Quyết định 323/QĐ-BTC đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số : 323 / QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

————–

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái ;Căn cứ Nghị định số 34/2016 / NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của nhà nước về Công báo ;Căn cứ Nghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của nhà nước về công tác làm việc văn thư ;Căn cứ Nghị định số 09/2010 / NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của nhà nước về công tác làm việc văn thư ;Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Khoản 2 Điều 1 :Đính chính cụm từ “ Thông tư này vận dụng so với những đối tượng người dùng ” thành “ Thông tư này vận dụng so với những đối tượng người tiêu dùng được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng gồm có : ”2. Điểm m khoản 2 Điều 5 :Đính chính đoạn “ Cơ sở giảng dạy, tu dưỡng hoặc cơ quan tổ chức triển khai lớp huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 10 % trên tổng kinh phí đầu tư của mỗi lớp học và được tính trong khoanh vùng phạm vi nguồn kinh phí đầu tư giảng dạy, tu dưỡng được phân chia để ngân sách cho những nội dung chi pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này ” thành “ Cơ sở giảng dạy, tu dưỡng hoặc cơ quan tổ chức triển khai lớp giảng dạy, tu dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 10 % trên tổng kinh phí đầu tư của mỗi lớp học và được tính trong khoanh vùng phạm vi nguồn kinh phí đầu tư giảng dạy, tu dưỡng được phân chia để ngân sách cho những nội dung chi pháp luật tại gạch đầu dòng thứ 14 điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này ” .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, VP (400 b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *