Thông tư 09/2011/TT-BNV thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Xem có chú thích đổi khác nội dung

Tình trạng: Đã biết

Hiệu lực : Đã biết

BỘ NỘI VỤ
——————-

Số : 09/2011 / TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này lao lý về thời hạn dữ gìn và bảo vệ những nhóm hồ sơ, tài liệu hình thành thông dụng trong hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai .2. Thông tư này được vận dụng so với những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính và đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai ) .

Điều 2. Thời hạn bảo quản tài liệu

1. Thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu là khoảng chừng thời hạn thiết yếu để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm việc làm kết thúc .2. Thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu hình thành phổ cập trong hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai được lao lý gồm hai mức như sau :a ) Bảo quản vĩnh viễn : Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được dữ gìn và bảo vệ tại Lưu trữ cơ quan, sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang khi đến hạn theo pháp luật của pháp lý về tàng trữ .b ) Bảo quản có thời hạn : Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được dữ gìn và bảo vệ tại Lưu trữ cơ quan, đến khi hết thời hạn dữ gìn và bảo vệ sẽ được thống kê trình Hội đồng xác lập giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định hành động liên tục giữ lại dữ gìn và bảo vệ hay loại ra tiêu hủy. Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải được triển khai theo pháp luật của pháp lý về tàng trữ .

Điều 3. Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến

1. Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu là bảng kê những nhóm hồ sơ, tài liệu có hướng dẫn thời hạn dữ gìn và bảo vệ .

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến) áp dụng đơn vị các nhóm hồ sơ, tài liệu như sau:
Nhóm 1. Tài liệu tổng hợp
Nhóm 2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê
Nhóm 3. Tài liệu tổ chức, nhân sự
Nhóm 4. Tài liệu lao động, tiền lương
Nhóm 5. Tài liệu tài chính, kế toán
Nhóm 6. Tài liệu xây dựng cơ bản
Nhóm 7. Tài liệu khoa học công nghệ
Nhóm 8. Tài liệu hợp tác quốc tế
Nhóm 9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nhóm 10. Tài liệu thi đua, khen thưởng
Nhóm 11. Tài liệu pháp chế
Nhóm 12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở
Nhóm 13. Tài liệu các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ
Nhóm 14. Tài liệu của tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan.

Điều 4. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu phổ biến

1. Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu phổ cập được dùng để xác lập thời hạn dữ gìn và bảo vệ cho những hồ sơ, tài liệu hình thành thông dụng trong hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai. Khi xác lập giá trị tài liệu phải bảo vệ những nhu yếu sau :a ) Mức xác lập thời hạn dữ gìn và bảo vệ cho mỗi hồ sơ, tài liệu đơn cử không được thấp hơn mức lao lý tại Thông tư này .b ) Khi lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang, phải xem xét mức độ khá đầy đủ của khối ( phông ) tài liệu, đồng thời quan tâm đến những tiến trình, thời gian lịch sử vẻ vang để hoàn toàn có thể nâng mức thời hạn dữ gìn và bảo vệ của tài liệu lên cao hơn so với mức lao lý .c ) Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn dữ gìn và bảo vệ, Hội đồng xác lập giá trị tài liệu của cơ quan xem xét, nhìn nhận lại, nếu cần hoàn toàn có thể lê dài thêm thời hạn dữ gìn và bảo vệ .2. Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu phổ cập được dùng làm địa thế căn cứ kiến thiết xây dựng Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu chuyên ngành. Các cơ quan, tổ chức triển khai quản trị ngành ở Trung ương địa thế căn cứ vào Thông tư này để cụ thể hóa vừa đủ những nghành và những nhóm hồ sơ, tài liệu trình độ nhiệm vụ của ngành, đồng thời, lao lý thời hạn dữ gìn và bảo vệ cho những nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng .3. Trường hợp trong trong thực tiễn có những hồ sơ, tài liệu chưa được lao lý tại Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu thông dụng thì cơ quan, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể vận dụng những mức thời hạn dữ gìn và bảo vệ của những nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu thông dụng để xác lập .

Điều 5. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư này bãi bỏ Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện mẫu ban hành theo Công văn số 25/NV ngày 10 tháng 9 năm 1975 của Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức kinh tế nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước 91;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (20b);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN

HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THBQ

(1)

(2)

(3)

1. Tài liệu tổng hợp

1 .
Tập văn bản gửi chung đến những cơ quan
– Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp lý của Nhà nước ( hồ sơ nguyên tắc )

Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
– Gửi để biết ( đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông tin chữ ký … )
5 năm
2 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành chính sách / pháp luật / hướng dẫn những yếu tố chung của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
3 .
Hồ sơ kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức triển khai
Vĩnh viễn
4 .
Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết công tác làm việc của ngành, cơ quan
– Tổng kết năm
– Sơ kết tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn
5 năm
5 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc hàng năm
– Của cơ quan cấp trên
– Của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
– Của đơn vị chức năng công dụng

10 năm
Vĩnh viễn
10 năm
6 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc quý, 6 tháng, 9 tháng
– Của cơ quan cấp trên
– Của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
– Của đơn vị chức năng tính năng

5 năm
20 năm
5 năm
7 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình tháng, tuần
– Của cơ quan cấp trên
– Của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
– Của đơn vị chức năng tính năng

5 năm
10 năm
5 năm
8 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc đột xuất
10 năm
9 .
Hồ sơ tổ chức triển khai triển khai chủ trương, đường lối của Đảng và pháp lý của Nhà nước
Vĩnh viễn
10 .
Hồ sơ tổ chức triển khai thực thi chính sách / pháp luật / hướng dẫn những yếu tố chung của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
11 .
Hồ sơ ứng dụng ISO của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
12 .
Tài liệu về công tác làm việc thông tin, tuyên truyền của cơ quan
– Văn bản chỉ huy, chương trình, kế hoạch, báo cáo giải trình năm
– Kế hoạch, báo cáo giải trình tháng, quý, công văn trao đổi

Vĩnh viễn
10 năm
13 .
Tài liệu về hoạt động giải trí của Lãnh đạo ( báo cáo giải trình, bản thuyết trình / báo cáo giải trình, vấn đáp phỏng vấn tại Quốc hội, bài phát biểu tại những sự kiện lớn … )
Vĩnh viễn
14 .
Tập thông tin quan điểm, Tóm lại cuộc họp
10 năm
15 .
Sổ ghi biên bản những cuộc họp giao ban, sổ tay công tác làm việc của chỉ huy cơ quan, thư ký chỉ huy

– Bộ, cơ quan ngang bộ và tương tự
– Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và tương tự
– Cơ quan, tổ chức triển khai khác
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
10 năm
16 .
Tập công văn trao đổi về những yếu tố chung
10 năm

2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê

17 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc quy hoạch, kế hoạch, thống kê
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm

2.1. Tài liệu quy hoạch

18 .
Tập văn bản về quy hoạch gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
19 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng quy hoạch tăng trưởng ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
20 .
Hồ sơ về kiến thiết xây dựng đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình tiềm năng của ngành, cơ quan được phê duyệt
Vĩnh viễn
21 .
Hồ sơ quản trị, tổ chức triển khai thực thi những đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình tiềm năng của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
22 .
Hồ sơ thẩm định và đánh giá, phê duyệt đề án kế hoạch, đề án quy hoạch tăng trưởng, đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình tiềm năng của những đối tượng người tiêu dùng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
23 .
Báo cáo nhìn nhận triển khai những đề án kế hoạch, đề án, quy hoạch tăng trưởng, đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình, tiềm năng của những đối tượng người dùng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước

– Tổng kết
– Sơ kết
Vĩnh viễn
10 năm
24 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc quy hoạch
10 năm

2.2. Tài liệu kế hoạch

25 .
Tập văn bản về kế hoạch gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
26 .
Chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hàng năm
– Cơ quan phát hành
– Cơ quan thực thi
– Cơ quan để biết

Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
5 năm
27 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng kế hoạch và báo cáo giải trình triển khai kế hoạch của ngành, cơ quan

– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
28 .
Kế hoạch và báo cáo giải trình triển khai kế hoạch của những đơn vị chức năng thường trực
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
29 .
Hồ sơ chỉ huy, kiểm tra việc thực thi kế hoạch
20 năm
30 .
Kế hoạch báo cáo giải trình triển khai kế hoạch của những đối tượng người tiêu dùng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị về kế hoạch

– Hàng năm
– Quý, 6 tháng, 9 tháng
Vĩnh viễn
5 năm
31 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc kế hoạch
10 năm

2.3. Tài liệu thống kê

32 .
Tập văn bản về thống kê gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
33 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành những văn bản chính sách / pháp luật, hướng dẫn về thống kê của ngành
Vĩnh viễn
34 .
Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề
– Dài hạn, hàng năm
– Quý, 6 tháng, 9 tháng

Vĩnh viễn
20 năm
35 .
Báo cáo tìm hiểu cơ bản
– Báo cáo tổng hợp
– Báo cáo cơ sở, phiếu tìm hiểu

Vĩnh viễn
10 năm
36 .
Báo cáo nghiên cứu và phân tích và dự báo
Vĩnh viễn
37 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc thống kê, tìm hiểu
10 năm

3. Tài liệu tổ chức, cán bộ

38 .
Tập văn bản về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
39 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành Điều lệ tổ chức triển khai, Quy chế thao tác, chính sách / pháp luật, hướng dẫn về tổ chức triển khai, cán bộ
Vĩnh viễn
40 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
41 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng đề án tổ chức triển khai ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
42 .
Hồ sơ về việc xây dựng, đổi tên, biến hóa công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
Vĩnh viễn
43 .
Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
Vĩnh viễn
44 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành tiêu chuẩn chức vụ công chức, viên chức
Vĩnh viễn
45 .
Hồ sơ về thiết kế xây dựng và thực thi chỉ tiêu biên chế
Vĩnh viễn
46 .
Báo cáo thống kê list, số lượng, chất lượng cán bộ
Vĩnh viễn
47 .
Hồ sơ về quy hoạch cán bộ
20 năm
48 .
Hồ sơ về việc chỉ định, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ
70 năm
49 .
Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra chuyển ngạch hàng năm
– Báo cáo tác dụng, list trúng tuyển
– Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức triển khai thi

20 năm
5 năm
50 .
Hồ sơ kỷ luật cán bộ
70 năm
51 .
Hồ sơ xử lý chính sách ( hưu trí, tử tuất, tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội … )
70 năm
52 .
Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức
Vĩnh viễn
53 .
Sổ, phiếu quản trị hồ sơ cán bộ
70 năm
54 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc giảng dạy, tu dưỡng cán bộ của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
55 .
Tài liệu quản trị những cơ sở huấn luyện và đào tạo, dạy nghề thường trực
– Văn bản chỉ huy, chương trình, kế hoạch, báo cáo giải trình năm
– Kế hoạch, báo cáo giải trình tháng, quý, công văn trao đổi, tư liệu, tìm hiểu thêm

Vĩnh viễn
10 năm
56 .
Hồ sơ tổ chức triển khai những lớp tu dưỡng cán bộ
10 năm
57 .
Hồ sơ về công tác làm việc bảo vệ chính trị nội bộ
20 năm
58 .
Hồ sơ hoạt động giải trí của Ban Vì sự tân tiến phụ nữ
10 năm
59 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ
10 năm

4. Tài liệu lao động, tiền lương

60 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc lao động, tiền lương
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm

4.1. Tài liệu lao động

61 .
Tập văn bản về lao động gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
62 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành định mức lao động của ngành và báo cáo giải trình thực thi
Vĩnh viễn
63 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng chính sách bảo lãnh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động của ngành
Vĩnh viễn
64 .
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn đáng tiếc lao động hàng năm của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
65 .
Hồ sơ những vụ tai nạn thương tâm lao động
– Nghiêm trọng
– Không nghiêm trọng

Vĩnh viễn
20 năm
66 .
Hợp đồng lao động vấn đề
5 năm sau khi chấm hết Hợp đồng
67 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc lao động
10 năm

4.2. Tài liệu tiền lương

68 .
Tập văn bản về tiền lương gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
69 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành thang bảng lương của ngành và báo cáo giải trình thực thi
Vĩnh viễn
70 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành chính sách phụ cấp của ngành và báo cáo giải trình triển khai
Vĩnh viễn
71 .
Hồ sơ nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức
20 năm
72 .
Công văn trao đổi về tiền lương
10 năm

5. Tài liệu tài chính, kế toán

73 .
Tập văn bản về kinh tế tài chính, kế toán gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
74 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành chính sách / lao lý về kinh tế tài chính, kế toán
Vĩnh viễn
75 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc kinh tế tài chính, kế toán
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
76 .
Hồ sơ về ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
Vĩnh viễn
77 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và quyết toán
– Hàng năm
– Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

Vĩnh viễn
20 năm
78 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng chính sách / pháp luật về giá
Vĩnh viễn
79 .
Báo cáo kiểm kê, nhìn nhận lại gia tài cố định và thắt chặt, thanh toán giao dịch nợ công
20 năm
80 .
Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng ủy quyền, chuyển giao, thanh lý tài sản cố định và thắt chặt
– Nhà đất
– Tài sản khác

Vĩnh viễn
20 năm
81 .
Hồ sơ kiểm tra, thanh tra kinh tế tài chính tại cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
– Vụ việc nghiêm trọng
– Vụ việc khác

Vĩnh viễn
10 năm
82 .
Hồ sơ truy thuế kiểm toán tại cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực
– Vụ việc nghiêm trọng
– Vụ việc khác

Vĩnh viễn
10 năm
83 .
Sổ sách kế toán
– Sổ tổng hợp
– Sổ chi tiết

20 năm
10 năm
84 .
Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính
10 năm
85 .
Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính
5 năm
86 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc kinh tế tài chính, kế toán
10 năm

6. Tài liệu xây dựng cơ bản

87 .
Tập văn bản về thiết kế xây dựng cơ bản gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
88 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng văn bản chính sách / pháp luật, hướng dẫn về thiết kế xây dựng cơ bản của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
89 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
90 .
Hồ sơ khu công trình kiến thiết xây dựng cơ bản
– Công trình nhóm A, khu công trình vận dụng những giải pháp mới về kiến trúc, cấu trúc, công nghệ tiên tiến, thiết bị, vật tư mới ; khu công trình thiết kế xây dựng trong điều kiện kèm theo địa chất, địa hình đặc biệt quan trọng khu công trình được xếp hạng di tích lịch sử lịch sử vẻ vang văn hóa truyền thống ;

Vĩnh viễn
– Công trình nhóm B, C và thay thế sửa chữa lớn
Theo tuổi thọ khu công trình
91 .
Hồ sơ thay thế sửa chữa nhỏ những khu công trình

15 năm

92 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc thiết kế xây dựng cơ bản
10 năm

7. Tài liệu khoa học công nghệ

93 .
Tập văn bản về hoạt động giải trí khoa học công nghệ tiên tiến gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
94 .
Hồ sơ về việc kiến thiết xây dựng quy định hoạt động giải trí khoa học công nghệ tiên tiến của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
95 .
Hồ sơ hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học do cơ quan tổ chức triển khai
Vĩnh viễn
96 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc khoa học, công nghệ tiên tiến
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
97 .
Hồ sơ hoạt động giải trí của Hội đồng khoa học ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
98 .
Hồ sơ chương trình, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học
– Cấp nhà nước
– Cấp bộ, ngành
– Cấp cơ sở

Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
10 năm
99 .
Hồ sơ ý tưởng sáng tạo, nâng cấp cải tiến kỹ thuật, quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến hoặc giải pháp hữu dụng được công nhận

– Cấp nhà nước
– Cấp bộ, ngành
– Cấp cơ sở
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
10 năm
100 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng những tiêu chuẩn ngành
Vĩnh viễn
101 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, tiến hành ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
102 .
Các báo cáo giải trình khoa học chuyên đề do cơ quan thực thi để tham gia những hội thảo chiến lược khoa học
20 năm
103 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng và quản trị những cơ sở tài liệu của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
104 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc khoa học, công nghệ tiên tiến
10 năm

8. Tài liệu hợp tác quốc tế

105 .
Tập văn bản về hợp tác quốc tế gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
106 .
Hồ sơ hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế do cơ quan chủ trì
Vĩnh viễn
107 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác hợp tác quốc tế
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
108 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
109 .
Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế
Vĩnh viễn
110 .
Hồ sơ gia nhập thành viên những hiệp hội, tổ chức triển khai quốc tế
Vĩnh viễn
111 .
Hồ sơ về việc tham gia những hoạt động giải trí của hiệp hội, tổ chức triển khai quốc tế ( hội nghị, hội thảo chiến lược, tìm hiểu, khảo sát, thống kê … )
Vĩnh viễn
112 .
Hồ sơ niên liễm, góp phần cho những hiệp hội, tổ chức triển khai quốc tế
Vĩnh viễn
113 .
Hồ sơ đoàn ra
– Ký kết hợp tác
– Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát …

Vĩnh viễn
20 năm
114 .
Hồ sơ đoàn vào
– Ký kết hợp tác
– Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát …

Vĩnh viễn
20 năm
115 .
Thư, điện, thiếp chúc mừng của những cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế
– Quan trọng
– Thông thường

Vĩnh viễn
20 năm
116 .
Công văn trao đổi về công tác hợp tác quốc tế
10 năm

9. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

117 .
Tập văn bản về thanh tra và xử lý khiếu nại, tố cáo gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
118 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành quy định / lao lý, hướng dẫn về thanh tra và xử lý khiếu nại, tố cáo
Vĩnh viễn
119 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc thanh tra và xử lý khiếu nại, tố cáo
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
120 .
Báo cáo công tác làm việc phòng chống tham nhũng
– Hàng năm
– Tháng, quý, sáu tháng

20 năm
5 năm
121 .
Hồ sơ thanh tra những vấn đề
– Vụ việc nghiêm trọng
– Vụ việc khác

Vĩnh viễn
15 năm
122 .
Hồ sơ xử lý những vấn đề khiếu nại, tố cáo
– Vụ việc nghiêm trọng
– Vụ việc khác

Vĩnh viễn
15 năm
123 .
Tài liệu về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Thanh tra nhân dân
– Báo cáo năm
– Tài liệu khác

Vĩnh viễn
5 năm
124 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo
10 năm

10. Tài liệu thi đua, khen thưởng

125 .
Tập văn bản về thi đua, khen thưởng gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
126 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành quy định / lao lý, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng
Vĩnh viễn
127 .
Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức triển khai
Vĩnh viễn
128 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc thi đua, khen thưởng
– Dài hạn, hàng năm
– 6 tháng, 9 tháng
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
129 .
Hồ sơ tổ chức triển khai thực thi trào lưu thi đua nhân những dịp kỷ niệm
10 năm
130 .
Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá thể
– Các hình thức khen thưởng của quản trị Nước và Thủ tướng nhà nước

Vĩnh viễn
– Các hình thức khen thưởng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh và tương tự
20 năm
– Các hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai
10 năm
131 .
Hồ sơ khen thưởng so với người quốc tế
Vĩnh viễn
132 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc thi đua, khen thưởng
10 năm

11. Tài liệu pháp chế

133 .
Tập văn bản về công tác làm việc pháp chế gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
134 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành lao lý, hướng dẫn về công tác làm việc pháp chế do cơ quan chủ trì
Vĩnh viễn
135 .
Hồ sơ hội nghị công tác làm việc pháp chế, phổ cập văn bản quy phạm pháp luật
10 năm
136 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc pháp chế
– Dài hạn, hàng năm
– Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn
20 năm
137 .
Hồ sơ đánh giá và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
Vĩnh viễn
138 .
Hồ sơ về việc góp ý thiết kế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác chủ trì
5 năm
139 .
Hồ sơ về việc thanh tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật
10 năm
140 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc pháp chế
10 năm

12. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

12.1. Tài liệu về hành chính, văn thư, lưu trữ

141 .
Tập văn bản về công tác làm việc hành chính, văn thư, tàng trữ gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
142 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành pháp luật, hướng dẫn công tác làm việc hành chính, văn thư, tàng trữ
Vĩnh viễn
143 .
Hồ sơ hội nghị công tác làm việc hành chính văn phòng, văn thư, tàng trữ do cơ quan tổ chức triển khai
10 năm
144 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình công tác làm việc hành chính, văn thư, tàng trữ
– Năm, nhiều năm
– Quý, tháng

Vĩnh viễn
10 năm
145 .
Hồ sơ thực thi cải cách hành chính
20 năm
146 .
Hồ sơ về lập, phát hành Danh mục bí hiểm nhà nước của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
147 .
Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ hành chính, văn thư, tàng trữ
20 năm
148 .
Báo cáo thống kê văn thư, tàng trữ và tài liệu tàng trữ
20 năm
149 .
Hồ sơ tổ chức triển khai thực thi những hoạt động giải trí nhiệm vụ tàng trữ ( tích lũy, dữ gìn và bảo vệ, chỉnh lý, khai thác sử dụng … )
20 năm
150 .
Hồ sơ về quản trị và sử dụng con dấu
20 năm
151 .
Tập lưu, sổ ĐK văn bản đi của cơ quan
– Văn bản quy phạm pháp luật
– Chỉ thị, quyết định hành động, lao lý, quy định, hướng dẫn
– Văn bản khác

Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
50 năm
152 .
Sổ ĐK văn bản đến
20 năm
153 .
Công văn trao đổi về hành chính, văn thư, tàng trữ
10 năm

12.2. Tài liệu quản trị công sở

154 .
Tập văn bản về công tác làm việc quản trị văn phòng gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
155 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, phát hành những pháp luật, quy định về công tác làm việc quản trị văn phòng
Vĩnh viễn
156 .
Hồ sơ hội nghị công chức, viên chức
20 năm
157 .
Hồ sơ tổ chức triển khai triển khai nếp sống văn hóa truyền thống văn phòng
10 năm
158 .
Hồ sơ về công tác làm việc quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ của cơ quan
10 năm
159 .
Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, thiên tai … của cơ quan
10 năm
160 .
Hồ sơ về công tác làm việc bảo vệ trụ sở cơ quan
10 năm
161 .
Hồ sơ về sử dụng, quản lý và vận hành ôtô, máy móc, thiết bị của cơ quan
Theo tuổi thọ thiết bị
162 .
Sổ sách cấp phép vật dụng, văn phòng phẩm
5 năm
163 .
Hồ sơ về công tác làm việc y tế của cơ quan
10 năm
164 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc quản trị văn phòng
10 năm

13. Tài liệu các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ

165 .
Tập văn bản về trình độ nhiệm vụ gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
166 .
Hồ sơ thiết kế xây dựng, phát hành văn bản quản trị trình độ nhiệm vụ
Vĩnh viễn
167 .
Hồ sơ hội nghị về trình độ nhiệm vụ do cơ quan tổ chức triển khai
Vĩnh viễn
168 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình về trình độ nhiệm vụ của cơ quan và những đơn vị chức năng thường trực

– Hàng năm
– Tháng, quý, sáu tháng
Vĩnh viễn
20 năm
169 .
Kế hoạch, báo cáo giải trình về trình độ nhiệm vụ của những đối tượng người dùng thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị

– Hàng năm
– Tháng, quý, sáu tháng
Vĩnh viễn
10 năm
170 .
Hồ sơ quản trị, tổ chức triển khai triển khai những hoạt động giải trí trình độ nhiệm vụ
– Văn bản chỉ huy, chương trình, kế hoạch, báo cáo giải trình năm
– Kế hoạch, báo cáo giải trình tháng, quý, công văn trao đổi

Vĩnh viễn
10 năm
171 .
Hồ sơ kiến thiết xây dựng, quản trị và tổ chức triển khai thực thi những chương trình tiềm năng, dự án Bất Động Sản trình độ
Vĩnh viễn
172 .
Hồ sơ chỉ huy điểm về trình độ nhiệm vụ
Vĩnh viễn
173 .
Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn trình độ nhiệm vụ
Vĩnh viễn
174 .
Hồ sơ xử lý những vấn đề trong hoạt động giải trí quản trị trình độ nhiệm vụ
– Vụ việc quan trọng
– Vụ việc khác

Vĩnh viễn
20 năm
175 .
Báo cáo nghiên cứu và phân tích, thống kê chuyên đề
Vĩnh viễn
176 .
Sổ sách quản trị về trình độ nhiệm vụ
20 năm
177 .
Công văn trao đổi về trình độ nhiệm vụ
10 năm

14. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

14.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

178 .
Tập văn bản chỉ huy, hướng dẫn của tổ chức triển khai Đảng cấp trên gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
179 .
Hồ sơ Đại hội
Vĩnh viễn
180 .
Chương trình, kế hoạch và báo cáo giải trình công tác làm việc
– Tổng kết năm, nhiệm kỳ
– Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn
10 năm
181 .
Hồ sơ tổ chức triển khai triển khai những cuộc hoạt động lớn, thông tư, nghị quyết của Trung ương và những cấp ủy Đảng
Vĩnh viễn
182 .
Hồ sơ về xây dựng / sáp nhập, công nhận tổ chức triển khai Đảng
Vĩnh viễn
183 .
Hồ sơ về tiếp đón, chuyển giao công tác làm việc Đảng
10 năm
184 .
Hồ sơ về hoạt động giải trí kiểm tra, giám sát
20 năm
185 .
Hồ sơ nhìn nhận, xếp loại tổ chức triển khai cơ sở Đảng, Đảng viên
70 năm
186 .
Hồ sơ đảng viên
70 năm
187 .
Sổ sách ( ĐK Đảng viên, Đảng phí, ghi biên bản )
20 năm
188 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc Đảng
10 năm

14.2. Tài liệu tổ chức Công đoàn

189 .
Tập văn bản chỉ huy, hướng dẫn của tổ chức triển khai Công đoàn cấp trên gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
190 .
Hồ sơ Đại hội
Vĩnh viễn
191 .
Chương trình, kế hoạch và báo cáo giải trình công tác làm việc
– Tổng kết năm, nhiệm kỳ
– Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn
10 năm
192 .
Hồ sơ tổ chức triển khai thực thi những cuộc hoạt động lớn, triển khai nghị quyết của tổ chức triển khai Công đoàn
Vĩnh viễn
193 .
Tài liệu về tổ chức triển khai, nhân sự và những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Công đoàn
Vĩnh viễn
194 .
Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan
20 năm
195 .
Sổ sách
20 năm
196 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc Công đoàn
10 năm

14.3. Tài liệu tổ chức Đoàn Thanh niên

197 .
Tập văn bản chỉ huy, hướng dẫn của tổ chức triển khai Đoàn cấp trên gửi chung đến những cơ quan ( hồ sơ nguyên tắc )
Đến khi văn bản hết hiệu lực hiện hành thi hành
198 .
Hồ sơ Đại hội
Vĩnh viễn
199 .
Chương trình, kế hoạch và báo cáo giải trình công tác làm việc
– Tổng kết năm, nhiệm kỳ
– Tháng, quý, 6 tháng

Vĩnh viễn
10 năm
200 .
Hồ sơ tổ chức triển khai thực thi những cuộc hoạt động lớn, thực thi nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên
Vĩnh viễn
201 .
Tài liệu về tổ chức triển khai, nhân sự và những hoạt động giải trí của Đoàn Thanh niên cơ quan
20 năm
202 .
Sổ sách

20 năm

203 .
Công văn trao đổi về công tác làm việc Đoàn
10 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *