Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt N

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 16/2018 / TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2014 / TT-NHNN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 36/2014/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN

1. Bổ sung khoản 25 vào Điều 3 như sau :

25. Tỷ giá để tính toán các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn tại Thông tư này (sau đây gọi là tỷ giá) được quy định như sau:

a ) Tỷ giá quy đổi những loại ngoại tệ sang đồng Nước Ta : ( i ) Vào ngày thao tác không phải ngày thao tác cuối tháng, cuối quý, cuối năm : vận dụng theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá hạch toán tại Hệ thống thông tin tài khoản kế toán những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; ( ii ) Vào ngày thao tác là ngày thao tác cuối tháng, cuối quý, cuối năm : vận dụng theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá quy đổi Bảng cân đối thông tin tài khoản kế toán tháng, quý, năm bằng ngoại tệ ra đồng Nước Ta so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng đồng xu tiền hạch toán là đồng Nước Ta hoặc tỷ giá quy đổi báo cáo giải trình kinh tế tài chính bằng ngoại tệ ra đồng Nước Ta so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế sử dụng đồng xu tiền hạch toán là ngoại tệ tại Hệ thống thông tin tài khoản kế toán những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và Chế độ báo cáo giải trình kinh tế tài chính so với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; b ) Tỷ giá quy đổi những loại ngoại tệ khác sang đô la Mỹ do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế pháp luật. ” 2. Điểm b và điểm c khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ b ) Tỷ lệ dự trữ thanh khoản được xác lập theo công thức sau :

Tỷ lệ dự trữ thanh toán ( % ) = Tài sản có tính thanh toán cao x 100
Tổng Nợ phải trả

Trong đó : – Tài sản có tính thanh toán cao được pháp luật tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này ; – Tổng Nợ phải trả là khoản mục Tổng Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán, trừ đi : + Khoản tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức khoản chiết khấu sách vở có giá, khoản vay được cầm đồ bằng sách vở có giá ( trừ đi khoản tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở trái phiếu của Công ty Quản lý tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Nước Ta phát hành ) ; khoản vay qua đêm trong thanh toán giao dịch điện tử liên ngân hàng nhà nước ; khoản bán có kỳ hạn sách vở có giá qua nhiệm vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước. + Khoản cấp tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác dưới những hình thức bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu và khoản vay được cầm đồ : ( i ) những loại sách vở có giá được sử dụng trong những thanh toán giao dịch của Ngân hàng Nhà nước ; ( ii ) những loại trái phiếu, tín phiếu do nhà nước những nước, Ngân hàng Trung ương những nước phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán giao dịch, được tổ chức triển khai xếp hạng quốc tế ( Standard và Poor’s, Fitch Rating ) xếp hạng từ mức AA hoặc tương tự trở lên hoặc thang thứ hạng tương ứng của doanh nghiệp xếp hạng tin tưởng độc lập khác. c ) Tài sản có tính thanh toán cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Nước Ta, gồm có đồng Nước Ta và những loại ngoại tệ tự do quy đổi khác quy đổi sang đồng Nước Ta theo tỷ giá lao lý tại điểm a khoản 25 Điều 3 Thông tư này. ”. 3. Điểm a khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ a ) Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải đo lường và thống kê và duy trì tỷ suất năng lực chi trả trong 30 ngày so với đồng Nước Ta ( gồm có đồng Nước Ta và những loại ngoại tệ tự do quy đổi khác quy đổi sang đồng Nước Ta theo tỷ giá lao lý tại điểm a khoản 25 Điều 3 Thông tư này ) và tỷ suất năng lực chi trả trong 30 ngày so với ngoại tệ ( gồm có đô la Mỹ và những ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá lao lý tại điểm b khoản 25 Điều 3 Thông tư này ) ; ” 4. Điều 17 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ 1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế xác lập tỷ suất tối đa của nguồn vốn thời gian ngắn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo đồng Nước Ta ( gồm có đồng Nước Ta, những loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Nước Ta theo tỷ giá lao lý tại điểm a khoản 25 Điều 3 Thông tư này ) theo công thức sau đây :

A ( % ) = B x 100
C

Trong đó : – A : Tỷ lệ của nguồn vốn thời gian ngắn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn. – B : Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn pháp luật tại khoản 2 Điều này trừ đi tổng nguồn vốn trung hạn, dài hạn pháp luật tại khoản 3 Điều này. – C : Nguồn vốn thời gian ngắn lao lý tại khoản 4 Điều này. 2. Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn gồm có : a ) Dư nợ những khoản sau đây có thời hạn còn lại trên 01 ( một ) năm : ( i ) Các khoản cho vay, cho thuê kinh tế tài chính ( gồm có cả khoản cho vay, cho thuê kinh tế tài chính so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta ), trừ : – Khoản cho vay, cho thuê kinh tế tài chính bằng nguồn ủy thác của nhà nước, cá thể và của tổ chức triển khai khác ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta ; ngân hàng nhà nước mẹ, Trụ sở ở quốc tế của ngân hàng nhà nước mẹ ) mà những rủi ro đáng tiếc tương quan đến khoản cho vay, cho thuê kinh tế tài chính này do nhà nước, cá thể và tổ chức triển khai này chịu ; – Khoản cho vay những chương trình, dự án Bất Động Sản bằng nguồn vay tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước theo quyết định hành động của nhà nước, Thủ tướng nhà nước. ( ii ) Các khoản ủy thác cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác cho vay, cho thuê kinh tế tài chính mà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ủy thác chịu rủi ro đáng tiếc ;

(iii) Các khoản mua, đầu tư vào giấy tờ có giá (bao gồm cả trái phiếu do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành), trừ giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước;

( iv ) Đối với khoản cho vay, cho thuê kinh tế tài chính, ủy thác pháp luật tại tiết ( i ) và tiết ( ii ) điểm này có nhiều khoản nợ tương ứng với kỳ hạn trả nợ khác nhau thì thời hạn còn lại để tính vào dư nợ cho vay trung, dài hạn được xác lập so với từng khoản nợ tương ứng với kỳ hạn trả nợ của khoản nợ đó. b ) Dư nợ gốc bị quá hạn của khoản cho vay, ủy thác cho vay, cho thuê kinh tế tài chính, số dư mua, góp vốn đầu tư sách vở có giá. 3. Nguồn vốn trung hạn, dài hạn gồm có số dư có thời hạn còn lại trên 01 ( một ) năm của những khoản sau đây : a ) Tiền gửi của cá thể ; b ) Tiền gửi của tổ chức triển khai trong nước và quốc tế, trừ tiền gửi những loại của Kho bạc Nhà nước ; c ) Tiền vay tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế ( trừ tiền vay của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta ) ; d ) Tiền vay nhà nước dưới hình thức vốn hỗ trợ vốn ủy thác góp vốn đầu tư mà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu rủi ro đáng tiếc ; đ ) Tiền vay của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đầu mối trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tham gia cho vay lại so với những dự án Bất Động Sản hỗ trợ vốn, ủy thác góp vốn đầu tư và những rủi ro đáng tiếc tương quan đến khoản cho vay do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu ; e ) Tiền kêu gọi từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi, trái phiếu ; g ) Vốn điều lệ, vốn được cấp, quỹ dự trữ bổ trợ vốn điều lệ, quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng, và quỹ dự trữ kinh tế tài chính còn lại sau khi trừ đi giá trị nguyên giá của những khoản mua, góp vốn đầu tư gia tài cố định và thắt chặt, góp vốn, mua CP theo lao lý của pháp lý ; h ) Thặng dư vốn CP, doanh thu không chia còn lại sau khi mua CP quỹ ; i ) Tiền vay tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta so với trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước ; k ) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân so với trường hợp ngân hàng nhà nước hợp tác xã. 4. Nguồn vốn thời gian ngắn gồm có số dư có thời hạn còn lại đến 01 ( một ) năm ( gồm có cả những khoản tiền gửi không kỳ hạn ) của những khoản sau đây : a ) Tiền gửi của cá thể, trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng ; b ) Tiền gửi của tổ chức triển khai trong nước và quốc tế, trừ những khoản sau đây : ( i ) Tiền gửi những loại của Kho bạc Nhà nước ; ( ii ) Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của người mua ; ( iii ) Tiền gửi của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta. c ) Tiền vay tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế ( trừ tiền vay của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta ) ; d ) Tiền vay nhà nước dưới hình thức vốn hỗ trợ vốn ủy thác góp vốn đầu tư mà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu rủi ro đáng tiếc ; đ ) Tiền vay của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế đầu mối trong trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tham gia cho vay lại so với những dự án Bất Động Sản hỗ trợ vốn, ủy thác góp vốn đầu tư và những rủi ro đáng tiếc tương quan đến khoản cho vay do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu ; e ) Tiền kêu gọi từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng từ tiền gửi, trái phiếu ; g ) Tiền gửi, tiền vay tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế khác tại Nước Ta so với trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước ; h ) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân so với trường hợp ngân hàng nhà nước hợp tác xã. 5. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải tuân thủ tỷ suất tối đa của nguồn vốn thời gian ngắn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây : a ) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 : ( i ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế : 45 % ; ( ii ) Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước : 90 %. b ) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 : ( i ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế : 40 % ; ( ii ) Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước : 90 %. ” 5. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ trợ như sau : “ 1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước hợp tác xã, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế triển khai tỷ suất tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo đồng Nước Ta ( gồm có đồng Nước Ta và những loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Nước Ta theo tỷ giá pháp luật tại điểm a khoản 25 Điều 3 Thông tư này ) được xác lập theo công thức sau :

LDR = L x 100 %
D

Trong đó : – LDR : Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. – L : Tổng dư nợ cho vay lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. – D : Tổng tiền gửi pháp luật tại khoản 4 Điều này. ”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, Thủ trưởng những đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, quản trị Hội đồng quản trị, quản trị Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2018. 2. Bãi bỏ khoản 15, khoản 16, khoản 17 và khoản 22 Điều 1 Thông tư số 19/2017 / TT-NHNN ngày 28/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 36/2014 / TT-NHNN. /.


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban Lãnh đạo NHNN;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *