“analysis” là gì? Nghĩa của từ analysis trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • [ ə ‘ næləsis ]danh từ, số nhiều analyses

  o   sự phân tích

  o   (vật lý), (hoá học) phép phân tích

  §   qualitative analysis : phép phân tích định tính

  §   quantitative analysis : phép phân tích định lượng

  o   (toán học) giải tích

  §   in the last analysis : phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng

  §   under analysis : được đem phân tích

  o   sự phân tích, phương pháp phân tích

  §   blow pipe analysis : sự phân tích băng ống thổi

  §   check analysis : sự phân tích kiểm nghiệm

  §   chemical analysis : sự phân tích hoá học

  §   combination analysis : sự phân tích tổ hợp

  §   combustion analysis : sự phân tích đốt cháy, sự phân tích nguyên tố hữu cơ

  §   core analysis : sự phân tích mẫu lõi

  §   correlation analysis : sự phân tích tương quan; sự phân tích bằng sự liên kết

  §   crude oil analysis : phương pháp phân tích dầu thô

  §   differential thermal analysis : phương pháp phân tích nhiệt vi sai

  §   drop analysis : phương pháp phân tích giọt

  §   electrolytic analysis : phương pháp phân tích điện

  §   elementary analysis : phương pháp phân tích nguyên tố

  §   float and sink analysis : phương pháp tuyển chìm nổi, phương pháp phân tích trong dung dịch nặng

  §   fractional analysis : phương pháp phân tích phân đoạn

  §   gas volumetric analysis : phương pháp phân tích thể tích khí

  §   grading analysis : sự phân tích độ hạt

  §   granulometric analysis : sự phân tích cát theo cỡ hạt

  §   gravimetric analysis : sự phân tích trọng lực

  §   job analysis : sự phân tích công việc

  §   macroscopic analysis : sự phân tích vĩ mô

  §   mesh analysis : sự phân tích bằng sàng

  §   microscopic analysis : sự phân tích vi mô

  §   on stream analysis : sự phân tích trên dòng

  §   particle size analysis : sự phân tích cỡ hạt

  §   polarographic analysis : sự phân tích bằng phân cực ký

  §   pollen analysis : sự phân tích phấn hoa

  §   proximate analysis : sự phân tích gần đúng

  §   pyrognostical analysis : phương pháp phân tích bằng ống thổi (xác định khoáng vật)

  §   qualitative analysis : phương pháp phân tích định tính

  §   quantitative analysis : phương pháp phân tích định lượng

  §   rough analysis : phương pháp phân tích thô, sự phân tích sơ bộ

  §   screen analysis : sự phân tích bằng sàng

  §   sieve analysis : sự phân tích bằng sàng

  §   soil analysis : sự phân tích đất

  §   spectral analysis : sự phân tích phổ

  §   spot analysis : sự phân tích vết (màu)

  §   structural analysis : phân tích cấu trúc

  §   textural analysis : phân tích cấu tạo (khoáng vật)

  §   ultimate analysis : phân tích cuối cùng

  §   variance analysis : phân tích biên độ

  §   volumetric analysis : phân tích thể tích

  §   water analysis : phân tích nước

  §   well core analysis : phân tích mẫu lõi (giếng khoan)

  §   wet analysis : phân tích ướt

  §   X-ray analysis : sự phân tích bằng tia X

 • Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *