Thong tu 48 2015 TT BCT sua doi thong tu 40 2015 TT BCT

Ngày đăng : 22/11/2017, 08 : 55

BỘ CƠNG THƯƠNG Số: 48/2015/TT-BCT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại xuất xứ hàng hóa; Thực Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Hàn Quốc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký thức ngày 05 tháng năm 2015 Hà Nội, Việt Nam; Theo đề nghị Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Hàn Quốc đề nghị Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 Bộ Công Thương quy định thực Quy tắc xuất xứ Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Hàn Quốc (sau gọi Thông tư số 40/2015/TT-BCT) Điều Sửa đổi Điều Thông tư số 40/2015/TT-BCT Sửa đổi Điều Thông tư số 40/2015/TT-BCT sau: “Điều Điều khoản thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015./.” Điều Điều khoản thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: – Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; – UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; – Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng TW Ban Kinh tế TW; – Viện KSND tối cao; – Tòa án ND tối cao; – Cơ quan TW Đoàn thể; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); – Công báo; – Kiểm tốn Nhà nước; – Các website: Chính phủ, Bộ Cơng Thương; – Các Sở Công Thương; – Bộ Công Thương: Bộ trưởng; Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; Vụ, Cục; Phòng QLXNK khu vực (20); – BQL KCN CX Hà Nội; – Lưu: VT, XNK (10) Vũ Huy Hoàng

– Xem thêm –

Xem thêm: Thong tu 48 2015 TT BCT sua doi thong tu 40 2015 TT BCT, Thong tu 48 2015 TT BCT sua doi thong tu 40 2015 TT BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *