Thông tư 08/2014/TT-BTC phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
—————–

Số : 08/2014 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ

 VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG, KIỂM DỊCH Y TẾ

 

 

Căn cứ Luật phòng, chống những bệnh truyền nhiễm số 03/2007 / QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí

Đối tượng nộp phí là tổ chức triển khai, cá thể được cơ quan y tế dự trữ, cơ quan kiểm dịch y tế của Nước Ta triển khai :

1. Các hoạt động y tế dự phòng gồm: Xét nghiệm phát hiện bệnh; xét nghiệm mẫu nước ăn uống, hoạt động và sinh hoạt, nước thải và khí thải ; kiểm định vắc xin, sinh phẩm ; tạo mẫu và định loại véc tơ ; chích ngừa .

2. Các hoạt động giải trí kiểm dịch y tế gồm : Diệt chuột, côn trùng nhỏ ; khử trùng ; tiêm chủng, vận dụng giải pháp dự trữ và ghi nhận tiêm chủng quốc tế hoặc vận dụng giải pháp dự trữ ; kiểm dịch y tế thi thể, tro cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, loại sản phẩm sinh học, mô, bộ phận khung hình người ; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh ; kiểm dịch y tế những cơ sở đáp ứng thực phẩm cho tàu thuyền, tàu bay, tàu hỏa, khu vực cửa khẩu ; những xét nghiệm ; kiểm dịch y tế phương tiện đi lại xuất, nhập, quá cảnh ; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua cửa khẩu đường đi bộ .

Điều 2. Mức thu phí

Mức thu phí y tế dự trữ và kiểm dịch y tế triển khai theo Biểu mức thu phí phát hành kèm theo Thông tư này .

Mức thu phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế quy định bằng Đồng Việt Nam thì thu bằng Đồng Việt Nam; Mức thu quy định bằng Đô la Mỹ thì thu bằng Đô la Mỹ hoặc bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian thu phí .

Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Cơ quan thu phí là cơ quan, đơn vị chức năng có tính năng triển khai việc làm y tế dự trữ, kiểm dịch y tế .

2. Phí y tế dự trữ, kiểm dịch y tế là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản trị và sử dụng như sau :

a ) Cơ quan thu phí trích 90 % tiền phí thu được để giàn trải cho việc làm chuyên ngành về y tế dự trữ, kiểm dịch y tế và thu phí theo lao lý .

Riêng thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thu phí kiểm dịch y tế được trích 80 % ( tám mươi Tỷ Lệ ) tiền phí thu được, để giàn trải cho việc làm chuyên ngành về kiểm dịch y tế và thu phí ; cơ quan thu phí y tế dự trữ trích 90 % tiền phí thu được để giàn trải cho việc làm chuyên ngành về y tế dự trữ và thu phí theo lao lý .

b ) Cơ quan thu phí có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 10 % ( mười Tỷ Lệ ) tiền phí thu được ; riêng cơ quan thu phí kiểm dịch y tế tại thành phố Hồ Chí Minh nộp 20 % ( hai mươi Xác Suất ) tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành .

3. Các nội dung khác tương quan đến thu, nộp, quản trị, sử dụng, công khai minh bạch chính sách thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được triển khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002 / TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi những pháp luật pháp lý về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006 / TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ trợ Thông tư số 63/2002 / TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật quản trị thuế ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật quản trị thuế và Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước và Thông tư số 153 / 2012 / TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản trị và sử dụng những loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và những văn bản sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014 .

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 232 / 2009 / TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí y tế dự trữ và phí kiểm dịch y tế biên giới .

3. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, ý kiến đề nghị những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và điều tra, hướng dẫn. / .

 Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Công báo;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.