Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2015 về hành động bình đẳng giới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 170 / KH-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

 Căn cứ Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bình đẳng giới;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh An Giang giai đoạn  2016 – 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tạo bước chuyển biến can đảm và mạnh mẽ về nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của những cấp, những ngành, nhằm mục đích thôi thúc toàn xã hội biến hóa hành vi thực thi so với công tác làm việc bình đẳng giới, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản bảo vệ bình đẳng giới thực ra giữa nam và nữ về thời cơ, sự tham gia và thụ hưởng trên những nghành chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội, góp thêm phần vào sự tăng trưởng nhanh, bền vững và kiên cố của tỉnh.

II. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

– Chỉ tiêu 1.1 : Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng những cấp đạt từ 25 % trở lên ; nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp từ 35 % trở lên. – Chỉ tiêu 1.2 : Phấn đấu đến năm 2020, số cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể, tổ chức triển khai chính trị-xã hội những cấp có cán bộ nữ tham gia trong ban chỉ huy cơ quan đạt từ 80 % trở lên. – Chỉ tiêu 1.3 : Phấn đấu đến năm 2020, số cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( có tỷ suất nữ từ 30 % trở lên ) có chỉ huy chủ chốt là nữ đạt từ 70 % trở lên.

Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

– Chỉ tiêu 2.1 : Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo vệ tối thiểu 40 % cho mỗi giới ( nam và nữ ). – Chỉ tiêu 2.2 : Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt từ 35 % trở lên vào năm 2020. – Chỉ tiêu 2.3 : Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo và giảng dạy nghề và trình độ kỹ thuật đạt từ 50 % trở lên vào năm 2020 ; tăng tỷ suất nữ sử dụng thời hạn lao động ở khu vực nông thôn lên 85 %. – Chỉ tiêu 2.4 : Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu yếu được vay vốn khuyễn mãi thêm từ những chương trình việc làm, giảm nghèo và những nguồn tín dụng thanh toán chính thức đạt 100 % / năm.

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

– Chỉ tiêu 3.1 : Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả đạt 95 % trở lên vào năm 2020. – Chỉ tiêu 3.2 : Tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ đạt 35 % đến 40 % trong tổng số người được giảng dạy sau đại học vào năm 2020.

Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

– Chỉ tiêu 4.1 : Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 105 trẻ sơ sinh trai / 100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2020. – Chỉ tiêu 4.2 : Giảm tỷ suất tử trận bà mẹ tương quan đến thai sản xuống 15/100. 000 trẻ sinh sống vào năm 2020. – Chỉ tiêu 4.3 : Tăng tỷ suất phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm nom và dự trữ lây truyền HIV từ mẹ sang con lên trên 50 % vào năm 2020. – Chỉ tiêu 4.4 : Giảm tỷ số phá thai xuống 23/100 trẻ sinh sống vào năm 2016 và xuống dưới 20/100 trẻ sinh sống vào năm 2020.

Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin.

– Chỉ tiêu 5.1 : Đến năm 2016 giảm 60 % và đến năm 2020 giảm 80 % loại sản phẩm văn hóa truyền thống, thông tin mang định kiến giới ; tăng thời lượng phát sóng những chương trình, phân mục và số lượng những loại sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới. – Chỉ tiêu 5.2 : Đến năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 100 % đài truyền thanh ở địa phương có phân mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

– Chỉ tiêu 6.1 : Rút ngắn khoảng cách về thời hạn tham gia việc làm mái ấm gia đình của nữ so với nam vào năm 2020. – Chỉ tiêu 6.2 : Đến năm 2020, 50 % số nạn nhân của đấm đá bạo lực mái ấm gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe thể chất, được tương hỗ và chăm nom tại những cơ sở trợ giúp nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; 85 % số người gây đấm đá bạo lực mái ấm gia đình được phát hiện, kiểm soát và chấn chỉnh và giáo dục tại hội đồng. – Chỉ tiêu 6.3 : Đến năm 2016, 100 % số nạn nhân bị kinh doanh quay trở lại được phát hiện, được hưởng những dịch vụ tương hỗ và tái hòa nhập hội đồng.

Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

– Chỉ tiêu 7.1 : Đến năm 2020, 100 % dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác lập có nội dung tương quan đến bình đẳng giới hoặc có yếu tố bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được giám sát trải qua cơ quan quản trị nhà nước về bình đẳng giới. – Chỉ tiêu 7.2 : Đến năm 2020, 100 % thành viên những ban soạn thảo, tổ chỉnh sửa và biên tập thiết kế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ( được xác lập có nội dung tương quan đến bình đẳng giới hoặc có yếu tố bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới ) được tập huấn kiến thức và kỹ năng về giới, nghiên cứu và phân tích giới và lồng ghép giới. – Chỉ tiêu 7.3 : Đến năm 2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được sắp xếp đủ cán bộ làm công tác làm việc bình đẳng giới ; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác làm việc bình đẳng giới và vì sự tân tiến của phụ nữ. – Chỉ tiêu 7.4 : Đến năm 2020, duy trì 100 % cán bộ, công chức, viên chức làm công tác làm việc bình đẳng giới và vì sự tân tiến của phụ nữ ở những cấp, những ngành được tập huấn nhiệm vụ tối thiểu một lần.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các giải pháp chung

– Tăng cường sự chỉ huy, chỉ huy, kiểm tra của những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại những cấp so với công tác làm việc bình đẳng giới. Nâng cao năng lượng quản trị nhà nước về bình đẳng giới. Có chính sách kiểm tra, giám sát triển khai lồng ghép yếu tố bình đẳng giới, bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của những cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh ; trong thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương. – Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thông dụng, giáo dục nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. – Tăng cường chi ngân sách nhà nước bảo vệ cho công tác làm việc bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và sử dụng có hiệu suất cao cho công tác làm việc bình đẳng giới.

2. Các giải pháp cụ thể

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 1

– Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị chủ trương cán bộ, công chức, viên chức nữ trong kiến thiết xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ phải triển khai lồng ghép giới vào chỉ tiêu đào tạo và giảng dạy, tuyển dụng, cơ cấu tổ chức, đề bạt cán bộ chỉ huy. Có giải pháp đơn cử hướng dẫn cơ quan, đơn vị chức năng và những địa phương quy hoạch cán bộ nữ ; tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận hàng năm, nhìn nhận đúng năng lượng và tham mưu đề xuất kiến nghị việc chỉ định nữ chỉ huy chủ chốt trong toàn bộ những cấp, những ngành. – Thực hiện lồng ghép giới trong chủ trương tăng trưởng nguồn nhân lực, trong công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ cơ cấu tổ chức hài hòa và hợp lý công chức nữ tham gia chỉ huy quản trị ở 1 số ít ngành đặc trưng. – Thực hiện những giải pháp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng cường trang bị nhận thức về giới, lồng ghép giới cho đội ngũ chỉ huy những ngành, những cấp. – Rà soát những lao lý của Đảng và Nhà nước về độ tuổi huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, đề bạt, chỉ định, nghỉ hưu. Xác định những bất hài hòa và hợp lý và bất lợi so với phụ nữ khi thực thi những lao lý này để sửa đổi, bổ trợ cho tương thích với Luật Bình đẳng giới. – Xác định tỷ suất nữ tham gia chỉ huy những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị-xã hội hàng năm nhằm mục đích triển khai công tác làm việc tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ quản trị, chỉ huy nữ với những chỉ tiêu đơn cử và giải pháp thực thi. – Tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra việc thực thi những lao lý của pháp lý về bình đẳng giới, chú ý quan tâm kiểm tra những pháp luật về độ tuổi huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, đề bạt, chỉ định. – Hỗ trợ việc nâng cao năng lượng cho nữ chỉ huy trẻ trải qua việc thực thi những chương trình, dự án Bất Động Sản nâng cao năng lượng.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 2

– Tổ chức việc lồng ghép những tiềm năng lao động và việc làm nữ trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hàng năm của những đơn vị chức năng, địa phương từ thiết kế xây dựng, giao tiến hành triển khai, kiểm tra giám sát việc thực thi những chỉ tiêu trên. – Bảo đảm những điều kiện kèm theo để phụ nữ được tiếp cận vừa đủ và bình đẳng những nguồn lực kinh tế tài chính như đất canh tác, những nguồn vốn tín dụng thanh toán, thông tin thị trường, thông tin về pháp lý, chủ trương, bình đẳng về thời cơ tham gia sản xuất kinh doanh thương mại. – Các chủ trương về huấn luyện và đào tạo nghề cần chăm sóc tới đối tượng người dùng phụ nữ nông thôn, phụ nữ nghèo, chú trọng huấn luyện và đào tạo nâng cao kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng, cách quản trị, kinh doanh thương mại, tăng trưởng kinh tế tài chính … Có chủ trương tương hỗ những cơ sở huấn luyện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt quan trọng là cơ sở lôi cuốn nhiều lao động nữ. – Các hoạt động giải trí khuyến nông, khuyến ngư sử dụng ngân sách nhà nước thì cần phải quan tâm lôi cuốn đông học viên nữ, xác lập và bảo vệ triển khai những chỉ tiêu về nữ trong tu dưỡng, tập huấn và giảng dạy cho người dân ở khu vực nông thôn, tương hỗ kỹ thuật để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh đối đầu của mẫu sản phẩm nông nghiệp và chế biến. – Tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra việc triển khai những chủ trương so với lao động nữ nhằm mục đích bảo vệ tính hiệu suất cao, công minh trong chủ trương giảng dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo lãnh lao động và chính sách nghỉ hưu. Xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm nhân phẩm, quyền hạn của lao động nữ.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 3

– Đưa nội dung về bình đẳng giới vào giảng dạy trong những cơ sở giáo dục và giảng dạy. Xây dựng và tiến hành chương trình truyền thông online, nâng cao nhận thức giới, nghĩa vụ và trách nhiệm với phái đẹp, giúp những em học viên là nữ lớp 9, lớp 12 lựa chọn ngề nghiệp, trường học tương thích với giới tính nữ, nhận thức đúng dắn về dân số-sức khỏe sinh sản, … Đưa nội dung về giới vào những chương trình tu dưỡng về quản trị nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ chỉ huy chủ chốt. – Có những chủ trương đặc trưng cho một số ít nhóm đối tượng người dùng : chủ trương, chương trình học bổng tương hỗ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt quan trọng có chủ trương khuyến khích so với trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu số ; chủ trương đặc trưng cho giáo dục mần nin thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kèm theo khó khăn vất vả ; chủ trương lôi cuốn giáo viên tiểu học và mần nin thiếu nhi là phái mạnh.

– Rà soát, kiến nghị xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong hệ thống sách giáo khoa hiện nay.

– Thực hiện lồng ghép giới trong những chủ trương, chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục ; thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu có tách biệt theo giới tính ở những cấp học, bậc học.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 4

– Đẩy mạnh công tác làm việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm mục đích nâng cao nhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Y và của nhân dân ; làm biến hóa hành vi và những thói quen của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe thể chất cho phụ nữ và kế hoạch hóa mái ấm gia đình. – Tăng cường phân phối dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản, sức khỏe thể chất tình dục cho phụ nữ và phái mạnh. Đa dạng hóa những mô hình dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản, tương thích với từng giới, đặc biệt quan trọng lan rộng ra mạng lưới tư vấn về sức khỏe thể chất sinh sản cho phái mạnh để phái mạnh dễ tiếp cận trong việc chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản của mình. – Mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khỏe thể chất sinh sản cho phái mạnh. Tăng cường giảng dạy bác sỹ chuyên khoa nam học tại những bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. – Phát triển can đảm và mạnh mẽ, đồng nhất mạng lưới tư vấn sức khỏe thể chất sinh sản và triển khai kế hoạch hóa mái ấm gia đình, phân phối khá đầy đủ, thuận tiện dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất cho bà mẹ trước và sau sinh. Phát triển và củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, góp vốn đầu tư, thay đổi trang thiết bị ship hàng tốt nhất cho nhu yếu chăm nom sức khỏe thể chất nói chung và sức khỏe thể chất sinh sản nói riêng cho cả nam và nữ. – Tăng cường những hoạt động giải trí truyền thông online nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sức khỏe thể chất sinh sản, sức khỏe thể chất tình dục cho phụ nữ và phái mạnh. Tăng cường sự tham gia của phái mạnh vào việc thực thi những giải pháp kế hoạch hóa mái ấm gia đình. Mở rộng những hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo so với người chưa thành niên về sức khỏe thể chất tình dục, tránh thai bảo đảm an toàn. Thực hiện lồng ghép giới trong những chủ trương, chương trình, kế hoạch của ngành y tế.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 5

– Nâng cao nhận thức về giới cho người sản xuất những mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống, thông tin. Xóa bỏ những thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong những loại sản phẩm văn hóa truyền thống, thông tin. – Tăng cường công tác làm việc tuyên truyền về bình đẳng giới trên những phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích nâng cao nhận thức về công tác làm việc cán bộ nữ, góp thêm phần xóa bỏ những định kiến, những ý niệm không tương thích về vai trò của nam và nữ trong mái ấm gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa những hình ảnh của phái đẹp với những vai trò và nghề nghiệp khác nhau. – Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên những phương tiện thông tin đại chúng với những hình thức phong phú, linh động, tương thích với từng nhóm đối tượng người dùng và từng khu vực. – Thường xuyên theo dõi, kiểm tra những hoạt động giải trí và mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống, thông tin từ góc nhìn giới.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 6

– Đẩy mạnh việc kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, trong đó nhấn mạnh vấn đề tiêu chuẩn bình đẳng giới trong mái ấm gia đình. – Chú trọng kiến thiết xây dựng quy mô những câu lạc bộ mái ấm gia đình niềm hạnh phúc, bình đẳng và không có đấm đá bạo lực, lôi cuốn sự tham gia tích cực của phái mạnh vào những hoạt động giải trí này. – Xây dựng và triển khai thử nghiệm quy mô tư vấn, tương hỗ phòng chống đấm đá bạo lực trên cơ sở giới và kinh doanh người ; nhân rộng những quy mô thành công xuất sắc. – Thực hiện lồng ghép giới trong những chủ trương, chương trình, kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhóm các giải pháp để thực hiện Mục tiêu 7

– Bố trí cán bộ làm công tác làm việc bình đẳng giới ở những cấp đủ số lượng và bảo vệ chất lượng công tác làm việc bình đẳng giới ; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác làm việc bình đẳng giới và vì sự tân tiến của phụ nữ. – Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạch định chủ trương và kiến thiết xây dựng những kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng và kiến thức về giới, nghiên cứu và phân tích giới và lồng ghép giới cho thành viên những ban soạn thảo, tổ chỉnh sửa và biên tập kiến thiết xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác lập có nội dung tương quan đến bình đẳng giới hoặc có yếu tố bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. – Xây dựng chính sách phối hợp giám sát dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác lập có nội dung tương quan đến bình đẳng giới hoặc có yếu tố bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được trải qua cơ quan quản trị nhà nước về bình đẳng giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hoạt động giải trí bình đẳng giới và vì sự tân tiến của phụ nữ do từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể những cấp dự trù kinh phí đầu tư vào hoạt động giải trí của đơn vị chức năng mình theo phân cấp quản trị hàng năm. – Đối với cơ quan, đơn vị chức năng cấp tỉnh từ 10 triệu đến 20 triệu / năm. – Cơ quan thường trực Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai hoạt động giải trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hàng năm ( năm 2016 đến năm 2020 ). – Đối với cấp huyện : Kinh phí chi cho những hoạt động giải trí triển khai công tác làm việc bình đẳng giới thấp nhất từ 50 triệu / năm ( kinh phí đầu tư kiêm nhiệm tính riêng ). – Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã : Kinh phí thực thi công tác làm việc bình đẳng giới thấp nhất từ 15 triệu / năm. – Ngoài ra, những huyện, thị, thành phố dữ thế chủ động tạo điều kiện kèm theo nhằm mục đích kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí đầu tư để triển khai kế hoạch đạt hiệu suất cao hơn. – Cơ quan tài chính những cấp phải sắp xếp nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động giải trí bình đẳng giới cho những cơ quan, đơn vị chức năng trong dự trù ngân sách của địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tiến hành triển khai tiềm năng 1 của Kế hoạch.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thiết kế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành triển khai tiềm năng 2 và phối hợp triển khai Mục tiêu 7 của Kế hoạch. Đồng thời, tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác làm việc bình đẳng giới những ngành, những cấp trên địa phận tỉnh. Làm đầu mối phối hợp với những cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân những huyện, thị, thành phố trong việc tham mưu, yêu cầu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai những tiềm năng, chỉ tiêu bình đẳng giới ; hướng dẫn trình độ, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến hành thực thi kế hoạch, tổng hợp báo cáo giải trình hiệu quả triển khai của những ngành, những cấp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Đại học An Giang và Hội Khuyến học kiến thiết xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi tiềm năng 3 của Kế hoạch.

4. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang thiết kế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi tiềm năng 4 của Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang thiết kế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi tiềm năng 5 của Kế hoạch.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiến thiết xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi tiềm năng 6 của Kế hoạch.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiến thiết xây dựng kế hoạch, chính sách giám sát lồng ghép bình đẳng giới, tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn, tu dưỡng nhiệm vụ bình đẳng giới, triển khai trợ giúp pháp lý cho nạn nhân của đấm đá bạo lực trên cơ sở giới, thiết kế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi tiềm năng 7 của Kế hoạch.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa thế căn cứ năng lực ngân sách nhà nước hàng năm, bảo vệ nguồn chi ngân sách để triển khai công tác làm việc về bình đẳng giới trong tỉnh. Hướng dẫn những ngành, những cấp lập dự trù kinh phí đầu tư hàng năm cho hoạt động giải trí bình đẳng giới tại những cơ quan, ban ngành, những địa phương trong tỉnh.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với những ngành tương quan thiết kế xây dựng và tiến hành thực thi những hoạt động phòng, chống tội phạm kinh doanh người.

10. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, những ngành tương quan tổ chức triển khai tuyên truyền, thông dụng, giáo dục, hoạt động triển khai chủ trương, pháp lý về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số ; hoạt động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy những phong tục, tập quán và truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc bản địa tương thích với tiềm năng bình đẳng giới.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong những chương trình, chuyên trang, phân mục ; có chủ trương tương hỗ, miễn, giảm tuyên truyền về bình đẳng giới trong tỉnh.

12. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh

Trong khoanh vùng phạm vi công dụng, trách nhiệm của mình triển khai thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những kế hoạch hành vi hằng năm và định kỳ 5 năm để tiến hành thực thi Chiến lược bình đẳng giới theo từng tiềm năng được phân công và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh ( trải qua cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh và Xã hội ).

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai những kế hoạch hành vi 5 năm và hằng năm về bình đẳng giới tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ; sắp xếp đủ cán bộ, công chức làm công tác làm việc bình đẳng giới ở địa phương ; tiếp tục kiểm tra việc triển khai Chiến lược bình đẳng giới tại địa phương ; triển khai chính sách báo cáo giải trình theo lao lý hiện hành.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình, tham gia tổ chức triển khai triển khai Chiến lược bình đẳng giới ; tăng nhanh công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức triển khai mình ; tham gia kiến thiết xây dựng chủ trương, pháp lý, tham gia quản trị nhà nước về bình đẳng giới ; tham gia giám sát việc triển khai pháp lý về bình đẳng giới ; điều tra và nghiên cứu, sắp xếp hội viên Hội Phụ nữ làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

15. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Chỉ đạo đơn vị mình bổ sung thêm  tiêu chí nữ vào trong các mẫu phân loại, thống kê, báo cáo phù hợp với từng nội dung của ngành, địa phương mình để phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng nội dung hướng dẫn phục vụ công tác thông tin.

Định kỳ 6 tháng ( vào cuối tháng 6 ) và cả năm ( vào cuối tháng 11 ), những cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố báo cáo giải trình kết qủa triển khai của đơn vị chức năng, địa phương cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với những cơ quan, đơn vị chức năng được phân công thực thi từng tiềm năng trong kế hoạch, có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình riêng hoạt động giải trí từng tiềm năng được phân công. /.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Việt Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *