Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân từ khi sinh ra cho đến nay, luôn luôn không cho tư tưởng thiết kế xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi trọng việc kiến thiết xây dựng và hoàn thành xong mạng lưới hệ thống pháp lý – phương tiện đi lại quan trọng trong quản trị Nhà nước .

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Tranh cổ động .

Thể chế hóa quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Đảng, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; 3. Quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Xuất phát từ bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta được thiết kế xây dựng trên cơ sở cung ứng những nguyên tắc sau : ( 1 ) Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, trấn áp giữa những cơ quan Nhà nước trong việc triển khai những quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ; ( 2 ) Thượng tôn Hiến pháp và pháp lý, mọi chủ thể trong xã hội đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh triển khai pháp lý mà Hiến pháp là luật đạo tối cao, bộ luật gốc mang tính nền tảng ; ( 3 ) Khẳng định và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tôn trọng sự bình đẳng của mọi cá thể trong thụ hưởng và tăng trưởng quyền, không có sự phân biệt đối xử, thứ nhất và hầu hết trong việc tham gia vào công tác làm việc quản trị Nhà nước và xã hội ; ( 4 ) Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý ; ( 5 ) Bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân được pháp lý thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ thực thi, thôi thúc trong khuôn khổ lao lý .Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta là Nhà nước đặt dưới sự kiểm soát và điều chỉnh tối cao của pháp lý. Do đó, pháp lý trong Nhà nước pháp quyền phải bảo vệ tính công khai minh bạch, minh bạch, khả thi và hiệu suất cao theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp lý và bảo vệ quyền con người .Nhà nước pháp quyền với tính cách là những giá trị thông dụng, là bộc lộ của một trình độ tăng trưởng dân chủ. Về bản chất của Nhà nước pháp quyền có những giá trị có tính tổng quát như thể : biểu lộ tập trung chuyên sâu của chính sách dân chủ ; được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý ; tôn trọng, tôn vinh và bảo vệ quyền con người trong mọi nghành hoạt động giải trí của Nhà nước và xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố Nhà nước và pháp lý giữ một vị trí đặc biệt quan trọng quan trọng và có ý nghĩa to lớn so với sự nghiệp kiến thiết xây dựng, củng cố một Nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân. Các tư tưởng Hồ quản trị về Nhà nước thật sự to lớn, thâm thúy và biểu lộ qua những quan điểm : về Nhà nước của dân, do dân, vì dân ; quy mô tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý .

Thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013: “Bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. Thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”” (Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trang 173, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia sự thật). Để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập, cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tăng cường dân chủ XHCN chính do dân chủ XHCN là bản chất của chính sách ta, vừa là tiềm năng, vừa là động lực của sự tăng trưởng quốc gia, cần thiết kế xây dựng và từng bước hoàn thành xong nền dân chủ XHCN, bảo vệ dân chủ được thực thi trong trong thực tiễn đời sống ở mỗi cấp, trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp lý, được pháp lý bảo vệ .Thứ hai, thay đổi và nâng cao hiệu suất cao quản trị của Nhà nước, với tư cách Nhà nước là trụ cột của mạng lưới hệ thống chính trị. Việc thay đổi, hoàn thành xong Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, quyết định hành động đến hiệu suất cao tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của hàng loạt mạng lưới hệ thống chính trị .

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hình thức, phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, địa phương nhằm hướng tới một bộ máy Nhà nước gọn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động, đáp ứng ngày càng tích cực hơn các yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân phù hợp với các chuẩn mực của chế độ pháp quyền.

Thứ tư, thực thi công khai minh bạch, minh bạch và nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình phân phối nhu yếu của kiến thiết xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta : ( 1 ) công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trong tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của những cơ quan hành chính Nhà nước ( CQHCNN ) với việc trấn áp quyền lực tối cao Nhà nước một cách hiệu suất cao nhất, do đó phải xem công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình như thể một yếu tố cấu thành cốt lõi trong mọi kế hoạch, kế hoạch, chủ trương, pháp lý về trấn áp quyền lực tối cao của cỗ máy CQHCNN. ( 2 ) thiết kế xây dựng, vận dụng những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức hành chính cần đưa ra những nhu yếu về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức hành chính khi thi hành công vụ. Đồng thời, những hình thức giải quyết và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm cũng cần được lao lý rõ và tương ứng nhằm mục đích bảo vệ thực thi những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trên thực tiễn. ( 3 ) bảo vệ sự tuân thủ pháp lý về công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình của những CQHCNN yên cầu những cơ quan Nhà nước phải thực thi tráng lệ những lao lý có tương quan của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, đặc biệt quan trọng là pháp luật tại Điều 9, trong đó việc công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình phải bảo vệ đúng mực, rõ ràng, rất đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền và tương thích với pháp luật của pháp lý. ( 4 ) bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch trong kiến thiết xây dựng chủ trương, pháp lý, cần thực thi trang nghiêm, hiệu suất cao việc tham vấn quan điểm người dân và doanh nghiệp về những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ; phối hợp với việc minh bạch hóa quy trình chuẩn bị sẵn sàng, soạn thảo, trình, phát hành những chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Đồng thời, cần chú trọng thanh tra rà soát, hệ thống hóa, công bố hạng mục tài liệu bí hiểm Nhà nước để ngăn ngừa, hạn chế việc tận dụng bí hiểm Nhà nước theo nguyên tắc : Công khai là tối đa, bí hiểm là tối thiểu. ( 5 ) nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan Nhà nước trong việc thực thi công khai minh bạch, minh bạch có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình rõ những quan điểm, đề xuất kiến nghị của dân cư về những yếu tố tương quan, đem lại hiệu suất cao cao nhất trong yếu tố này. Đồng thời, Nhà nước cần tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa để tạo thuận tiện nhất cho những tổ chức triển khai, cá thể khi có nhu yếu xử lý việc làm ; tạo điều kiện kèm theo để dân cư hoàn toàn có thể giám sát và trấn áp được hoạt động giải trí của cơ quan công quyền với mục tiêu lấy sự hài lòng của dân cư và doanh nghiệp làm thước đo của hiệu suất cao hành chính công. ( 6 ) nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức hành chính trong thực thi công vụ : việc này yên cầu phải tổ chức triển khai thực thi tốt pháp luật của Luật Cán bộ, công chức ; kiến thiết xây dựng và thực thi chính sách, định mức việc làm theo vị trí việc làm gắn với phân công rõ ràng công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cán bộ, công chức hành chính. Việc bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trong nhìn nhận cán bộ, công chức hành chính và sự minh bạch trong quản trị Nhà nước sẽ tạo thuận tiện cho người dân giám sát hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, trong đó, việc kiến thiết xây dựng, triển khai định mức theo vị trí việc làm và nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình là điều kiện kèm theo để kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính liêm chính, kỷ cương, nghĩa vụ và trách nhiệm. ( 7 ) bảo vệ sự giám sát của người dân và quyền giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và những đoàn thể chính trị – xã hội, sự tham gia của Nhân dân vào quản trị Nhà nước không chỉ làm cho những quyết định hành động của Nhà nước được phát hành sát với trong thực tiễn, mà còn là cơ sở tăng cường sự minh bạch hoạt động giải trí của cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trong quy trình thực thi công vụ. Vì vậy, cần bảo vệ sự giám sát của người dân và quyền giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, những đoàn thể chính trị – xã hội trên trong thực tiễn. Ngoài ra, cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông và những phương tiện thông tin đại chúng trong việc phân phối thông tin về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của cỗ máy Nhà nước nói chung, những CQHCNN nói riêng, tạo diễn đàn tranh luận cho công chúng và tạo dư luận để thôi thúc tiến trình, nội dung minh bạch hóa hoạt động giải trí của cỗ máy Nhà nước nói chung, những CQHCNN nói riêng .

BÙI SỸ LỢI

Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.