách, phê bình trước hội đồng, nếu vi phạm quá 3 lần 3 sẽ không xét thi đua trong năm. * Quy định về việc bỏ giờ, bỏ họp : Nếu trường hợp là bỏ họp thì CBVC phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nội dung trongphiên họp đã tiến hành. Nếu bỏ giờ, bỏ họp lần 3 thì sẽ không xét thi đua trong học kì, nếuvi phạm quá 3 lần trở đi sẽ xếp loại công chức không hoàn thành xong trách nhiệm trong năm học. * Lưu ý : Cả hai hiện tượng kỳ lạ trên nếu vẫn tiếp nối không có sự đổi khác thì lập hồ sơ kỷluật ý kiến đề nghị xếp loại công chức không triển khai xong trách nhiệm hoặc chuyển ngạch công chức. – Giờ Chào cờ đầu tuần, giờ hoạt động và sinh hoạt lớp cuối buổi sáng ngày thứ 6 và tối thiểu babuổi truy bài thuộc quy chế trình độ với GVCN. – CBVC khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, không mất trật tự, không thao tác riêng, muốn phát biểu phải có tổ chức triển khai, không được có những biểu lộ tự do vô kỉ luật. – Hàng tháng, theo lịch của BGH, những cá thể, bộ phận chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc vàođiểm nhu yếu làm đúng pháp luật. – Giáo viên vào sổ điểm lớp 2 lần / tháng ( giữa tháng và cuối tháng ), giáo viên vàođiểm trong sổ điểm lớp mà mắc từ 5 lỗi trở lên / môn / 1 trang ( kể cả lỗi sửa đúng pháp luật ) thì không được xét Lao động tiên tiến, mắc lỗi nhưng sửa không đúng pháp luật tuỳ theomức độ trừ điểm thi đua hoặc không xét thi đua. Điều 7 : Trang phục của giáo viên. Trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới thực hiện theo đúng Điều lệ trường THCS.Trang phục đợt nghỉ lễ, ngày kỷ niệm, đại hội là phục trang tiệc tùng. ( Nam : sơmi trắng thắt khăncavat, Nữ : áo dài ) Điều 8 : Hành vi, ngôn từ ứng xử của CBVC – Hành vi, ngôn từ ứng xử của CBVC phải mẫu mực, có công dụng giáo dục đối vớihọc sinh. Nghiêm cấm việc trù úm, xúc phạm danh dự và thân thể của học viên dưới bất kìhình thức nào. – Đối với CBVC phải niềm nở, lịch sự và trang nhã khi tiếp đón HS, CMHS và khách đến trường, tránh những bộc lộ ứng xử thiếu văn hóa truyền thống nhà trường. Điều 9 : Thực hiện những hoạt động giải trí giáo dục khác – CBVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi pháp luật khi tham gia giao thông vận tải ; khôngsử dụng điện thoại di động, uống rượu bia khi lên. Không hút thuốc lá trong khu vựctrường. – Trung thực, công khai minh bạch khi kiểm tra, nhìn nhận học viên và trong thi tuyển, tuyển sinh. Mọi người dữ thế chủ động, tự giác, tráng lệ thực hiện cuộc hoạt động “ Hai không ” để chốngtiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chủ động thay đổi chiêu thức dạy học đểnâng cao chất lượng giáo dục. – Tích cực nâng cao niềm tin tự giác, thực hiện tốt những trào lưu thi đua, rènluyện, thực hiện tốt cuộc hoạt động thiết kế xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực vàcác công tác làm việc xã hội khác. Điều 10 : Quy định về việc sử dụng gia tài công. – Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm ngân sách và chi phí khi sử dụng điện, nước, điện thoại cảm ứng cơ quan, mạng Internet cơ quan và bảo vệ gia tài công. Người sau cuối khi rờikhỏi chỗ ngồi phải dữ thế chủ động tắt những thiết bị điện. – Việc mượn và sử dụng những thiết bị tương hỗ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu tráchnhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra. Điều 11. Nề nếp thao tác : – Thống nhất trong toàn trường nề nếp thao tác như sau : Người đảm nhiệm tổ chức triển khai, bộ phận nào thì chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chi bộ về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, đoàn thể đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *