Công văn 3835/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27/09/2013

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——————-

Số : 3835 / BHXH-CST

V / v : Sai sót những tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua phản ánh của những địa phương, lúc bấy giờ có rất nhiều trường hợp khi người tham gia bảo hiểm xã hội ( BHXH ), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ) nghỉ việc và làm thủ tục xử lý chính sách BHTN thì những Trung tâm Giới thiệu việc làm không nhận hồ sơ do có sai sót, không trùng khớp số Giấy chứng minh nhân dân cấp, nơi cấp hoặc hộ khẩu thường trú trên sổ BHXH với Giấy chứng minh nhân dân của người lao động. Về yếu tố này, Bảo hiểm xã hội Nước Ta có quan điểm như sau :

Theo lao lý tại Điều 61 Quy định phát hành kèm theo Quyết định số 1111 / QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nước Ta về việc phát hành Quy định quản trị thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; quản trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc đổi khác ; cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH. Ngoài những trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH, BHTN có đổi khác những nội dung khác như : số chứng tỏ nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH .

Để tránh thực trạng người lao động phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà và ảnh hưởng tác động đến thời hạn hưởng BHTN của người lao động, nhu yếu Bảo hiểm xã hội những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thống nhất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội những tỉnh, thành phố, đồng thời ý kiến đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ huy Trung tâm Giới thiệu việc làm không trả lại hồ sơ xử lý BHTN khi không có sự trùng khớp số chứng tỏ nhân dân, ngày cấp, nơi cấp hoặc hộ khẩu thường trú với sổ BHXH để kịp thời xử lý quyền lợi và nghĩa vụ cho người tham gia BHXH, BHTN. / .

Nơi nhận :

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, CST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *