Nghị định 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội

CHÍNH PHỦ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
—————

Số : 04/2008 / NĐ-CP

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2006 / NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 4320/TTr-BKH ngày 20 tháng 6 năm 2007, văn bản số 5222/BKH-CLPT ngày 23 tháng 7 năm 2007; ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 92/2006/NĐ-CP) như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ Điều 1 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Nghị định này pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm và trình tự lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và quản trị quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những vùng kinh tế tài chính – xã hội ; quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng ( vùng kinh tế tài chính trọng điểm ; khu kinh tế tài chính, khu kinh tế tài chính quốc phòng, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến của cả nước ; hiên chạy dọc kinh tế tài chính, vành đai kinh tế tài chính ) ; quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi là cấp tỉnh ) ; quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của huyện, thị xã, thành phố thường trực tỉnh ( sau đây gọi là cấp huyện ) ; quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ, mẫu sản phẩm đa phần ( trừ quy hoạch thiết kế xây dựng và quy hoạch sử dụng đất ). ” 2. Huỷ bỏ khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP. 3. Sửa đổi, bổ trợ những khoản 2 và 3 Điều 4 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” Điều 4. Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội gồm có : a ) Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng những vùng kinh tế tài chính – xã hội, những chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng ( vùng kinh tế tài chính trọng điểm ; khu kinh tế tài chính, khu kinh tế tài chính quốc phòng, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến của cả nước ; hiên chạy dọc kinh tế tài chính, vành đai kinh tế tài chính ) ; quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp tỉnh. b ) Để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch thiết kế xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với những sở, ngành trong tỉnh, lập quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện. c ) Quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ và mẫu sản phẩm hầu hết trên khoanh vùng phạm vi cả nước ( pháp luật tại khoản 14 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ trợ Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ). d ) Đối với quy hoạch ngành, nghành, mẫu sản phẩm đa phần cấp tỉnh : địa thế căn cứ nhu yếu tăng trưởng trong từng thời kỳ, quy hoạch ngành, nghành, loại sản phẩm đa phần do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động “. 4. Sửa đổi, bổ trợ những khoản 1 và 2 Điều 6 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 1. Bảo đảm tính đồng điệu, thống nhất giữa kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 5 năm của cả nước, giữa quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xãhội với quy hoạch thiết kế xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. 2. Quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành, loại sản phẩm đa phần, vùng, cấp tỉnh phải bảo vệ tính thống nhất. Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội phải phân phối nhu yếu về quốc phòng, bảo mật an ninh. Các Bộ, ngành, địa phương, những cơ quan chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp, tương hỗ, cung ứng những thông tin thiết yếu cho cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành lập quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng, tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. ” 5. Bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 6 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 6. Cơ quan được giao trách nhiệm lập quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội phải đồng thời lập báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch trong quy trình lập quy hoạch. ” 6. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 1. Phân cấp lập và trình phê duyệt quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. a ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với những Bộ, cơ quan, địa phương tương quan tổ chức triển khai lập và trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những vùng kinh tế tài chính – xã hội và những chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng ( lao lý tại khoản 9 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ trợ Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ). b ) Các Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ chủ trì, phối hợp với những cơ quan, địa phương tương quan tổ chức triển khai lập và phê duyệt quy hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ và mẫu sản phẩm hầu hết thuộc ngành, nghành mình đảm nhiệm ( ngoài ngành, nghành và loại sản phẩm đa phần pháp luật tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định này ). c ) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chủ trì, phối hợp với những Bộ, ngành tương quan tổ chức triển khai lập và trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp tỉnh. d ) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập và trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện. đ ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho những sở quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ, loại sản phẩm hầu hết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ, loại sản phẩm đa phần của tỉnh. ” 7. Sửa đổi, bổ trợ những khoản 6 và 7 Điều 11 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 6. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước và gửi văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tác dụng lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt sau khi quy hoạch được trải qua và quyết định hành động phê chuẩn có hiệu lực hiện hành thi hành. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình tác dụng việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt quy hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh. 7. Quy hoạch sau khi được phê duyệt, Thủ trưởng cơ quan quản trị nhà nước trình quy hoạch có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thông tin, công bố công khai minh bạch quy hoạch ( trừ quy hoạch có nội dung bí hiểm vương quốc ) đơn cử như sau : a ) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, thông tin công khai minh bạch bằng văn bản quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những vùng, những chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng. b ) Các Bộ trưởng quản trị ngành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, thông tin công khai minh bạch bằng văn bản quy hoạch ngành, loại sản phẩm hầu hết thuộc nghành nghề dịch vụ mình quản trị cho Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và những Bộ, ngành tương quan. c ) quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, thông tin công khai minh bạch về quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp tỉnh. d ) Thủ trưởng sở, ngành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, thông tin công khai minh bạch về quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành loại sản phẩm hầu hết cấp tỉnh. đ ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công bố, thông tin công khai minh bạch về quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện. Nội dung những loại quy hoạch trên phải được công bố, thông tin công khai minh bạch, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để công dân, doanh nghiệp, những nhà đầu tư trong và ngoài nước thuận tiện tiếp cận nghiên cứu và điều tra, khai thác. Đồng thời, làm địa thế căn cứ để theo dõi, giám sát, yêu cầu những bổ trợ thiết yếu ; tránh thực trạng tiến hành thực thi xô lệch quy hoạch “. 8. Huỷ bỏ Mục 1 Chương II Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP gồm những Điều 12, 13, 14. 9. Sửa đổi, bổ trợ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 2. Các chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng a ) Vùng kinh tế tài chính trọng điểm Bắc Bộ, gồm 8 tỉnh, thành phố : TP.HN, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành Phố Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thành Phố Bắc Ninh.

b) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

c ) Vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam, gồm 8 tỉnh, thành phố : Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phuớc, Long An, Tiền Giang. d ) Các khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến của cả nước, hiên chạy kinh tế tài chính, vành đai kinh tế tài chính. đ ) Các khu kinh tế tài chính quốc phòng. ” 10. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 17 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 1. Kết quả triển khai Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước quá trình trước và hiệu quả nghiên cứu và điều tra thiết kế xây dựng Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước quá trình tiếp theo. ” 11. Huỷ bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP. 12. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 1. Kết quả thực thi Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước quy trình tiến độ trước và tác dụng nghiên cứu và điều tra thiết kế xây dựng Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước tiến trình tiếp theo. ” 13. Huỷ bỏ khoản 2 Điều 20 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP. 14. Sửa đổi, bổ trợ Điều 25 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau :

“Điều 25. Các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu sau đây các Bộ quản lý ngành phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

1. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, gồm : mạng lưới hệ thống đường cao tốc, đường liên vùng, liên tỉnh ; đường tàu ; mạng lưới hệ thống trường bay ; mạng lưới hệ thống những khu công nghiệp, mạng lưới hệ thống những khu kinh tế tài chính ; mạng lưới hệ thống cảng biển ; mạng lưới hệ thống cấp nước cấp vùng ; mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước đô thị loại đặc biệt quan trọng ; hạ tầng kỹ thuật thông tin ; mạng lưới hệ thống những khu công trình giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn ; mạng lưới hệ thống thuỷ lợi ; đê biển ; mạng lưới hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền. 2. Kết cấu hạ tầng xã hội, gồm : mạng lưới những trường ĐH ; mạng lưới bệnh viện cấp vùng và cấp tỉnh. 3. Các ngành, loại sản phẩm hầu hết, gồm : sản xuất điện ; sản xuất xi-măng ; vật tư nổ công nghiệp ; sản xuất phân bón ; thăm dò, khai thác và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ; thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên : đá vôi để sản xuất xi-măng, than, dầu khí, sắt, bô xít, tài nguyên quý và hiếm ( vàng, bạc, platin, kim cương, ruby, saphia ( coridon ), emorot ) ; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 4. Quy hoạch tăng trưởng những ngành, nghành và mẫu sản phẩm đặc trưng tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc và truyền thống cuội nguồn văn hoá, thiết chế văn hoá, phát thanh, truyền hình do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. 5. Trong từng thời kỳ, hạng mục những ngành, nghành nghề dịch vụ và mẫu sản phẩm hầu hết của cả nước chưa pháp luật tại mục 3 khoản 14 Điều 1 Nghị định này, nhưng thiết yếu phải lập quy hoạch tăng trưởng do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. ” 15. Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 Điều 27 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” 1. Kết quả thực thi Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước tiến trình trước và hiệu quả điều tra và nghiên cứu kiến thiết xây dựng Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước quá trình tiếp theo. ” 16. Huỷ bỏ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP. 17. Sửa đổi, bổ trợ Điều 31 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau : ” Điều 31. Thẩm quyền thẩm định và đánh giá những quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 1. Cơ quan thực thi lập quy hoạch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập Hội đồng đánh giá và thẩm định để tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, đơn cử : a ) Các quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành, mẫu sản phẩm hầu hết do Bộ quản trị chuyên ngành chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập Hội đồng thẩm định và đánh giá để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá. b ) Các quy hoạch vùng kinh tế tài chính – xã hội và chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập Hội đồng đánh giá và thẩm định để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá. c ) Quy hoạch những khu kinh tế tài chính quốc phòng do Bộ Quốc phòng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lập Hội đồng đánh giá và thẩm định để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá. d ) Các quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện, quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ, loại sản phẩm đa phần cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương lập Hội đồng đánh giá và thẩm định để tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá. 2. Trong quy trình tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, những Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phải lấy quan điểm bằng văn bản của những Bộ, ngành, địa phương tương quan. 3. Các quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội có tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh phải có sự tham gia thẩm định và đánh giá cửa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Các cơ quan được giao tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá phải lấy quan điểm bằng văn bản của những Bộ, ngành, những địa phương tương quan và hoàn toàn có thể thuê những tổ chức triển khai tư vấn, cá thể có năng lượng tham gia đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản quy hoạch trong trường hợp thiết yếu. Sau khi có tác dụng thẩm định và đánh giá, cơ quan được giao thẩm định và đánh giá lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định, làm địa thế căn cứ để cơ quan lập quy hoạch hoàn hảo đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. ” 18. Sửa đổi, bổ trợ Điều 34 Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP như sau :

“Điều 34. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội

1. Thủ tướng nhà nước phê duyệt : Quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành và loại sản phẩm hầu hết được lao lý tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định này ; quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những vùng kinh tế tài chính – xã hội, những chủ quyền lãnh thổ đặc biệt quan trọng ; quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp tỉnh. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước phê duyệt : quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ, mẫu sản phẩm hầu hết của ngành ngoài khoanh vùng phạm vi lao lý tại khoản 14 Điều 1 Nghị định này. 3. quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt : quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện ; quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành, loại sản phẩm hầu hết cấp tỉnh. 4. Trước khi những Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch toàn diện và tổng thể phải lấy quan điểm bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về : sự tương thích về tiềm năng, khu công trình trọng điểm, tính đồng nhất so với quy mô, tiến trình, bước đi, thứ tự ưu tiên và về năng lực phân phối nguồn lực cho quy hoạch. Đối với quy hoạch tăng trưởng ngành, nghành, mẫu sản phẩm đa phần cấp tỉnh và quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cấp huyện, trước khi trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phải lấy quan điểm của Sở Kế hoạch và Đầu tư về : sự tương thích về tiềm năng, khu công trình trọng điểm, tính đồng nhất so với quy mô, quy trình tiến độ, bước đi, thứ tự ưu tiên và về năng lực phân phối nguồn lực cho quy hoạch. ”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 2. Bãi bỏ những lao lý trước đây trái với pháp luật tại Nghị định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Nghị định này. 2. Hàng năm, những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình tình hình triển khai quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ, mẫu sản phẩm đa phần thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ mình đảm nhiệm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước. Hàng năm, Thủ trưởng sở, ngành cấp tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình về tình hình triển khai quy hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh. 3. Các Bộ, ngành, địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm củng cố, sắp xếp lại tổ chức triển khai, tăng cường lực lượng cán bộ trình độ làm công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng kế hoạch và quy hoạch để cung ứng nhu yếu nâng cao chất lượng lập, đánh giá và thẩm định và quản trị quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những Bộ, ngành tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định này. /.

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *