Công văn 1501/TCHQ-GSQL năm 2016 báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tài chính và thực hiện Quyết định 1966/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1501/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

nh gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo lao lý tại Luật Hải quan, những văn bản hướng dẫn triển khai Luật Hải quan, phương pháp quản trị và thủ tục hải quan so với mô hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất cơ bản đã đơn giản hóa tối đa để tạo thuận tiện cho hoạt động giải trí xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy trình tiến hành triển khai, cơ quan hải quan, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn vất vả khi thực thi theo phương pháp quản trị mới so với những mô hình này, đặc biệt quan trọng là việc lập, đảm nhiệm, giải quyết và xử lý báo cáo giải trình quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo năm kinh tế tài chính. Để thống nhất thực thi, Tổng cục Hải quan nhu yếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không cho đến những Chi cục Hải quan thường trực nơi quản trị mô hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất 1 số ít nội dung sau : 1. Về mô hình phải triển khai báo cáo giải trình quyết toán theo pháp luật tại Điều 60 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC : – Loại hình gia công ; – Loại hình sản xuất xuất khẩu không có ý kiến đề nghị hoàn thuế / không thu thuế, trừ trường hợp đã triển khai hoàn thuế / không thu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 16120 / BTC-TCHQ ngày 01/11/2015 của Tổng cục Hải quan ; – Doanh nghiệp chế xuất ( gồm mô hình gia công và SXXK ). 2. Về số liệu biểu lộ trên mẫu số 15 / BCQT-NVL / GSQL phát hành kèm theo Thông tư số 38/2015 / TT-BTC : Yêu cầu Cục Hải quan những tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp triển khai theo pháp luật tại Điều 60 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC, Điểm 7 công văn số 18195 / BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính ; Điểm 1. b công văn số 1171 / TCHQ-GSQL ngày 17/2/2016 của Tổng cục Hải quan. Ngoài ra, Tổng cục hải quan hướng dẫn thêm như sau : 2.1 ) Đối với mô hình gia công : – Đề nghị hướng dẫn những doanh nghiệp thực thi việc lập sổ theo dõi nguyên vật liệu, vật tư và thành phẩm tương tự như những tài Khoản 152, 155 lao lý tại Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC, Quyết định số 48/2006 / QĐ-BTC ; trường hợp doanh nghiệp theo dõi hoạt động giải trí gia công theo trị giá thì phương pháp lập báo cáo giải trình quyết toán triển khai theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 dưới đây. – Trường hợp mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ của doanh nghiệp theo dõi chi tiết cụ thể theo lượng sản phẩm & hàng hóa, không theo trị giá thì được kết xuất số liệu theo lượng để báo cáo giải trình. Biểu mẫu sử dụng để báo cáo giải trình quyết toán là biểu mẫu số 15 / BCQT-NVL / GSQL trong đó số tiền được thay bằng số lượng và theo từng chủng loại nguyên vật liệu. 2.2 ) Đối với mô hình SXXK : Số liệu biểu lộ trên báo cáo giải trình quyết toán là số liệu phản ánh trên mạng lưới hệ thống sổ kế toán theo những tài Khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập-xuất-tồn kho nguyên vật liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo giải trình ; những tài Khoản tương quan khác ( như 151, 154, 621, 631, 632, … ) doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm xuất trình, báo cáo giải trình khi cơ quan hải quan nhu yếu trong quy trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Số liệu trên m ẫu số 15 / BCQT-NVL / GSQL được triển khai như sau : a ) Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu : Số liệu nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu ship hàng hoạt động giải trí sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trong kỳ gồm : – Trị giá tồn thời điểm đầu kỳ ( cột số 4 ) là tổng trị giá tồn dư cuối kỳ của nguyên vật liệu được chốt đến ngày kết thúc năm kinh tế tài chính từ kỳ trước chuyển sang ; – Trị giá nhập trong kỳ ( cột số 5 ) là tổng trị giá nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ, gồm có : nhập khẩu từ quốc tế, nhập khẩu từ khu phi thuế quan, nhập khẩu tại chỗ, nhập chuyển tiếp từ hợp đồng gia công khác sang, nhập khẩu từ trong nước ( vận dụng cho DNCX ) … được kết xuất từ tài Khoản 152. – Trị giá xuất trong kỳ ( cột số 6 ) là tổng trị giá nguyên vật liệu xuất kho, gồm có : xuất kho để sản xuất, xuất kho đi gia công lại theo những đơn hàng, xuất bán trong nước sau khi chuyển Mục đích sử dụng, xuất trả nguyên vật liệu, vật tư … được kết xuất từ tài Khoản 152. Trị giá nguyên vật liệu phản ánh trên báo cáo giải trình quyết toán là giá gốc của nguyên vật liệu, gồm có : giá mua ghi trên hóa đơn ( tờ khai hải quan ), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường phải nộp ( nếu có ), ngân sách luân chuyển, bốc xếp, dữ gìn và bảo vệ, phân loại, bảo hiểm, … nguyên vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác làm việc phí của cán bộ thu mua, ngân sách của bộ phận thu mua độc lập, những ngân sách khác có tương quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức ( nếu có ). Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên vật liệu mua vào gồm có cả thuế GTGT. b ) Đối với thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu : Số liệu những thành phẩm được sản xuất để xuất khẩu gồm : – Trị giá tồn thời điểm đầu kỳ ( cột số 4 ) là tổng trị giá tồn dư cuối kỳ của thành phẩm được chốt đến ngày kết thúc năm kinh tế tài chính từ kỳ trước chuyển sang ; – Trị giá nhập trong kỳ ( cột số 5 ) là tổng trị giá thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu trong kỳ nhập kho ( gồm có cả thành phẩm nhận lại sau khi thuê gia công lại ) được kết xuất từ tài Khoản 155 ; – Trị giá xuất trong kỳ ( cột số 6 ) là tổng trị giá thành phẩm xuất kho, gồm có : xuất ra quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ, xuất chuyển tiếp sang hợp đồng gia công khác, xuất bán trong nước sau khi chuyển Mục đích sử dụng được kết xuất từ tài Khoản 155. Lưu ý : Cục Hải quan những tỉnh, thành phố cần hướng dẫn doanh nghiệp tích hợp số liệu từ 03 bộ phận : ( 1 ) bộ phận quản trị kho, ( 2 ) bộ phận kế toán và ( 3 ) bộ phận xuất nhập khẩu thành một để số liệu bộc lộ trên báo cáo giải trình quyết toán thống nhất, tương thích với mạng lưới hệ thống sổ, chứng từ kế toán đang theo dõi tại doanh nghiệp, tránh trường hợp số liệu chênh lệch, không đúng mực giữa 03 bộ phận này, doanh nghiệp mất thời hạn báo cáo giải trình khi có nhu yếu ; khi lập báo cáo giải trình quyết toán doanh nghiệp không phải quy đổi bán thành phẩm ( từ tài Khoản 154 hoặc tài Khoản tựa như ) sang nguyên vật liệu để bộc lộ trong báo cáo giải trình quyết toán. 3. Nộp, đảm nhiệm báo cáo giải trình quyết toán : Hiện tại năm kinh tế tài chính của những doanh nghiệp hoạt động giải trí theo mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta được kết thúc ở những mốc sau : 31/12, 31/3, 30/6, 30/9. Yêu cầu Cục Hải quan những tỉnh, thành phố chỉ huy những đơn vị chức năng hải quan thường trực chớp lấy đơn cử ngày khởi đầu, ngày kết thúc năm kinh tế tài chính của doanh nghiệp thuộc quyền quản trị để có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp nộp báo cáo giải trình quyết toán đúng thời hạn pháp luật tại Khoản 1 Điều 60 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC. Việc tiếp đón, kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán thực thi theo hướng dẫn tại Điều 21 Quy trình thủ tục hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát hành kèm theo Quyết định số 1966 / QĐ-TCHQ ( dưới đây viết tắt là Quyết định 1966 / QĐ-TCHQ ). Khi chưa có mạng lưới hệ thống tương hỗ đảm nhiệm báo cáo giải trình quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo năm kinh tế tài chính, nhu yếu Cục Hải quan những tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực thi nộp báo cáo giải trình quyết toán bằng văn bản ( bản giấy ) tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu hoặc Chi cục Hải quan quản trị doanh nghiệp chế xuất theo lao lý tại Khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ; khi đảm nhiệm báo cáo giải trình quyết toán không nhu yếu doanh nghiệp nộp thêm bất kỳ chứng từ nào khác. Các Chi cục Hải quan thực thi việc đảm nhiệm báo cáo giải trình quyết toán, lập sổ theo dõi việc nộp báo cáo giải trình quyết toán theo năm kinh tế tài chính của doanh nghiệp để có kế hoạch đôn đốc, giải quyết và xử lý những trường hợp không nộp hoặc chậm nộp báo cáo giải trình quyết toán theo lao lý. 4. Xử lý báo cáo giải trình quyết toán : a ) Các trường hợp kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán :

Căn cứ quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận báo cáo quyết toán thực hiện phân loại doanh nghiệp để áp dụng biện pháp kiểm tra theo quy định. Các trường hợp phải kiểm tra báo cáo quyết toán gồm:

a1 ) Báo cáo quyết toán của tổ chức triển khai, cá thể nộp lần đầu ; a2 ) Báo cáo quyết toán có sự chênh lệch không bình thường về số liệu so với Hệ thống của cơ quan hải quan ; a3 ) Kiểm tra sau khi ra quyết định hành động hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế ; a4 ) Kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán trên cơ sở vận dụng quản trị rủi ro đáng tiếc, nhìn nhận tuân thủ pháp lý của tổ chức triển khai, cá thể. Đối với doanh nghiệp ưu tiên, việc kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán thực thi theo pháp luật của Bộ Tài chính về hướng dẫn vận dụng chính sách ưu tiên trong việc thực thi thủ tục xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa so với doanh nghiệp. b ) Cách thức kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán : Thực hiện theo lao lý tại Điều 59 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ; những mẫu biểu quyết định hành động kiểm tra, Kết luận kiểm tra vận dụng tương tự như như những mẫu biểu sử dụng cho hoạt động giải trí kiểm tra sau thông quan. Lưu ý những đơn vị chức năng hải quan cần dữ thế chủ động giảng dạy, tu dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán, kế toán cho cán bộ công chức hải quan để phân phối nhu yếu theo phương pháp quản trị mới. 5. Triển khai triển khai phần III Quyết định số 1966 / QĐ-TCHQ : Yêu cầu Cục Hải quan những tỉnh, thành phố tiến hành triển khai đúng theo hướng dẫn từ Điều 16 – Điều 22 Quyết định số 1966 / QĐ-TCHQ, Điểm 1 công văn số 1171 / TCHQ-GSQL ngày 17/2/2016 của Tổng cục Hải quan. Việc tiến hành theo dõi, tích lũy, nghiên cứu và phân tích thông tin, nhìn nhận quy trình tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp được triển khai tiếp tục, liên tục ; ngoài những, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm việc tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin tương quan đến doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 17 Quyết định số 1966 / QĐ-TCHQ như sau : 5.1 ) Thu thập thông tin về doanh nghiệp : a ) Về nhân thân doanh nghiệp : – Loại hình doanh nghiệp ( góp vốn đầu tư quốc tế ( DNCX ), doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ thành viên, … ) – Tên người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, quốc tịch ; – Tổng số vốn pháp định, vốn Điều lệ ; – Ngành nghề kinh doanh thương mại theo giấy ghi nhận kinh doanh thương mại / giấy phép góp vốn đầu tư ; – Địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở ; số lượng, địa chỉ cơ sở sản xuất ; b ) Về tình hình hoạt động giải trí của doanh nghiệp : – Thời gian mở màn hoạt động giải trí của doanh nghiệp ( ngày / tháng / năm ) ; – Năng lực sản xuất của doanh nghiệp ( số lượng máy móc, thiết bị, số lượng công nhân viên, hiệu suất sản xuất ra mẫu sản phẩm theo tháng / quý / năm ) ; – Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu ; – Tổng số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo năm – Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu theo năm – Thị phần xuất khẩu, nhập khẩu c ) Về tình hình chấp hành pháp lý của doanh nghiệp : – Chấp hành pháp lý về hải quan ; pháp lý về thuế : tần suất vi phạm, mức độ vi phạm ; xếp hạng doanh nghiệp, … – Chấp hành pháp lý khác ( hình sự, dân sự, hành chính, … ) d ) Từ những nguồn thông tin khác, … 5.2 ) Phân tích, nhìn nhận thông tin, xếp loại doanh nghiệp : Trên cơ sở những thông tin tích lũy được từ những nguồn tài liệu khác nhau, công chức được giao trách nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, xác lập doanh nghiệp có tín hiệu rủi ro đáng tiếc cao để đưa vào kế hoạch kiểm tra hàng năm. 5.3 ) Định kỳ theo hướng dẫn tại Điểm 1. b. 2, Điều 21 Quyết định số 1966 / QĐ-TCHQ, Cục Hải quan những tỉnh, thành phố báo cáo giải trình list doanh nghiệp thuộc đối tượng người tiêu dùng phải kiểm tra báo cáo giải trình quyết toán về Tổng cục Hải quan ( Cục GSQL ) để được phê duyệt. Nhận được công văn này nhu yếu Cục Hải quan những tỉnh, thành phố tiến hành hướng dẫn để doanh nghiệp biết, triển khai. Trường hợp có vướng mắc kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để có chỉ huy. /.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.