Ai là người có quyền khiếu nại?

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 469 Bộ luật tố tụng hình sự năm năm ngoái ( BLTTHS ) tuân thủ pháp lý về người có quyền khiếu nại được lao lý như sau :

“Điều 469. Người có quyền khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động, hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .

2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này.”

2. Quy định của BLTTHS 2015 về người có quyền khiếu nại.

Quyền khiếu nại là quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp 2013 :
“ Điều 30 .
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền về những việc làm trái pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc tận dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu oan giáng họa, vu cáo làm hại người khác. ”
Tố tụng hình sự ( TTHS ) là một nghành nghề dịch vụ đặc trưng, những hoạt động giải trí tố tụng được triển khai bởi những người có thẩm quyền tác động ảnh hưởng đến những quyền cơ bản của con người được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ. Do vậy, những quyết định hành động, hành vi tố tụng nào trái pháp lý xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai thì họ có quyền khiếu nại về những quyết định hành động hành vi đó .
Đối với bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định hành động truy tố, quyết định hành động vận dụng thủ tục rút gọn, quyết định hành động của Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo nếu có khiếu nại, kháng nghị, kháng nghị thì xử lý theo pháp luật tại những chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của BLTTHS năm ngoái .

BLTTHS 2015 đã bổ sung một số quyết định của các chủ thể có thẩm quyền khi bị khiếu nại hoặc kháng cáo, kháng nghị sẽ được giải quyết theo thủ tục của chế định tương ứng gồm: cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định Hội đồng xét xử sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm, HĐ giám đốc thẩm, HĐ tái phẩm, HĐ xét giảm thời hạn miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Như vậy, so với BLTTHS 2003, Bộ luật bổ trợ những trường hợp “ cáo trạng hoặc quyết định hành động truy tố, quyết định hành động vận dụng thủ tục rút gọn, quyết định hành động của Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm, hợp đồng giám đốc thẩm, hợp đồng tái phẩm, HĐ xét giảm thời hạn miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết của Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *